Archive for the ‘PCV’ Category

Minder auto en meer milieu?

Door de komst van de Westparallel hebben verschillende omliggende  gemeenten extra geld gekregen  voor het uitvoeren van aanvullende werken op het gebied van infrastructuur. Zo zal in Waalre een belemmering komen om het doorgaande verkeer over de Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwedijk te verminderen. In Aalst gaat , om het autoverkeer terug te dringen, de Eindhovenseweg op de schop.  Natuurlijk kan Valkenswaard niet achterblijven. Het centrum wordt een autoluw gebied. Het doorgaande verkeer wordt om het centrum geleid. Geen auto’s meer vanuit het zuiden naar het noorden via de Eindhovenseweg.  En omgekeerd van noord naar zuid over de Markt. Via  Luikerweg/stukje Dommelseweg en omgekeerd wordt het verkeer om het centrum geleid. De Westerhovenseweg/Brouwerijdreef wordt doorgaand met een afslag naar de Bergstraat en minder  autovriendelijk. Veel groene ideeën van ons gemeentebestuur.? We planten flink wat bomen ter vergroening. Maar ook wel om het milieu te redden? Weg met de auto, weg met de luchtvervuilers! Maar toch nog even dit. Alle automerken hebben als beleid dat ze in 2025 hoofdzakelijk elektrische voertuigen gaan verkopen. Auto’s die geen lucht vervuilen.  Auto’s die geen geluid meer maken. De coronacrisis zal er wel toe leiden dat mensen meer thuis zullen gaan werken. Misschien ook wel tot minder openbaar vervoer uit angst voor besmetting. Mensen zullen voor hun verplaatsingen vooral de auto en fiets nemen. Steeds meer elektrische auto’s en elektrische fietsen. De fietsen krijgen ruim baan. Voor de auto’s wordt het veelal meer omrijden, meer kilometers, meer tijd. Wordt zo het landelijke autopesten ook gemeengoed op plaatselijk niveau? Niet lettend op de toekomst, niet lettend op de innovatie, alleen lettend op de korte termijn? Natuurlijk is het van belang maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Maar denk ook  na over wat je op lange termijn wilt. Hoe moet ons dorp er dan uit zien? Of wordt Valkenswaard een witte naam op een blauw ANWB bord? Wel ooit van gehoord, maar nooit geweest. Wel langs gereden.  Het klinkt politiek aardig dat je van alles voor het milieu doet. Maar zorg er vooral voor  dat je een beleid en visie ontwikkelt voor de lange termijn. En voorkom daarmee dat de politiek eenzelfde chaos wordt als af en toe het verkeer. Zoals nu ook soms in ons nieuwe centrum. Niemand wil het zo. Als straks het centrum helemaal klaar is, is een goede evaluatie bittere noodzaak. Of wilde politiek daar niets van weten? Geen bescherming en geen optimale veiligheid voor de verkeersdeelnemers in het centrum? En wat als er dan straks niemand meer in Valkenswaard komt? Degene die het besluit hebben genomen zijn daarop nooit aanspreekbaar of verantwoordelijk voor. De inwoners en ondernemers worden wel de dupe. Die dragen de kosten voor een lege mooie groene, maar tegelijk een lege markt. Moeten we niet eens wat beter en langer nadenken hoe het voor de bezoekers aan het centrum nog beter kan?  Misschien geeft maart 2022 een optie als we weer mogen gaan kiezen.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

“Verleden en heden”.

