Bespiegeling

Als de feestverlichting in het dorp is gehangen, de gemeente de kerststal heeft opgebouwd en Valkenswaard on Ice zijn tenten op het marktplein heeft opgeslagen weet je dat het einde van het jaar nadert. Valkenswaardse mensen lopen beladen met tassen als pakezels door het dorp. Eten en drinken in huis halen en vooral ook geschenken. Het einde van het jaar komt er aan en het moet dus vooral thuis gezellig worden. Maar het einde van het jaar is ook een moment om terug te kijken. Ook bij het Politiek Café Valkenswaard kijken we terug op een politiek bewogen jaar. De verschillende onderwerpen in de gemeenteraad gaven aanleiding tot hevige discussies. Dat hoort nu eenmaal zo om te komen tot een goede besluitvorming. Maar discussies zijn het uitwisselen van argumenten om elkaar te overtuigen. Te overtuigen dat het ook anders kan. Op sommige momenten waren deze discussies niet helemaal ontdaan van een persoonlijke toon. Het leek er soms op dat er op de man werd gespeeld of dat men wilde laten zien dat men het beter wist. Dat is vaak niet de goede manier om tot een juiste besluitvorming te komen. Argumenten zijn dan van belang en feiten die te controleren zijn. De inwoners hielden zich vooral bezig met drie grote onderwerpen. Het vrachtwagenverbod, de West Parallel en de zorg. Voor het vrachtwagenverbod was een actiegroep heel actief die veel zaken boven tafel bracht en een ander licht liet schijnen op de besluitvorming. De actiegroep voor de West-Parallel begrijpt dat die weg niet meer tegen te houden is en probeert de voor hen nog belangrijke zaken er zo goed mogelijk uit te slepen. Ook hier werden verschillende conclusies in een ander daglicht geplaatst. En dan de zorg. De groeiende groep ouderen in onze gemeente heeft zich niet georganiseerd in een actiegroep. Zij hebben geen rapporten aan de kaak gesteld of met spandoeken in de gemeenteraad gedemonstreerd. Zij hebben de besluitvorming en de gevolgen apathisch over zich heen laten komen. Onze kritische columns waren voor verschillende politieke partijen een doorn in het oog. Ongenuanceerd en negatief werden ze betiteld. En misschien hadden ze wel een beetje gelijk. Maar wij doen het om zaken scherp te stellen, aan de kaak te stellen en duidelijk te maken aan onze lezers. Niet om personen te beledigen, op de man of vrouw te spelen of partij te kiezen. Nee we doen dit om de politiek scherp te houden en uitleg te geven aan onze inwoners over onderwerpen in de raadszaal. Dat de politiek dat niet leuk vindt snappen wij soms ook wel. De laatste dagen hoor je steeds meer dat zaken door de politiek gemanipuleerd worden. Rapporten worden geschreven als ondersteuning van bestaand beleid zoals bij het WODC en het vliegveld Lelystad. Burgemeesters roepen om beleid in het kader van ondermijning terwijl gemeenteraden zich daarin niet herkennen. Politieke partijen klagen over het feit dat ze geen nieuwe raadsleden kunnen vinden van formaat.  Dat is niet vreemd want er is verschil ontstaan tussen wat er op straat gebeurd en de beleving die de overheden hebben. Die kloof lijkt steeds groter te worden. Ruzie en afscheidingen in partijen zetten mensen aan het denken. En onze inwoners zien ook wel dat de activiteiten vanuit fracties op social media de laatste weken sterk toenemen. Dat zet mensen ook aan het denken. En wat dacht je van de twee of drie nieuwe politieke partijen die volgend jaar mogelijk meedoen aan de verkiezingen. Wat voor een signaal geeft dat? Wij hopen dat de komende periode van vier jaar in het teken van vrede en samenwerking zal staan. Samen werken aan een nog beter Valkenswaard. Waarin burger adviesraden samen met de raadsgriffier het werk van de raadsleden ondersteunt. Waar raadsleden een beter vergoeding krijgen. Waar van ondermijning geen sprake is. De gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid neemt. De besluitvorming gebaseerd is op argumenten en de politiek veel dichter bij de burger komt te staan. We wensen iedereen een fijn Kerstfeest en een goed Nieuwjaar.

