Van Regionaal naar Lokaal

De afgelopen eeuw is Valkenswaard bestuurd door een combinatie van lokale en landelijke partijen. Daarbij waren steeds een of meerdere landelijke partijen de constante factor, samen met een lokale partij. Valkenswaard was een gemeente met een aansprekende regiofunctie. Een dorp met een belangrijk aantal winkels en aardig wat maakindustrie. Wij bouwden nieuwe woonwijken in Dommelen, en ook verrezen de Kreijenbeek en het Gegraaf. Jongeren bleven in ons dorp en stichtten er hun gezinnen. Als gevolg hiervan ontstond een bloeiend cultureel leven met evenementen, een circuit, harmonieën en fanfares en tal van andere verenigingen en activiteiten. Een gezellig centrum omringd door vele terrassen. De jeugd paradeerde langs de kroegen tussen de Luikerweg en Waalreseweg. Het oude gemeentehuis met een aansprekend bordes straalde. Echter de bestuurders wilden meer.

De overdekte winkelcentra zoals de Gaanderij Prado Passage, Valkenstaete en Kerverij verschenen. Valkenswaard moest grootsteedser worden en de uitstraling van weleer behouden. De bestuurders wilden zeker iets achterlaten. Er bleek behoefte aan een groter gemeentehuis met een bijpassend cultuurcentrum. Een centrum aansluitend bij de functie van het dorp. Beide projecten werden gerealiseerd. Een gemeentehuis dat bij de opening al te klein was. Een cultuurcentrum dat  jaarlijks de inwoners veel geld ging kosten. Valkenswaard werd bekend in Europa door de evenementen als achteruitrijden, caravan-, rally- en motorcross, bloemencorso en vogelverschrikkerfestival.  Duizenden bezoekers bezochten ons dorp en we verdienden er goed aan.

Maar tijden veranderen! De tabaksindustrie verdween. Het centrum heeft een totaal ander aanzien gekregen. In de Hofnar  verschijnen steeds meer niet-culturele ruimten en steeds meer ambtenaren. De regionale functie van Valkenswaard wordt minder. De omliggende dorpen worden steeds meer vernieuwend en zelfvoorzienend. Het winkelgebied krimpt in. Valkenswaard raakt alsmaar minder in trek bij de jongeren. Het nieuwe woonproject Dommelkwartier wordt stilgelegd. De verkoop van woningen in het nieuwe project Lage Heide loopt traag. Dure vrijesectorwoningen worden vervangen door sociale woningbouw. Valkenswaard is niet echt meer in trek als woongemeente. Maar de bestuurders bouwen aan de toekomst van leisure en pleasure met de Maastrichterweg e.o. als het centrum van de paardenwereld. Het Valkenswaardse centrum wordt een wandelgebied dat aansluit op het winkelgebied de Corridor. Bestuurders willen immers graag iets achterlaten. Helaas niet steeds met het verwachte succes.

Het College en de raad hebben te weinig ingespeeld op de economische en demografische veranderingen in onze gemeente. Er komt steeds meer leegstand in de winkelcentra Kerverij en Valkenstaete. De maakindustrie is, op wat uitzonderingen na,  verdwenen.  Jongeren vestigen zich elders. Het Eurocircuit is nog lang niet uit de problemen. Het winkelcentrum wordt kleiner en de regiofunctie is verdwenen. Tekenen die erop wijzen dat er in Valkenswaard wel wat moet veranderen. De gemeenteraad moet meer zaken naar zich toe trekken. Functioneren als echte volksvertegenwoordigers. Luisteren naar de inwoners! Die verandering is mogelijk na maart 2022!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Begroting door gehaktmolen