 “Wie het verleden kent, kan in de toekomst kijken” aldus een filosoof uit ons dorp. In het verleden ontstonden nederzettingen op kruispunten van weg- en waterwegen. Zo kwamen de wegen vanuit Maastricht en Luik bijeen in ons dorp, om samen verder te gaan naar Den Bosch. Dat kruispunt heeft ertoe geleid dat ons dorp groeide en bloeide en naam kreeg. De varkensmarkt van toen was in de verre regio bekend. Daar vond handel plaats en ontstond rechtspraak. Daar werd geld verdiend en belasting geheven. Met dit geld werd nieuwe handel geboren, die van de valkerij. Keizers, koningen en andere edelen uit geheel Europa wisten ons dorp te vinden. De welvaart steeg snel!  Er ontstonden herbergen, winkels en bedrijven.  Na de valkerij kwam de sigarenindustrie en vervolgens de maakindustrie zoals Brabantia, BOVA, NCB, Berkhof en andere ondernemers. Het dorp werd steeds bekender en het kruispunt van wegen werd een groot uitgaans- en winkelcentrum. Valkenswaard kreeg een echte regiofunctie! 

De ontwikkeling van de Westparellel brengt echter veel verandering te weeg. In ons Valkenswaard én in de gehele regio. De gemeenten hebben extra geld gekregen voor het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden op het gebied van infrastructuur. Wat onder meer is te zien aan de bijzondere kunstwerken over de rivierdalen, de wegen en fiets- en wandelbruggen.

In het kader van klimaatbeleid werden besluiten genomen, zoals het autoluw maken van dorpen en het weren van vooral het vrachtverkeer. Vooral het doorgaand verkeer wordt daarbij afgeremd. Voetgangers en (elektrische) fietsers zijn van het grootste belang, die krijgen voortaan voorrang.  De markt heeft een prachtige opknapbeurt gekregen en dat is te zien aan alle uitbreiding van de terrassen. Belangrijk is echter dat wij de industrie en daarmee de arbeidsplaatsen niet vergeten en hiervoor ruimte blijven scheppen voor jong en oud. Toerisme is goed, maar de werkverschaffing is nog belangrijker. De verwachting is dat in 2028 een groot deel van het verkeer elektrisch is en dat de fijnstof aanmerkelijk zal afnemen. De natuur, daar waar mogelijk, wordt hersteld of zelfs uitgebreid. Dat zie je nu al rond de N69 en aanpalende wegen. Belangrijk is dat Valkenswaard straks niet alleen een witte naam op  het blauwe ANWB bord wordt voor bejaarden en paarden, maar een levendig centrum voor jong en oud waar het goed wonen, werken en recreëren is. Misschien geeft maart 2022 een optie als wij weer mogen gaan kiezen. 

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Wat zijn de gevolgen!?

Voordat de gemeenteraad met reces, ging hebben ze nog een aantal belangrijke besluiten genomen. Besluiten over de financiën, het Eurocircuit en het ‘haakje’ vanaf de Westparallel. Het was een lange vergadering en het waren politiek belangrijke besluiten. Het ging immers over waar we als gemeente ons geld aan uitgeven. Blijft het eurocircuit bestaan? Of we toch de afsluiting van het ‘haakje’ bij de Westparallel open zullen stellen voor alle verkeer? De gemeenteraad heeft besloten om het beroemde Eurocircuit te behouden en nieuw leven in te blazen. Een meerderheid van de inwoners van Valkenswaard wilden dit ook. De wethouder was blij dat de gemeenteraad het ‘haakje’ open wilde stellen voor alle verkeer.  Hierdoor vervallen de juridische procedure met onze buurgemeente Bergeijk. Even vergat de wethouder dat hij zelf de aanstichter van dit juridisch geschil was. Het was een verkeersbesluit van het college en geen besluit van de gemeenteraad in een bestemmingsplan. De wethouder was dus de oorzaak van de ruzie met de buurgemeente. Maar kan het Eurocircuit nu wel verder? Wat als Bergeijk de Kempervennendreef bij de ingang van de Kempervennen afsluit en tot fietspad verheft? Immers die weg is voor een deel van Bergeijk. Hoe kom je dan bij het Eurocircuit? Heeft de gemeenteraad daarover nagedacht?