Opname politiek debat Valkenswaard vervalt.

De opname van  het eerste politieke debat door de Valkenswaardse lokale omroep VOS-tv, gepland voor zaterdag 25 november, komt te vervallen. Dit vanwege de afwezigheid van verschillende plaatselijke politici in verband met een sterfgeval. Een vervangende datum wordt nog bekend gemaakt. Het politieke debat is een initiatief van Politiek Café Valkenswaard.

De opname, waarvoor alle politieke partijen waren uitgenodigd, zou plaatsvinden in De Hofnar. Het had een terugblik moeten worden op de nu aflopende raadsperiode.  Het overlijden van de echtgenote van een vooraanstaand politicus van Valkenswaard Lokaal zorgt voor uitstel van deze eerste bijeenkomst.

Pleidooi voor meer diversiteit in de (lokale) politiek.

Nog slechts een maand of vier te gaan tot de Gemeenteraad Verkiezingen. De lokale partijen werken achter de schermen hard aan hun verkiezingsprogramma’s en zijn volop bezig met de kieslijsten, sommigen hebben ze zelfs al klaarliggen! Wat zou het toch mooi zijn als we ook in Valkenswaard eens wat meer diversiteit zouden zien in de nieuwe gemeenteraad. Meer jongeren zijn bv. erg welkom, maar zéker ook meer vrouwen. Kijk nou eens naar onze eigen gemeenteraad: 18 mannen tegenover slechts 5 vrouwen! Niet bepaald een reële afspiegeling van de maatschappij. En dat is erg jammer want een betere balans in leeftijdsopbouw en de man-vrouw verhouding in de gemeenteraad zouden absoluut een positief effect kunnen hebben op de sfeer en besluitvorming. Het is allang bekend en bewezen dat meer diversiteit in zowel politiek als bedrijfsleven zorgt voor betere resultaten. En begrijp ons niet verkeerd, wij hebben heus niet de illusie dat een groter aantal vrouwen en jongeren in de gemeenteraad een aardverschuiving teweeg zal gaan brengen, maar met een duwtje in de goede richting zijn we al best tevreden. Het is nou eenmaal een feit dat vrouwen (uitzonderingen daargelaten) veel minder naar hun eigen belang kijken en veel meer naar het algemeen belang, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met alle betrokkenen én hun gevoelens. Ook jongeren hebben vaak een hele frisse en vernieuwende blik op allerlei zaken. Een betere verdeling van jongeren versus ouderen en mannen versus vrouwen in de gemeenteraad zorgt voor hele andere debatten in een hele andere sfeer, zonder daarbij het gemeenschappelijk doel uit het oog te verliezen. Valkenswaard zou daar best eens baat bij kunnen hebben. Overigens moet het zeker geen must worden; quota moet je hier vooral niet op loslaten. De vrouwen en jongeren in kwestie moeten zelf willen én kunnen, dus op eigen kracht en niet omdat het lijstje nou eenmaal vol moet. Zeker weten dat er voldoende enthousiaste vrouwen en jongeren te vinden zijn in Valkenswaard!

Dus beste politieke partijen in Valkenswaard: doe ons (en u zelf!) een plezier en kies eens voor meer diversiteit op de kieslijst. Dus beste dames en jongeren in Valkenswaard: ben je geïnteresseerd in politiek, meld je dan eens bij één van de partijen waarvan je denkt dat die aansluit bij je eigen gedachtengoed, daar gaan ze vast en zeker blij mee zijn! En last but not least, beste inwoners van Valkenswaard: stem ook eens op een vrouw of een jongere op de lijst, zodat ze ook daadwerkelijk aan bod komen en daarmee kunnen bijdragen aan een beter Valkenswaard, want dat is toch eigenlijk wat we met z’n allen willen bereiken!