De bespreking van de jaarrekening en de nota kaders van de gemeente heeft in onze gemeenteraad tot een bijzonder fenomeen geleid. Zelden waren fracties het zo eens met elkaar. Zelden werden samen de belangen van de inwoners boven het partijbelang gesteld. Nooit werd zo duidelijk zichtbaar dat ons bestuur zich totaal vervreemd heeft van de bevolking. Nooit eerder werd unaniem besloten om de begroting voor de komende jaren in zo sterke bewoordingen af te wijzen. De Partij van de Arbeid gaf aan dat acht miljoen was uitgegeven aan de Europalaan, een miljoen aan het sportpark, zes miljoen aan het zwembad. De reserves waren spaargelden betoogde deze partij die uitgegeven mogen worden. De wethouders probeerden te redden wat er te redden was, maar de leden van de gemeenteraad hielden hun rug recht. Hierop opende de wethouder van financiën een charme offensief door te zeggen dat hij en het college blij waren met alle input. De gemeenteraad maakte gehakt van de begroting, weigerde die vast te stellen en nam die voor kennisgeving aan. De opdracht aan het college was duidelijk. We moeten fors bezuinigen en dat doen we niet door de lasten voor alle inwoners te verhogen of te bezuinigen op de sociale voorzieningen. Want de bezuinigingen van de wethouder van financiën waren fors. 153% stijging kosten invalide parkeerkaart. Afschaffen collectieve ziektekostenverzekering. Verhoging tarieven CMD. Afschaffen regeling naar draagkracht. Verhoging OZB met maximaal 15%. Daarnaast had  het college een wensenlijstje gemaakt. Een miljoen investeren in de Kerverij. Investeren in Dommelland en de paardenboulevard. Onze vertegenwoordigers waren hard en verweten het college geen enkele vorm van zelfreflectie, geen visie en korte termijn denken. Ze verweet de wethouder van financiën dat hij onvoldoende actief reageerde en geen keuzes maakte. De begroting moet over anders zou de gemeenteraad zelf met een begroting komen. Geen grote investeringen, geen subsidies meer aan de paardenboulevard, uitstellen van investeringen in Dommelland, vertragen van de uitvoeringen van het centrumplan, het wensenlijstje met leuke dingen laten vervallen. De raadsfracties trokken de teugels strak aan. Kosten moeten naar draagkracht en mensen gaan voor stenen zo waren zij van mening. Vertraging van de energietransitie. Niet te snel van aardgas af. Het college werd geen sensitiviteit verweten. Inderdaad werd pijnlijk duidelijk dat er een groot verschil is tussen de visie van het college en de vertegenwoordigers van de inwoners. De wethouder van financiën werd verantwoordelijk gesteld voor het verdampen van de reserves en de slechte solvabiliteit. De wethouder probeerde nog aan te geven dat de ambtenaren heel hard werken, maar dat werd door de raadsleden voor kennis aangenomen. Niks zielige verhalen, jij bent verantwoordelijk en je doet samen met het college het huiswerk maar over. Zelden was een raadsvergadering een zo goede uitstraling wat inwoners willen, zonder partijpolitiek maar gewoon recht uit het hart. Complimenten raadsleden. Misschien besluiten de fracties na de verkiezingen eens voor wethouders die wel voeling hebben met ons als inwoners. In maart 2022 is daar de gelegenheid voor.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Zonder politieke partijen