Een nader heet hangijzer was het armoedebeleid. Zo lijkt het er op dat de insteek van het CDA de regeling ” kosten naar draagkracht” is gesneuveld. De gelden gereserveerd voor het armoedebeleid zijn overgegaan naar het sociale domein.  Daarmee heeft de gemeenteraad de controle over dit geoormerkte geld verloren. Is dit geld nu verloren voor de minst bedeelden in onze gemeente? Zat de gemeenteraad te slapen? Heeft het CDA niet zitten opletten? De gereserveerde  € 300.000 zullen snel wegbezuinigd zijn en opgaan in de Algemene reserve. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van de Partij van de Arbeid, een partij die zegt op te komen voor verdrukten in onze samenleving. Heeft de gemeenteraad wel goed opgelet of was het zo afgesproken?

Het nieuwe politieke jaar komt er aan en ook de verkiezingen in 2022. Is het ‘haakje’ en het circuit dan open? Zijn we weer goede vrienden met de buurgemeente Bergeijk? Hoe betrouwbaar is de gemeenteraad voor de minst bedeelden? De partijen zullen het wel helder uitleggen aan de kiezers. Maar we kijken naar de daden en niet naar de woorden. In maart 2022 kun je kiezen!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Van Regionaal naar Lokaal

De afgelopen eeuw is Valkenswaard bestuurd door een combinatie van lokale en landelijke partijen. Daarbij waren steeds een of meerdere landelijke partijen de constante factor, samen met een lokale partij. Valkenswaard was een gemeente met een aansprekende regiofunctie. Een dorp met een belangrijk aantal winkels en aardig wat maakindustrie. Wij bouwden nieuwe woonwijken in Dommelen, en ook verrezen de Kreijenbeek en het Gegraaf. Jongeren bleven in ons dorp en stichtten er hun gezinnen. Als gevolg hiervan ontstond een bloeiend cultureel leven met evenementen, een circuit, harmonieën en fanfares en tal van andere verenigingen en activiteiten. Een gezellig centrum omringd door vele terrassen. De jeugd paradeerde langs de kroegen tussen de Luikerweg en Waalreseweg. Het oude gemeentehuis met een aansprekend bordes straalde. Echter de bestuurders wilden meer.

De overdekte winkelcentra zoals de Gaanderij Prado Passage, Valkenstaete en Kerverij verschenen. Valkenswaard moest grootsteedser worden en de uitstraling van weleer behouden. De bestuurders wilden zeker iets achterlaten. Er bleek behoefte aan een groter gemeentehuis met een bijpassend cultuurcentrum. Een centrum aansluitend bij de functie van het dorp. Beide projecten werden gerealiseerd. Een gemeentehuis dat bij de opening al te klein was. Een cultuurcentrum dat  jaarlijks de inwoners veel geld ging kosten. Valkenswaard werd bekend in Europa door de evenementen als achteruitrijden, caravan-, rally- en motorcross, bloemencorso en vogelverschrikkerfestival.  Duizenden bezoekers bezochten ons dorp en we verdienden er goed aan.

Maar tijden veranderen! De tabaksindustrie verdween. Het centrum heeft een totaal ander aanzien gekregen. In de Hofnar  verschijnen steeds meer niet-culturele ruimten en steeds meer ambtenaren. De regionale functie van Valkenswaard wordt minder. De omliggende dorpen worden steeds meer vernieuwend en zelfvoorzienend. Het winkelgebied krimpt in. Valkenswaard raakt alsmaar minder in trek bij de jongeren. Het nieuwe woonproject Dommelkwartier wordt stilgelegd. De verkoop van woningen in het nieuwe project Lage Heide loopt traag. Dure vrijesectorwoningen worden vervangen door sociale woningbouw. Valkenswaard is niet echt meer in trek als woongemeente. Maar de bestuurders bouwen aan de toekomst van leisure en pleasure met de Maastrichterweg e.o. als het centrum van de paardenwereld. Het Valkenswaardse centrum wordt een wandelgebied dat aansluit op het winkelgebied de Corridor. Bestuurders willen immers graag iets achterlaten. Helaas niet steeds met het verwachte succes.