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

Ondermijning

Is dat even schrikken! Brabant haalt de nationale televisiezender in een satirisch programma op zondagavond. Lubach zet ons Brabant in de schijnwerpers. De burgemeesters zullen er wel van gesmuld hebben. Ze krijgen de aandacht die ze gevraagd hebben. Maar moeten we met die aandacht wel erg blij zijn? Het onderwerp dat Lubach aan de orde stelt gaat over ondermijning. De criminele onderwereld vermengt zich met de brave bovenwereld. Dat zijn ernstige zaken, zeker gezien de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Hoe integer zijn we dan, is meteen de vraag? Hoe gaan we dat meten? Mogen en kunnen we elkaar de maat nemen? Hoe gaan politieke partijen met het onderwerp van ondermijning en integriteit om? Het is een moeilijk onderwerp voor alle partijen. Wettelijk is er niets geregeld dus ook niks af te dwingen. Burgemeesters doen een beroep op het gezonde verstand van de partijbesturen. Veel landelijke partijen vragen van hun kandidaat raadsleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Hoe betrouwbaar is zo’n verklaring? Als je geen strafblad hebt krijg je die verklaring. Maar dat wil niet zeggen dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd. Hoe goed wordt een aanvraag voor een politieke functie onderzocht? Kunnen politieke partijen wel voorkomen dat een van hun leden niet integer of strafbaar handelt? Perken we de vrijheid van ons kiesrecht dan niet in? Het zijn moeilijke vragen die om een antwoord vragen. Is het niet de gemeenteraad zelf die zijn leden moet aanspreken op hun gedrag? Maar kunnen zij die verantwoordelijkheid wel aan? Dat zien we in Valkenswaard nog niet gebeuren. Want doe je dat in het openbaar, in de beschermde omgeving van het presidium? Het onderwerp is heel complex. Moeilijk voor de kiezer, moeilijk voor degene die gekozen wil worden. Hun gedrag immers bepaalt voor lange tijd het vertrouwen dat de kiezer in de politiek heeft. Dat geldt zowel op landelijk als lokaal niveau. Als onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad een afspiegeling zijn van onze samenleving dan wordt het moeilijk elkaar de maat te nemen. Toch willen burgemeesters en inwoners van een stad of dorp dat de gemeenteraad verschoond blijft van vermenging van boven en onderwereld. Een goed streven maar in onze huidige tijd zal dat een hele opgave zijn. We moeten daarom als bestuurders van politieke partijen, maar zeker ook als kiezers, eens goed kijken naar al die kandidaat-raadsleden. Als kiezer heb je immers ook een verantwoordelijkheid. Een burgmeester kan wel roepen naar Den Haag, maar kan dat niet zonder dat zijn inwoners hem steunen. Steeds als we de krant openslaan kunnen we lezen dat niet integer of strafbaar handelen iets is dat in ieder mens kan zitten. Iedere kiezer, ieder bestuurder van een politieke partij, ieder gemeenteraadslid maar ook iedere ambtenaar en burgermeester kan een moment van zwakte hebben. Zwakte voor de macht en het geld. Het eigenbelang dus. Dat moeten we proberen te voorkomen door elkaar scherp te houden. Drempels op te werpen, hoe klein die ook zijn. Het is wat eenvoudig om te zeggen dat je de noodkreet van de burgemeesters als lokale politieke partij niet herkend. Het ons-kent-ons-gevoel is niet alleen een sterk maar ook een zwak punt. Daar zijn in onze omgeving voorbeelden genoeg van. Ondermijning is een gevaar en wie dat niet ziet is misschien wel het eerste slachtoffer. Laten we daarom beginnen met het vrijwillig aanvragen van een VOG door ieder kandidaat-raadslid. Als teken dat hij de strijd tegen ondermijning wil aangaan. Samen met zijn ambtseed moet dat de eerste stap zijn. Lubach is er in ieder geval in geslaagd het onderwerp op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. Het is aan de kiezer en de politieke partijen om te beslissen hoe we daar mee omgaan.