De afgelopen weken is er veel gesproken over de manier waarop ons land en ook ons dorp bestuurd worden. De eed dat je als volksvertegenwoordiger zonder “last of ruggespraak” je functie zult vervullen, komt steeds meer onder druk te staan. Iedere volksvertegenwoordiger  legt deze eed bij het aanvaarden van zijn ambt af. Onze democratie  wordt dus gevormd  door gekozen vertegenwoordigers. Onze democratie kent wettelijk  geen politieke partijen die voorschrijven wat je als volksvertegenwoordiger moet stemmen en of doen. Sterker nog, als volksvertegenwoordiger, heb je door de eed verklaard dat je dat niet zult doen. De werkelijkheid is heel anders. Politieke partijen spreken af hoe ze samen zullen stemmen. Politieke partijen verwachten loyaliteit. Je kunt je afvragen hoe een dualistische democratie er uit zou zien, als iedere volksvertegenwoordiger vrij was in zijn stemgedrag. Als er geen oppositie en coalitie zou zijn. Als voor ieder onderwerp een meerderheid gezocht zou moeten worden bij de volksvertegenwoordigers. Zou er dan meer draagvlak ontstaan bij deze volksvertegenwoordigers? In onze gemeenteraad wordt regelmatig  een motie van afkeuring of wantrouwen ingediend. Deze behalen nooit een meerderheid omdat de coalitiepartijen altijd de meerderheid hebben. Er ontstaat daardoor een grote polarisatie binnen onze gemeenteraad. Is dat een gewenste situatie? Natuurlijk staat het iedereen vrij om dergelijke moties in te dienen, maar wat wil je er mee bereiken? Het vergroten van de tegenstellingen? Het beschadigen van personen of partijen?  Zijn deze moties in het belang van onze gemeente? Valkenswaard heeft grote moeite met het daadwerkelijk vorm geven aan het bestuurlijk dualisme. Gescheiden verantwoordelijkheden voor gemeenteraadsleden en bestuurders. Check en balance. Kaders stellen en controleren enerzijds en uitvoeren aan de andere zijde. Beide partijen lijken  steeds meer te proberen grip te krijgen op het speelveld van de ander. Hoe zou Valkenswaard er uitzien als we volksvertegenwoordigers zouden hebben die zelf denken, wegen, beslissen en stemmen? Niet gebonden aan partijdisciplines of ideologieën. Bestuurders die uitsluitend  bestuurders zijn en niet verbonden zijn met een politieke partij. Bestuurders die excelleren in het uitvoeren van de gestelde kaders. Bestuurders die actief informatie verstrekken die niet steeds in twijfel wordt getrokken. Hoe zou Valkenswaard er dan over enige tijd uitzien? Hoe zou Valkenswaard er uitzien als we geen politieke partijen zouden hebben? Is dit een utopie of toch een klein beetje toekomst? De huidige informateur Tjeenk Willink stelde dat het moeilijk is politici te veranderen. Is dat nu juist de reden waarom in Valkenswaard de bestuurscultuur niet veranderd kan worden. Het lijkt in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2022 opnieuw een spel van zij en wij te worden. Een spel met dubbele agenda’s waardoor het vertrouwen tussen raadsleden steeds minder wordt. Ook het grootste deel van de inwoners heeft geen vertrouwen in diezelfde politici. Moeten we misschien een termijn stellen aan de benoemingen? 8 jaar voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en burgemeesters. Dit om te voorkomen dat alles op de automatische piloot gaat. Het steeds stellen van de vertrouwenskwestie is niet de weg waarmee we Valkenswaard verder helpen. Vertrouwen, integriteit, openheid, samenwerken, het beste uit een voorstel halen zijn betere instrumenten. De gehouden “benen op tafel” – sessies zullen daar geen bijdrage aan leveren. Veranderingen moeten van binnenuit komen. Daarbij moet ieder zijn rol nemen. De bestuurder is voor de uitvoering, de volksvertegenwoordiger voor de kaders en controle. Tot maart 2022 hebben gemeenteraad en college de tijd om te laten zien dat het echt anders kan. Anders zal de kiezer een oordeel moeten vellen. Nog 11 maanden te gaan.

www.Politiekcafevalkenswaard.nl

Het verleden

Enkele weken geleden is op Facebook een nieuwe groep verschenen genaamd: “Valkenswaard zoals het was”. Een initiatief van burgers samen met het internet radiostation Centrum Radio. Binnen enkele dagen waren er duizenden leden! De verhalen en oude foto’s blijven binnenkomen. De leden genieten van het verleden en de herkenning die zij daarbij hebben. Veel foto’s over het culturele leven, de kermis,  Carnaval, de gouden bruiloften, zwemmen in de Oase, het Groote Meer, het Bloemencorso en nog zoveel meer. Een scala aan jongeren en ouderen trekt aan je voorbij. Uit het aantal leden, momenteel meer dan 6200, blijkt dat de behoefte  groot is. Immers dat is een kleine 23% van onze inwoners! Jong en oud zoekt in schoenendozen naar foto’s. Ouderen denken terug aan jonge jaren en komen uit hun isolement.  Uit deze Facebookpagina blijkt maar weer eens hoe prachtig, levendig, jong en bruisend ons dorp eens was! De naam van de Facebookpagina geeft al aan dat het tot het verleden behoort. “Valkenswaard zoals het was”! Met spijt moeten we vaststellen dat het allemaal verleden tijd is. De files op de Markt van auto’s op weg naar het Europees Kampioenschap Rallycross zijn er niet meer. De duizenden bezoekers van de Kunstmarkt, de foutief parkerende Belgen op de Eindhovenseweg, het kampioenschap van rollerclub De Dennenberg,  de beste sportgemeente van Nederland, de Jeugd Olympische dagen, het achteruitrijden, Parcival en  de wielerronde van Valkenswaard. Maar ook de grote diversiteit aan scholen, hotels, cafés  en de spoorlijn naar België, het schaatsen op het Peetersven, de braderie in de Willibrorduslaan en het wervende regionale winkelcentrum. Nu kunnen raadsleden wel zeggen dat ze het verleden willen bewaren, maar achterom kijkend moet je vaststellen dat er veel verdwenen is! Niet alleen evenementen maar ook bijzondere gebouwen! Het is bekend dat politici vaak over de toekomst spreken om te voorkomen dat er gesproken wordt over hun tekortkomingen in het verleden. Geeft de Facebookpagina niet aan dat er behoefte is aan het verleden. Als je dat wil bewaren, plaats dan foto’s van het verleden in ons dorp. Laat zien aan de inwoners en bezoekers wat we te bieden hadden en nog steeds hebben. De Hofnar en de Willem II.  Het pleintje bij Lavrijssen, de vol geparkeerde Markt, de prachtige gevels van de cafés op de Markt, toen de winterterrassen er nog niet waren.  Als je als politicus het verleden wil bewaren, probeer dan eerst van het verleden te leren! Bewaar de mooie sigarenfabrieken en panden en handhaaf het onderhouden van deze monumenten. De toekomst van ons dorp hangt af van hoe wij met het verleden omgaan. Dat gaat veel verder dan een beschermd dorpsgezicht. Als politicus moet je vooral het verleden koesteren, want dat was eens de toekomst. Het Valkenswaard van morgen begint bij het Valkenswaard van gisteren.