Het College en de raad hebben te weinig ingespeeld op de economische en demografische veranderingen in onze gemeente. Er komt steeds meer leegstand in de winkelcentra Kerverij en Valkenstaete. De maakindustrie is, op wat uitzonderingen na,  verdwenen.  Jongeren vestigen zich elders. Het Eurocircuit is nog lang niet uit de problemen. Het winkelcentrum wordt kleiner en de regiofunctie is verdwenen. Tekenen die erop wijzen dat er in Valkenswaard wel wat moet veranderen. De gemeenteraad moet meer zaken naar zich toe trekken. Functioneren als echte volksvertegenwoordigers. Luisteren naar de inwoners! Die verandering is mogelijk na maart 2022!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Begroting door gehaktmolen

De bespreking van de jaarrekening en de nota kaders van de gemeente heeft in onze gemeenteraad tot een bijzonder fenomeen geleid. Zelden waren fracties het zo eens met elkaar. Zelden werden samen de belangen van de inwoners boven het partijbelang gesteld. Nooit werd zo duidelijk zichtbaar dat ons bestuur zich totaal vervreemd heeft van de bevolking. Nooit eerder werd unaniem besloten om de begroting voor de komende jaren in zo sterke bewoordingen af te wijzen. De Partij van de Arbeid gaf aan dat acht miljoen was uitgegeven aan de Europalaan, een miljoen aan het sportpark, zes miljoen aan het zwembad. De reserves waren spaargelden betoogde deze partij die uitgegeven mogen worden. De wethouders probeerden te redden wat er te redden was, maar de leden van de gemeenteraad hielden hun rug recht. Hierop opende de wethouder van financiën een charme offensief door te zeggen dat hij en het college blij waren met alle input. De gemeenteraad maakte gehakt van de begroting, weigerde die vast te stellen en nam die voor kennisgeving aan. De opdracht aan het college was duidelijk. We moeten fors bezuinigen en dat doen we niet door de lasten voor alle inwoners te verhogen of te bezuinigen op de sociale voorzieningen. Want de bezuinigingen van de wethouder van financiën waren fors. 153% stijging kosten invalide parkeerkaart. Afschaffen collectieve ziektekostenverzekering. Verhoging tarieven CMD. Afschaffen regeling naar draagkracht. Verhoging OZB met maximaal 15%. Daarnaast had  het college een wensenlijstje gemaakt. Een miljoen investeren in de Kerverij. Investeren in Dommelland en de paardenboulevard. Onze vertegenwoordigers waren hard en verweten het college geen enkele vorm van zelfreflectie, geen visie en korte termijn denken. Ze verweet de wethouder van financiën dat hij onvoldoende actief reageerde en geen keuzes maakte. De begroting moet over anders zou de gemeenteraad zelf met een begroting komen. Geen grote investeringen, geen subsidies meer aan de paardenboulevard, uitstellen van investeringen in Dommelland, vertragen van de uitvoeringen van het centrumplan, het wensenlijstje met leuke dingen laten vervallen. De raadsfracties trokken de teugels strak aan. Kosten moeten naar draagkracht en mensen gaan voor stenen zo waren zij van mening. Vertraging van de energietransitie. Niet te snel van aardgas af. Het college werd geen sensitiviteit verweten. Inderdaad werd pijnlijk duidelijk dat er een groot verschil is tussen de visie van het college en de vertegenwoordigers van de inwoners. De wethouder van financiën werd verantwoordelijk gesteld voor het verdampen van de reserves en de slechte solvabiliteit. De wethouder probeerde nog aan te geven dat de ambtenaren heel hard werken, maar dat werd door de raadsleden voor kennis aangenomen. Niks zielige verhalen, jij bent verantwoordelijk en je doet samen met het college het huiswerk maar over. Zelden was een raadsvergadering een zo goede uitstraling wat inwoners willen, zonder partijpolitiek maar gewoon recht uit het hart. Complimenten raadsleden. Misschien besluiten de fracties na de verkiezingen eens voor wethouders die wel voeling hebben met ons als inwoners. In maart 2022 is daar de gelegenheid voor.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Jongeren moeten het zelf doen