Debat

Het debat in de foyer van de Hofnar van aanstaande zaterdag (4 november) komt helaas te vervallen!!

Openheid van (politieke) zaken.

Mooie titel, openheid van politieke zaken. Want dat is waar wij, als Politiek Café Valkenswaard voor staan. De laatste tijd bereiken ons diverse geluiden over het PCV, voornamelijk met de strekking dat wij niet onafhankelijk zouden zijn. En dat, beste mensen, is nou juist wat wij zo hoog in het vaandel hebben staan. Daar worden wij nou echt een beetje naar van, dat mogen jullie best weten! Politiek Café Valkenswaard bestaat uit een clubje enthousiaste mensen (6 mannen, 2 vrouwen) die zich met enorm veel plezier verdiepen ín en bezig zijn mét de lokale politiek. En de reden hiervoor is heel simpel: wij houden van Valkenswaard en willen net zoals u dat in Valkenswaard dingen goed gaan! Dat er een beetje op het geld wordt gelet, dat ons dorp aantrekkelijk is, dat er voldoende goede voorzieningen zijn, nou eigenlijk gewoon dat zoveel mogelijk mensen zich hier thuis voelen! Wij proberen dat onder de aandacht te brengen van onze inwoners met als doel het voor iedereen beter te maken en zeer zeker niet om bepaalde mensen of groeperingen af te kraken of uit te sluiten. Sterker nog, wij vinden het júist zo belangrijk om alle belanghebbenden te belichten en te benaderen en hopen heel erg dat wij een klein steentje kunnen bijdragen aan het toegankelijker en transparanter maken van de politiek. Wij willen de kloof tussen politiek en inwoners kleiner maken en de politiek dichter bij de mensen brengen, en daarbij zijn voor ons alle politieke partijen, politici, raadsleden, inwoners, bedrijven etc. etc. van even grote waarde. Er zijn dus géén uitzonderingen of voorkeuren! Natuurlijk hebben de diverse leden van het PCV hun eigen politieke kleur, maar dat is redelijk logisch, die heeft iedereen. Bovendien is die van onze leden zo divers dat je daar onmogelijk één kleur van kunt maken! Verder kan ik u melden dat wij dit puur als hobby doen, zonder verdere belangen en zonder enige (financiële) steun. Geen enkele subsidie of sponsoring wordt hiervoor aangewend. Kort samengevat: wij doen dit geheel op eigen kracht, eigen initiatief en uit eigen middelen. Wij willen graag onafhankelijk, belangeloos en (positief) kritisch kunnen zijn én blijven en hopen de mensen in Valkenswaard nog lang aan het denken te zetten over hoe we ons dorp Valkenswaard nog mooier en beter kunnen maken zodat het voor iedereen een fijne plek is om te wonen en werken!

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

 

En voor die mensen die openheid willen over wie wij zijn: op onze website (www.politiekcafevalkenswaard.nl) is al jaren te vinden wie wij zijn en waar we zoal mee bezig zijn.

Werk aan de Winkels!