Politiek Café Valkenswaard

“Natuurlijk Valkenswaard”

“De druk is hoog. We moeten helpen want we kunnen het bedrijf niet missen. Het is in het belang van de werkgelegenheid. We krijgen er een mooi stukje natuur voor terug. De provincie heeft geen bezwaar”. Zomaar enkele citaten van bestuurders over het verplaatsen van een bedrijf in het Dommeldal.  Enkele maanden later lijkt het er op dat gemeente, bedrijf en grondeigenaar verschillende waarheden hebben! Ook bestaat er een familierelatie tussen de eigenaar van het bedrijf en de eigenaar van de grond. De wethouder zegt; dat er natuur voor terug komt. Hij vergeet de gemeenteraad in de commissie te melden dat er sinds juni 2020 een bouwaanvraag ligt voor het betreffende stuk verhuurde grond! Op dat verzoek is door het college nog steeds geen besluit genomen. Een opslag voor particulieren heeft nog niet de zegen van ons bestuur. Dit bestuur blijft van mening dat het terrein voor die opslag teruggegeven moet worden aan de prachtige natuur van het Dommeldal.  Wist ons bestuur van het Koninklijk Besluit  van 1977? De provincie blijkt, in tegenstelling tot de uitspraken van de wethouder, geen enkel bewijs van geen bezwaar te hebben afgegeven. Na het afgeven van de omgevingsvergunning blijkt zelfs dat de Provincie bezwaar heeft gemaakt tegen de afgegeven vergunning. In de openbare raadsvergadering van februari willen de verantwoordelijke wethouders geen reactie en verantwoording geven op door raadsleden gestelde vragen. Helder dus. Het afgeven van een omgevingsvergunning in december, nadat enkele dagen daarvoor de beslistermijn nog verlengd was, is op zich bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat onze actieve natuurbeschermers weinig van zich laten horen. Welke belangen spelen hier? Hoe groot is de tijdsdruk om te verplaatsen werkelijk? Geen enkele blijkt nu. De hele procedure tussen de familieleden speelt al enkele jaren.  Diverse rechtszaken werden gevoerd over de huur. Nu hebben leden van de gemeenteraad uitzocht dat het bedrijf ook een pand heeft op het industrieterrein. Hoezo spoed? Speelt hier de relatie tussen familie of bedrijf en gemeente een rol? Is hier sprake van het onjuist informeren van de gemeente door de eigenaren of heeft het college de gemeenteraad foutief geïnformeerd? De door het bedrijf gestuurde brief met verduidelijking roept weer nieuwe vragen op. Wordt dit opnieuw een hoofdpijndossier waar grote juridische kosten voor gemaakt moeten worden? Regelmatig blijkt dat er grote problemen zijn met de communicatie tussen  dit college, de gemeenteraad en derden. Dat was zo bij de afrit van de Westparallel, het kiosk, Dommelkwartier, het verkeer in Dommelen, bestemmingsplannen Kerkeind en  Driessen, de vergunningen van de paardenboulevard, de boodschappenmand en het Eurocircuit om er maar enkele te noemen. Wat is dat toch met dit college? Wordt het geen tijd dat er een mogelijkheid komt om een raadsenquête te houden? Een feitenonderzoek door de gemeenteraad zelf. Als je niks te verbergen hebt is er toch niets op tegen om dat als gemeenteraad in te stellen. Hoelang blijft de gemeenteraad, en met name de coalitie, dit gedrag van het college tolereren? Deze komende maand zal blijken of het college gered wordt door de rechter of dat we weer belastinggeld gaan gebruiken voor dure juridische procedures. Maar ook dit is natuurlijk Valkenswaard. Nog 12 maanden naar de volgende verkiezingen!