Sinds enkele weken heeft de politieke partij “Samen voor Valkenswaard”een eigen jongerenafdeling. Een slimme zet. De jongeren in een vroeg stadium betrekken bij de lokale politiek. Luisteren en laten deelnemen. Valkenswaard heeft al eens een politieke partij “Jong Valkenswaard” gehad.  Ook de grote landelijke politieke partijen hebben een jongerenafdeling. Daar hoor je in ons dorp niets van. Slapen ze of worden ze bewust buiten de deur gehouden? Wat is hun invloed op de politiek in ons dorp? Wel merk je de grote invloed van voormalige bestuurders op raadsfracties. Een invloed die kennelijk niet te doorbreken is en die de “oude” gevestigde politiek alleen maar in stand houdt. Geen ruimte biedend aan de jongeren en vernieuwers in de verschillende fracties en over alles heen al bezig met het veiligstellen van de macht na de verkiezingen van 2022. Een actieve groep jongeren die de politiek wil veranderen is een aanwinst voor onze gemeenschap. Zij zijn immers de toekomstige verantwoordelijken. Zal de jongerenafdeling van “Samen voor Valkenswaard” ook invloed krijgen. Of vallen ook zij, net als alle andere jongerenafdelingen, binnen de kortste tijd in slaap. Het is en blijft een slimme zet en geeft aan dat er in ieder geval een poging gedaan wordt om de invloed van jongeren te vergroten.  Je mag hopen dat deze jongeren zoveel invloed en veranderingen te weeg kunnen brengen dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen in de lokale politiek. Dat fractievoorzitters de partijleiders zijn en niet geconfronteerd worden met bestuurders en oud politici die achter hun rug om de macht alweer verdeeld hebben. Waarom gaan jongeren van alle lokale politieke partijen niet samen om de tafel zitten en maken samen nieuw beleid? De krachten bundelen en intens samenwerken. Dat zal meer opleveren dat ieder voor zich! Misschien dat de andere partijen aangemoedigd worden om ook hun jongerenafdeling actief te maken. “Hallo wakker worden” er is iets te doen in Valkenswaard. Maak zelf de toekomst en inrichting van je dorp. De ouderen moeten bereid zijn hun kennis te delen en de jongeren de ruimte geven. De komende jaren zullen uitwijzen of in de lokale politiek jongeren bestaansrecht hebben. Of zij de ruimte krijgen om hun ideeën te realiseren. Of was het een politieke zet die past in een bepaalde route. Jongeren die de politiek in willen gaan verdienen alle steun en moeten gehoord worden. Niet omdat het mooi staat, maar omdat ze er echt toe doen. Kom op jongeren, niet klagen over vergrijzing, zelf aan de slag gaan. Kies een partij en ga aan de slag. Laat je vooral niet tegenhouden door de “oude” garde. Organiseer je en kies in maart 2022.