Jippie! Het kernwinkelgebied van Valkenswaard (Corridor, Richterpad, Carillonplein, Kerverijplein) wordt aangepakt en krijgt een grote opknapbeurt. Fijn voor de ondernemers in het centrum, want die hebben het niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Nieuwe bestrating, meer bomen en meer bankjes. Aan de mooie plaatjes op de gemeentelijke website te zien gaat het prachtig worden. Her en der kun je al zien dat het vorm begint te krijgen. Wat wél weer jammer is, is dat het op diverse plaatsen ten koste gaat van parkeerplekken. Parkeerplekken die overigens nog lang niet allemaal gratis zijn. Aan één kant begrijpelijk want daar kan de gemeente veel geld mee ophalen; aan de andere kant onbegrijpelijk omdat men zo graag een levendig en bruisend centrum terug wil. Alle beetjes helpen, toch? En ach, gezien de berichtgeving dat het op financieel gebied zo goed gaat met ons dorp kan men dat gat vast wel weer dichten met geld uit een ander potje. Een andere, onlangs in het leven geroepen maatregel door de gemeente is het gevelverbeteringsfonds. Onze winkeliers (de winkelpand eigenaren) kunnen de komende 4 jaar subsidie aanvragen voor verbetering van de gevels van hun panden om het winkelcentrum een aantrekkelijkere uitstraling te geven. Hoe mooi zou het nu zijn als de gemeente hier een regisserende rol op zich zou nemen zodat er straks ook sprake is van een visuele eenheid. En i.p.v. een duur extern bureau hiervoor in te schakelen: misschien een leuk onderzoeksproject voor bv. HBO-studenten. Keertje contacten met Fontys ofzo? Kost weinig of niets en levert waarschijnlijk nieuwe, frisse ideeën op. Zij blij, wij blij! Want het kost ons niets als inwoners! Als dan ook de eigenaren van de (leegstaande) winkelpanden hun steentje bijdragen wordt het vast een beetje beter. Wat trouwens ook een idee is: in België kent men een zogenaamde leegstandsbelasting, als men die in zou voeren na ongeveer een half jaar leegstand kan dat mogelijk ook een positief effect hebben. Er zijn best wel (startende) ondernemers die graag in het centrum willen zitten maar de huidige huurprijzen zijn bijna niet meer op te brengen. Je kunt je winkelpand toch beter verhuren tegen een (tijdelijk) lagere huurprijs dan dat het jarenlang leegstaat? We lezen overal dat de economie aantrekt, en zeker hier in de regio, dus met de juiste maatregelen en betrokkenheid moet het toch een keer goedkomen? Daar ligt trouwens ook een mooie taak voor al die stichtingen en verenigingen als City Marketing en Centrum Management. Met de tientallen duizenden euro’s subsidie die zij ontvangen moeten ze toch in staat zijn dit voor elkaar te krijgen. De winkeliers moeten dan wel allemaal meedoen, samen staan ze immers sterk! Wij als inwoners moeten ook eens goed nadenken wat voor centrum we eigenlijk willen. Groot of klein? En hoeveel lokaal belastinggeld mag dat kosten? Welke prioriteiten liggen er? Een nieuw centrum biedt nieuwe kansen. Om die nieuwe kansen maximaal te benutten moet je vooral goed luisteren naar je klanten. Terwijl de pakketdiensten door de straten rijden om de via internet gekochte artikelen af te leveren wordt het steeds stiller in ons centrum. Wat voor soort winkels willen we eigenlijk in ons centrum?  Subsidie voor de gevels? Is dat de oplossing? Misschien kunnen de winkeliers alle reclameborden weghalen die midden op het trottoir staan. Misschien komen dan de mensen met rollators, kinderwagens  en rolstoelen weer graag in het centrum shoppen! Misschien is dan een gevel subsidie niet nodig en wordt het toch gezellig druk in ons centrum.

Komt tijd, komt (een nieuwe) raad!