Politiek Café Valkenswaard

Loket Den Haag

De regering gaat het volgens onze demissionaire  minister president Mark Rutte anders doen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de kindertoeslagaffaire. Er bleek veel mis te zijn gegaan. Niet alleen binnen het demissionaire kabinet, maar ook in de Tweede Kamer, op de departementen en bij de rechterlijke macht. Het rapport is dodelijk gebleken voor het kabinet. De verschillende kabinetten Rutte met daarin hoofdzakelijk VVD en CDA (en in Rutte 2 ook PvdA) hebben er voor gezorgd dat er in ons land een onbalans is op het gebied van openheid en controle. De langdurige en ingrijpende bezuinigingen hebben veel onderdelen  van onze samenleving hard geraakt. Zo werd op de zorg, de politie, het onderwijs, de brandweer en het openbaar vervoer jarenlang bezuinigd. Onder het mom dat gemeenten dichter bij de bevolking staan, werden verantwoordelijkheden verschoven naar het lokale bestuur zonder dit voldoende te voorzien  van de noodzakelijke financiën. Nagenoeg alle gemeenten zijn daardoor in de afgelopen jaren in de problemen gekomen, zo blijkt uit recente rapporten. Gemeenten die volstrekt onvoldoende financiën, kennis, kunde en visie hebben om de opgedragen taken uit te voeren. Je zou mogen verwachten dat partijen als PVDA, D66 en CDA, maar ook andere confessionele partijen die het lot van de burger zo hoog in het vaandel hebben staan, zich zouden verzetten tegen  deze manier van politiek bedrijven. Maar macht voelt kennelijk fijner dan principes. Echter de principes en het geweten van politici zijn anders. Rutte en Hoekstra trekken niet dezelfde conclusies dan Wiebes en Asscher. Zij blijven gewoon lijsttrekker voor de verkiezingen op 17 maart. Wat zullen de kiezers daar van gaan vinden? Wat als Pieter Omtzigt veel meer stemmen krijgt dan zijn lijsttrekker? Zouden de kiezers Rutte wegstemmen? Hoe hadden we er voor gestaan als zij al die bezuinigingen niet zo absurd hadden doorgevoerd? Meer gekeken naar de uitwerking dan naar de verdiensten? Hoe zouden onze zorg, de politie, het onderwijs en het lokaal bestuur er dan uitzien? Zou dan de burgemeester bestuursdwang moeten opleggen om de openbare orde  te handhaven of zou dan de “gemeente” politie die gewoon handhaven? De overheid heeft zich de laatste 10 jaar ontwikkeld tot een moloch zonder oog voor het individu. Ambtenaren en bestuurders moeten in de komende jaren weer in contact komen met de burgers. Zien en voelen hoe hun wetgeving en beleid invloed hebben op de inwoners van ons land en dorp. Ambtenaren en bestuurders moeten zich er van bewust worden dat het een eer is om voor de bevolking te mogen werken. Voeling hebben met en wonen in die samenleving. Maar misschien krijgen we als  Valkenswaard een eigen loket in Den Haag als de fractieleider van Valkenswaard Lokaal daar zijn “ombudsmanpolitiek” gaat uitoefenen. Jammer dat we dat in onze gemeenteraad zo weinig hebben mogen meemaken. Wijzigingen in Den Haag beginnen bij het uitbrengen van een stem in een Valkenswaards stemhokje. Daar kies je volksvertegenwoordigers die ook echt het volk vertegenwoordigen en de bestuurders durven controleren. De kiezer krijgt immers de leider die hij/zij kiest en dus verdient.