Politiek Café Valkenswaard

Zonder politieke partijen

De afgelopen weken is er veel gesproken over de manier waarop ons land en ook ons dorp bestuurd worden. De eed dat je als volksvertegenwoordiger zonder “last of ruggespraak” je functie zult vervullen, komt steeds meer onder druk te staan. Iedere volksvertegenwoordiger  legt deze eed bij het aanvaarden van zijn ambt af. Onze democratie  wordt dus gevormd  door gekozen vertegenwoordigers. Onze democratie kent wettelijk  geen politieke partijen die voorschrijven wat je als volksvertegenwoordiger moet stemmen en of doen. Sterker nog, als volksvertegenwoordiger, heb je door de eed verklaard dat je dat niet zult doen. De werkelijkheid is heel anders. Politieke partijen spreken af hoe ze samen zullen stemmen. Politieke partijen verwachten loyaliteit. Je kunt je afvragen hoe een dualistische democratie er uit zou zien, als iedere volksvertegenwoordiger vrij was in zijn stemgedrag. Als er geen oppositie en coalitie zou zijn. Als voor ieder onderwerp een meerderheid gezocht zou moeten worden bij de volksvertegenwoordigers. Zou er dan meer draagvlak ontstaan bij deze volksvertegenwoordigers? In onze gemeenteraad wordt regelmatig  een motie van afkeuring of wantrouwen ingediend. Deze behalen nooit een meerderheid omdat de coalitiepartijen altijd de meerderheid hebben. Er ontstaat daardoor een grote polarisatie binnen onze gemeenteraad. Is dat een gewenste situatie? Natuurlijk staat het iedereen vrij om dergelijke moties in te dienen, maar wat wil je er mee bereiken? Het vergroten van de tegenstellingen? Het beschadigen van personen of partijen?  Zijn deze moties in het belang van onze gemeente? Valkenswaard heeft grote moeite met het daadwerkelijk vorm geven aan het bestuurlijk dualisme. Gescheiden verantwoordelijkheden voor gemeenteraadsleden en bestuurders. Check en balance. Kaders stellen en controleren enerzijds en uitvoeren aan de andere zijde. Beide partijen lijken  steeds meer te proberen grip te krijgen op het speelveld van de ander. Hoe zou Valkenswaard er uitzien als we volksvertegenwoordigers zouden hebben die zelf denken, wegen, beslissen en stemmen? Niet gebonden aan partijdisciplines of ideologieën. Bestuurders die uitsluitend  bestuurders zijn en niet verbonden zijn met een politieke partij. Bestuurders die excelleren in het uitvoeren van de gestelde kaders. Bestuurders die actief informatie verstrekken die niet steeds in twijfel wordt getrokken. Hoe zou Valkenswaard er dan over enige tijd uitzien? Hoe zou Valkenswaard er uitzien als we geen politieke partijen zouden hebben? Is dit een utopie of toch een klein beetje toekomst? De huidige informateur Tjeenk Willink stelde dat het moeilijk is politici te veranderen. Is dat nu juist de reden waarom in Valkenswaard de bestuurscultuur niet veranderd kan worden. Het lijkt in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2022 opnieuw een spel van zij en wij te worden. Een spel met dubbele agenda’s waardoor het vertrouwen tussen raadsleden steeds minder wordt. Ook het grootste deel van de inwoners heeft geen vertrouwen in diezelfde politici. Moeten we misschien een termijn stellen aan de benoemingen? 8 jaar voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en burgemeesters. Dit om te voorkomen dat alles op de automatische piloot gaat. Het steeds stellen van de vertrouwenskwestie is niet de weg waarmee we Valkenswaard verder helpen. Vertrouwen, integriteit, openheid, samenwerken, het beste uit een voorstel halen zijn betere instrumenten. De gehouden “benen op tafel” – sessies zullen daar geen bijdrage aan leveren. Veranderingen moeten van binnenuit komen. Daarbij moet ieder zijn rol nemen. De bestuurder is voor de uitvoering, de volksvertegenwoordiger voor de kaders en controle. Tot maart 2022 hebben gemeenteraad en college de tijd om te laten zien dat het echt anders kan. Anders zal de kiezer een oordeel moeten vellen. Nog 11 maanden te gaan.