Zo zo, er wordt flink gewerkt in Valkenswaard. Wegen, pleinen, parkeerplaatsen, het lijkt wel haast of alles ineens op de schop gaat. En ook allemaal tegelijk…….benieuwd wat dat straks weer voor chaos op gaat leveren wanneer de regen en de blaadjes gaan vallen of, erger nog, de eerste sneeuwvlok neer dwarrelt. Toch is het goed voor ons dorp dat er weer eens iets positiefs gebeurt, want een beetje reuring daar zijn onze inwoners wel aan toe. Af en toe bekruipt ons het gevoel dat alles stilstaat; zelfs de lokale politiek houdt zich opvallend rustig. Niks meer te doen? Doorschuiven? Geen besluiten die genomen hoeven te worden? Of zijn ze stiekem bang om het achterste van hun tong te laten zien. Angst daarop afgerekend te worden bij de Gemeenteraad Verkiezingen op 21 maart 2018? Het lijkt dan misschien rustig in de lokale politiek maar niets is minder waar. Op de achtergrond speelt al van alles in de aanloop naar deze verkiezingen. Verkiezingsprogramma’s worden met veel aandacht opgesteld. En dan natuurlijk het samenstellen van de kieslijst. Beter gezegd: welk poppetje komt op welke plek? Want dat is toch iedere 4 jaar weer een gepuzzel en gesteggel! Blijft de huidige fractieleider wel op een staan? Wie moet van de lijst af en wie moet heel hoog komen te staan. Binnen de verschillende politieke partijen bepalen een handvol Valkenswaardse mensen de volgorde. Een volgorde die vaak gestoeld is op populariteit. Het lijkt er op dat bekendheid meer doorslaggevend is dan kunde. Het samenstellen van een kieslijst is vooral ook bedoeld om stemkanonnen zo hoog mogelijk te zetten. Veel stemmen geven immers meer macht. Nou dat weten die stemkanonnen natuurlijk ook. Ze willen er natuurlijk ook iets voor terug zien. Een prominente plaats op de lijst of een wethouderszetel. Veel is voor de verkiezingen al besloten. Een andere belangrijke vraag: wat gaan ze dit keer weer allemaal beloven om de kiezer voor zich te winnen? Zal het deze keer over de zorg of de economie gaan? Of kijken we wat de partijen gedaan hebben op het gebied van verkeer, Eindhovenseweg en Europalaan. Over een half jaar is het al zover, dan weten we hoe de nieuwe gemeenteraad eruit gaat zien en hoe het nieuwe college gevormd gaat worden. Spannend! Zeker ook met de potentiële nieuwkomer 50Plus. Bij de laatste landelijke verkiezingen hebben zij het in Valkenswaard in ieder geval goed gedaan. Zij zouden zomaar nog eens voor een verrassing kunnen zorgen ten koste van de al zittende partijen in de gemeenteraad. En wie weet meldt zich in de tussentijd nóg wel een nieuwkomer. Je weet maar nooit…… Hoe dan ook, het komende halfjaar wordt een druk halfjaar voor de (kandidaat) raadsleden. Drukke agenda’s vól campagne activiteiten met als hoogtepunt natuurlijk de avond van 21 maart 2018! Ook het Politiek Café Valkenswaard draagt graag een steentje bij aan het informeren van onze inwoners zodat zij straks een weloverwogen keuze kunnen maken. En dát is belangrijk, want als je invloed wilt hebben dan zal je je stem moeten laten horen! Wij zien u graag op 28 oktober, 25 november, 24 februari en/of 18 maart bij onze activiteiten t.b.v. de verkiezingen, check onze website voor actuele berichten hierover: www.politiekcafevalkenswaard.nl

   Valkenswaard 4.0 ?