Politiek Café Valkenswaard

Nieuw jaar – nieuwe kansen

Hadden we in iedere gemeenteraad maar enkele vasthouders, een paar onderzoekers en wat doorbijters zoals in ons parlement. Volksvertegenwoordigers die hun taak ook écht serieus nemen. Geen klap- of stemvee, maar vertegenwoordigers die de bestuurders durven te controleren. Hoe mooi zou Nederland er dan uit zien? Als onze volksvertegenwoordigers over de partijen en coalities heen durven  opstaan. Niet steeds hun bestuurder voluit ondersteunen in elke omstandigheid. Geen verklaringen afleggen om te voorkomen dat hun bestuurder in gevaar komt. Hoewel we in ons land gekozen hebben voor een duaal politiek stelsel, is het vreemd dat dit niet optimaal gebruikt wordt door leden van de gemeenteraden. Controle is hét woord van 2020. Controle waar de belastinggelden van de inwoners blijven. Vragen hoe de gelden besteed worden. De meest zwakke in onze samenleving beschermen tegen de overheid. Geen genoegen nemen met opmerkingen van bestuurders dat ze het niet weten. Het lijkt alsof raadsleden alles mogen vragen aan bestuurders, maar dat ze niet moeilijk moeten doen. Iedere gemeenteraad heeft een ‘Pieter Omtzigt’ en ‘Renske Leijten’ nodig. Ons politieke bestel en hun bestuurders zouden behoorlijk veranderen. Kunnen bestuurders in de toekomst persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor hun besluiten en handelen? Het vertrouwen in de politiek wordt steeds minder. Politiek wordt helaas steeds meer geassocieerd met eigen belang, corruptie, machtsmisbruik, elitair handelen, vriendjespolitiek. Dat is vooral de schuld van de politiek zelf. Wie had kunnen denken dat mogelijk onze ministers en topambtenaren gedagvaard zouden worden voor hun handelen? Gaat dat straks dan ook gelden  voor een wethouders of burgemeester? Zouden de bestuurders bij onkunde, beleidsfouten, bestuurlijk falen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden?  Volksvertegenwoordigers, ook in de gemeenteraad, moeten er ook voor  zorgen dat de burgers de rechtsbescherming krijgen waar ze recht op hebben. Verantwoording  achteraf is slechts beperkt mogelijk. Het leed is dan veelal geschied. En als er al vragen komen, weten bestuurders het vaak niet meer. Verantwoording nemen als bestuurder is in ons land heel moeilijk. Wie is nu echt verantwoordelijk? In ons land, in onze regio zijn er zoveel samenwerkingsverbanden gemaakt dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt. Dat maakt een echte controle door volksvertegenwoordigers nagenoeg onmogelijk. Laten  we daarom van 2021 het ‘jaar van onderzoek en verantwoording’ maken. Politiek 2021. Lessen uit het verleden gebruiken om de toekomst voor ons allemaal beter te maken. Weer  meten met de menselijke maat. Je eigen tegenspraak organiseren. Niet iedereen zal die “nieuwe” wijze van politiek bedrijven bevallen. Dat mag. Maar maak dan plaats voor echte volksvertegenwoordigers.  Even goede vrienden. Wij als kiezers hebben immers gekozen voor volksvertegenwoordigers in onze besturen. Maar waarom blijkt dan regelmatig dat zij niet de stem van het volk vertegenwoordigen. In maart 2021 en 2022 kiezen de inwoners opnieuw. Een nieuw jaar met nieuwe kansen.!!!

Politiek Café Valkenswaard

Grijs betaalt

De afgelopen weken werd in onze gemeenteraad weer gesproken over het financiële welzijn van onze gemeente. Er moeten harde beslissingen genomen worden in deze tijd. Het college heeft daar verschillende voorstellen voor gedaan en de gemeenteraad mag dan de knoop doorhakken. In de verschillende voorstellen wordt aangegeven wat het college wil en wat de financiële stand van zaken van onze gemeente is. Hoe komen we aan geld, waar gaan we het aan uitgeven en waarop gaan we bezuinigen. Het virus beheerst onze samenleving en legt delen van het bedrijfsleven stil. Naast de overheid helpt onze gemeente ook bepaalde delen van het bedrijfsleven om deze tijd door te komen. Verschillende belastingen worden kwijtgescholden of voorlopig niet geïnd. De maatregelen van de regering worden aan de gemeente geheel of gedeeltelijk gecompenseerd, maar de eigen maatregelen moet de gemeente zelf betalen. Wie gaat dat betalen? Uit de voorstellen blijkt dat ons college onder andere gekozen heeft voor het verhogen van de OZB en het bezuinigen op de zorg. Nu stijgen de prijzen van woningen in Valkenswaard de laatste maanden zeer fors. Soms zelfs wel met 10 procent. Daardoor komt er meer geld binnen bij de gemeente. Maar nu stelt het college ook voor om de OZB te verhogen. Hierdoor komt er opnieuw meer belastinggeld binnen. Dit terwijl deze belastingdruk in Valkenswaard al boven het landelijke gemiddelde ligt. Belastingen die voor het overgrote gedeelte moeten worden opgebracht door senioren in onze gemeente. Prima zou je denken, want de gemeente gaat dat ook voor deze mensen uitgeven. Maar nee hoor. Het college van H&G, CDA en PvdA komt met voorstellen om op onder andere de dagbesteding en andere voorzieningen voor de meest kwetsbaren in onze gemeente te bezuinigen. “Besparing” zoals de PvdA  het noemt. Hiermee worden de ouderen in Valkenswaard de dupe van het gevoerde beleid van deze coalitie. Een deel van onze samenleving die het al niet zo breed heeft. Dat terwijl er op verschillende voorzieningen en plannen in ons dorp geen enkele rem wordt gezet. En wat komt er nog meer op ons af? Wordt het geen tijd dat het college eens wat meer de tering naar de nering gaat zetten? Bezuinigen op onder andere het sociale domein is een verkeerde keuze. Wordt het geen tijd dat het gehele sociale domein weer nationaal geregeld gaat worden? Dit om te voorkomen dat gelden bedoelt voor de zwakkeren  gebruikt worden voor mogelijk lokale prestigieuze projecten of tekorten. We hebben de laatste maanden aangetoond dat we bereid zijn offers te brengen. Soberder te leven. Met minder pracht en praal kunnen we ook prima leven in ons dorp. Daarom is het niet te begrijpen dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden dit financiële beleid verdedigt, zonder het college een halt toe te roepen. Een lijn trekken. Tot hier en niet verder college. Maar misschien helpt het als de politici zich realiseren dat de meerderheid van de stemmers senioren zijn. Woensdag 16 maart 2022 kunnen we opnieuw een keuze maken.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Mis-verstand!

Wat hebben de gemeenteraad en het college de afgelopen maanden veel energie gestoken in de Boodschappenmand.  De vrijwilligersorganisatie die voedsel verstrekt aan de minder bedeelden binnen de A2-gemeenten. Nu is voedselverstrekking in de huidige tijd een volstrekt onaanvaardbare zaak. Een goed armoedebeleid dat verder gaat dan het verstrekken van voedsel zou meer op zijn plaats zijn. De Partij van de Arbeid heeft dat armoedebeleid altijd hoog in het vaandel en hun verkiezingsprogramma staan. Maar helaas is het de wethouder van deze partij in het college de afgelopen jaren niet gelukt om te komen met een integraal armoedebeleid. Mooie woorden maar opnieuw weinig daden. Dus de voedselvoorziening blijft voorlopig nog wel even bestaan. Al sinds de verhuizing van de Boodschappenmand naar de Geenhovensedreef is de huur onderwerp van hevige discussie. Door de oppositie zijn al verschillende moties en amendementen ingediend om te bewerkstelligen dat de huur werd opgezegd. Een meer marktconforme huur en een minder luxe pand was de wens van de vele interventies van de oppositie. Dus het college kon uiteindelijk niet anders dan de huur opzeggen en op zoek gaan naar een ander onderkomen. De resultaten werden voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar wat schetst de verbazing? De oppositie heeft de nieuwe berekeningen bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de Boodschappenmand gewoon aan de Geenhovensedreef  moet blijven. Is toch veel goedkoper. Twee raadsvergaderingen had de oppositie, gesteund door het CDA, nodig om het college te dwingen het huurcontract te verlengen. Het college werd hard aangepakt en kwam uiteindelijk tegemoet  aan de wens van de gemeenteraad. Het was geen mooie politiek. Het verdiende absoluut niet de schoonheidsprijs. Het was zelfs soms niet respectvol. Twijfels over de uitleg van het college en wantrouwen,  doorspekt met persoonlijke aanvallen, waren het resultaat. Een gemeenteraad en college in volledige verwarring. Een splitsing in de coalitie. Hoewel de oppositie van mening is dat zij door het college verkeerd begrepen is, blijft de zweem van wantrouwen en persoonlijk beschadigen hangen. Jammer dat onze vertegenwoordigers niet beter hun plaats kennen. In ons dorp zit de gemeenteraad te vaak op de stoel van de uitvoering en dus het college. Controleren is weliswaar een van de taken van  de gemeenteraad, maar het gaat om de manier waarop. Het diepgewortelde wantrouwen bij leden van de gemeenteraad ten opzichte van het college is slecht voor het imago van de politiek. De raadsleden brengen daarmee schade toe aan zichzelf. Ook het college zou er beter aan doen eens goed naar hun communicatie met de gemeenteraad te kijken. Niet denken dat het zo bedoeld is maar navragen. Wat is daar mis mee? Het bespaart ergernis, energie en geld. Het college moet de gemeenteraad serieus nemen en werken aan het winnen van vertrouwen. Een transparant beleid voeren en voorkomen dat de uitleg steeds in twijfel wordt getrokken. Dat geldt voor het fietspad over de Malpie, het Eurocircuit, de Westparallel, de basisschool in Borkel & Schaft enz. enz.. Inwoners hebben geen behoefte aan dat gedoe en zeker niet in deze crisistijd. Sta voor je dorp en laat persoonlijk gewin, dubbele agenda’s, wantrouwen en persoonlijke aanvallen achterwege. Het brengt je in ieder geval straks geen stemmenwinst.  Denk nog eens na over wat de waarde en zin van de bede is die voor elke raadsvergadering wordt uitgesproken. Of willen we in een soortgelijke situatie komen als in onze buurgemeente Waalre?