‘Striepers en Strieperinnekes’! Nee, het is nog geen carnaval; was het maar zo’n feestje…….wij maken ons eigenlijk een beetje zorgen. Niet om het carnaval want dat blijft vast wel bestaan, maar meer om dát wat Valkenswaard groot heeft gemaakt: de maakindustrie. Striepen is afkomstig uit de sigarenindustrie, die in Valkenswaard ooit zo bloeide en aan vele inwoners en ver daarbuiten werk verschafte. Kunt u het zich nog herinneren? De Hofnar, Willem II, allemaal allang verdwenen uit ons dorp! En dat in een tijd waarin roken nog lang niet vies, ongezond, duur en slecht was! Er zijn meerdere bedrijven die inmiddels hun productie en personeel in Valkenswaard hebben ingekrompen: MCB, Dommelsch en Brabantia bijvoorbeeld. Deze van oudsher Valkenswaardse bedrijven hebben hun productie reeds gedeeltelijk verplaatst of aangepast om uiteenlopende redenen: logistiek, personeelskosten, robotisering, geen ruimte voor groei/uitbreiding. Heeft u de Toekomstvisie 2030 én het actuele Economische Actie Programma van onze gemeente ook gelezen? Mooi om kennis van te nemen, en nóg mooier zou het zijn als het allemaal gaat lukken. ‘Werken’ is hierin één van de vijf thema’s, en daarin wordt vooral gesproken over de vrijetijdssector en over Brainport. Over dat eerste hebben we een tijdje terug al eens geschreven, de gemeente zet vol in op de vrijetijdseconomie met o.a. meer recreatieverblijfsmogelijkheden, en De Groote Heide. Daar gaat het hier niet om. Maar die andere pijler, Brainport, die is natuurlijk erg belangrijk in onze regio. En natúúrlijk wil Valkenswaard daarvan mee profiteren, geef ze eens ongelijk! Maar dan is er wel enorm veel werk aan de winkel. En hoewel de reeds gevestigde ondernemers zich hier ook sterk voor maken (hulde aan het VICV), is het ook van belang om nieuwe nationale én internationale bedrijven naar Valkenswaard te lokken, maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een aantrekkelijk vestigingsklimaat? Hoe interesseer je bedrijven voor groei en vestiging in ons dorp? Door een goede infrastructuur en bereikbaarheid? Door nieuwe bedrijventerreinen? Door goede OV-verbindingen? Door goede scholen, sportaccomodaties en andere voorzieningen? Door een Brainportuitstraling op de huidige bedrijventerreinen? Allemaal waar natuurlijk, maar het begint toch met voldoende ruimte en mogelijkheden voor huidige en toekomstige bedrijven! Het bestuur is er in ieder geval nog niet in geslaagd. Dus als je dan in het Economisch Beleidsprogramma 2017-2020 van de gemeente de volgende zin leest: ‘De gemeente heeft thans zelf géén uitgeefbare gronden, die er elders in de regio volop zijn’ dan word je daar toch een tikkeltje triest van.

Valkenswaard 4.0 is nog erg ver weg!

Afsluiting lokale verkiezingsstrijd bij ‘Politiek Café Valkenswaard’.

De verkiezingsstrijd voor de Valkenswaardse gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt afgesloten met het lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard. Deze laatste debatbijeenkomst voor de verkiezingen vindt plaats op zondag 18 maart 2018 in Cultureel Centrum Carolus in Valkenswaard.

Het thema van het lijsttrekkersdebat is: “Valkenswaard staat stil bij…Kiezen”. De bedoeling is dat de vertegenwoordigers van de deelnemende politieke partijen tijdens dit debat duidelijk maken hoe zij met hun partij het aanzien van Valkenswaard de komende vier jaren gestalte gaan geven. Voor dit lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard worden uitgenodigd alle lijsttrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende partijen. Deze bijeenkomst staat onder leiding van Politiek Café Valkenswaard met een gastpresentator.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn er ook nog drie momenten waarop in samenwerking met de Valkenswaardse lokale omroep VOS tv-opnamen gemaakt worden van een debat. Daarvoor worden steeds verschillende lijsttrekkers uitgenodigd. Over de precieze invulling daarvan wordt u later nadert geïnformeerd. De data waarop de opnamen plaatsvinden zijn 28 okt., 25 nov. en 24 februari. De momenten van uitzending worden nader bepaald.

Het lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard in Cultureel Centrum Carolus aan de Oranje Nassaustraat 8A in Valkenswaard begint om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur.  De toegang is gratis.

Politieke Café’s

debatochtenden in de foyer van de Hofnar:
24-02-2018:Debat met acht fracties gemeenteraad.
18-03-2018:Live debat in Carolus

July 2018
S M T W T F S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031