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Bestuurlijk verantwoordelijk

In de afgelopen maanden zien we steeds meer dat er door oplettende burgers, kritische Kamerleden en gemotiveerde onderzoeksjournalisten feiten aan het licht worden gebracht die anders zijn dan door bestuurders zijn voorgesteld. Het lijkt een trend te worden. De mensen  hebben steeds minder vertrouwen in hetgeen een bestuurder zegt of ten stelligste beweert. Bestuurders stellen de zaken vaak anders voor dan ze zijn! Waarschijnlijk  om juridische aansprakelijkheid  te voorkomen of vertragen. Vaak zijn de beweringen zodanig dat iedere burger meteen snapt dat de bestuurder ‘staat te jokken’. Zo ging het met het bekende bonnetje van Opstelten en Teeven, met de burgemeester van Den Haag over de Nieuwjaarsvuren,  de ministers over het handelen van de Belastingdienst. En ons eigen college verzuimde onderzoek naar de beweringen over de kiosk, stelde zaken anders voor bij burgers over verkeersbesluiten bij de Westparallel, onze burgemeester schatte de rechtmatigheid van enkele raadsvergaderingen anders in en het college maakt nauwelijks voortgang om het Eurocircuit te behouden. Zo maar wat zaken op een rijtje gezet! Zaken waarbij iedereen een klein of groot vraagteken stelt. Het lijkt gemeengoed te worden dat bestuurders zaken anders voorstellen  dan ze in werkelijkheid zijn. Komt de bestuurder in de problemen dan wordt snel de toevlucht gezocht in een onafhankelijk onderzoek. Vertragen en versluieren. En dan begint het weer opnieuw. Zo bleek de Nationale Ombudsman diverse documenten niet gekregen te hebben en de commissie Donner worden belangrijke documenten onthouden door het Ministerie van  Financiën. Leden van  de Tweede Kamer krijgen niet de gevraagde informatie of alleen na langdurig aandringen. Die werkwijze begin je nu ook terug te zien op lokaal niveau. In een buurgemeente is het vertrouwen in de burgemeester al enkele weken opgezegd zonder daarover de gemeenteraad te informeren. Stukken gevraagd door raadsleden komen niet of te laat en een beetje jokken is niet  erg. Met de steun van de meerderheid heb je toch niets te vrezen!  Verantwoording afleggen is misschien een wassen neus. Je beroept je op voortschrijdend inzicht, nieuwe informatie, aanvullend overleg, kortom: “Ik kon er niets aan doen”. Komt de bestuurder  daar  zo maar mee weg? De meerderheid beschermt de bestuurder en roept dat ze zaken echt anders zien. Wordt het toch weer eens tijd dat normen en waarden terug komen in onze samenleving? Zouden de bestuurders wellicht verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun doen en laten ?  Zoals de politieman, de chirurg en buschauffeur en de ondernemer?  Besturen heeft met een geweten, dat gevoed wordt door waarden en normen en  een bepaald moreel besef te maken. Roepen dat er ondermijning is en dan niet overgaan  tot handhaving. Roepen dat crimineel geld wordt afgenomen terwijl hiervan  slechts een klein deel kan worden geïnd. Zeggen dat je overleg voert, maar alleen om daarmee te voldoen aan je wettelijke plicht! In deze beangstigende tijd moet je blindelings kunnen vertrouwen op je  volksvertegenwoordigers en bestuurders!. Niet met een klein vraagteken, maar helemaal zonder vraagteken. Het zal nog lang duren voordat onderzoeksjournalistiek overbodig is en de burgers weer vertrouwen hebben in hun bestuurders. Tenzij wij bereid zijn de bestuurders aan te spreken  en weg te sturen. Een moreel appel op de volksvertegenwoordigers die er niet voor zichzelf maar voor de kiezers behoren te zitten.  Anders moeten wij dat in 2022 bij de verkiezingen laten blijken.

Www.politiekcafevalkenswaard.nl

October 2021
S M T W T F S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com