www.Politiekcafevalkenswaard.nl

Het verleden

Enkele weken geleden is op Facebook een nieuwe groep verschenen genaamd: “Valkenswaard zoals het was”. Een initiatief van burgers samen met het internet radiostation Centrum Radio. Binnen enkele dagen waren er duizenden leden! De verhalen en oude foto’s blijven binnenkomen. De leden genieten van het verleden en de herkenning die zij daarbij hebben. Veel foto’s over het culturele leven, de kermis,  Carnaval, de gouden bruiloften, zwemmen in de Oase, het Groote Meer, het Bloemencorso en nog zoveel meer. Een scala aan jongeren en ouderen trekt aan je voorbij. Uit het aantal leden, momenteel meer dan 6200, blijkt dat de behoefte  groot is. Immers dat is een kleine 23% van onze inwoners! Jong en oud zoekt in schoenendozen naar foto’s. Ouderen denken terug aan jonge jaren en komen uit hun isolement.  Uit deze Facebookpagina blijkt maar weer eens hoe prachtig, levendig, jong en bruisend ons dorp eens was! De naam van de Facebookpagina geeft al aan dat het tot het verleden behoort. “Valkenswaard zoals het was”! Met spijt moeten we vaststellen dat het allemaal verleden tijd is. De files op de Markt van auto’s op weg naar het Europees Kampioenschap Rallycross zijn er niet meer. De duizenden bezoekers van de Kunstmarkt, de foutief parkerende Belgen op de Eindhovenseweg, het kampioenschap van rollerclub De Dennenberg,  de beste sportgemeente van Nederland, de Jeugd Olympische dagen, het achteruitrijden, Parcival en  de wielerronde van Valkenswaard. Maar ook de grote diversiteit aan scholen, hotels, cafés  en de spoorlijn naar België, het schaatsen op het Peetersven, de braderie in de Willibrorduslaan en het wervende regionale winkelcentrum. Nu kunnen raadsleden wel zeggen dat ze het verleden willen bewaren, maar achterom kijkend moet je vaststellen dat er veel verdwenen is! Niet alleen evenementen maar ook bijzondere gebouwen! Het is bekend dat politici vaak over de toekomst spreken om te voorkomen dat er gesproken wordt over hun tekortkomingen in het verleden. Geeft de Facebookpagina niet aan dat er behoefte is aan het verleden. Als je dat wil bewaren, plaats dan foto’s van het verleden in ons dorp. Laat zien aan de inwoners en bezoekers wat we te bieden hadden en nog steeds hebben. De Hofnar en de Willem II.  Het pleintje bij Lavrijssen, de vol geparkeerde Markt, de prachtige gevels van de cafés op de Markt, toen de winterterrassen er nog niet waren.  Als je als politicus het verleden wil bewaren, probeer dan eerst van het verleden te leren! Bewaar de mooie sigarenfabrieken en panden en handhaaf het onderhouden van deze monumenten. De toekomst van ons dorp hangt af van hoe wij met het verleden omgaan. Dat gaat veel verder dan een beschermd dorpsgezicht. Als politicus moet je vooral het verleden koesteren, want dat was eens de toekomst. Het Valkenswaard van morgen begint bij het Valkenswaard van gisteren.

Politiek Café Valkenswaard

“Natuurlijk Valkenswaard”

“De druk is hoog. We moeten helpen want we kunnen het bedrijf niet missen. Het is in het belang van de werkgelegenheid. We krijgen er een mooi stukje natuur voor terug. De provincie heeft geen bezwaar”. Zomaar enkele citaten van bestuurders over het verplaatsen van een bedrijf in het Dommeldal.  Enkele maanden later lijkt het er op dat gemeente, bedrijf en grondeigenaar verschillende waarheden hebben! Ook bestaat er een familierelatie tussen de eigenaar van het bedrijf en de eigenaar van de grond. De wethouder zegt; dat er natuur voor terug komt. Hij vergeet de gemeenteraad in de commissie te melden dat er sinds juni 2020 een bouwaanvraag ligt voor het betreffende stuk verhuurde grond! Op dat verzoek is door het college nog steeds geen besluit genomen. Een opslag voor particulieren heeft nog niet de zegen van ons bestuur. Dit bestuur blijft van mening dat het terrein voor die opslag teruggegeven moet worden aan de prachtige natuur van het Dommeldal.  Wist ons bestuur van het Koninklijk Besluit  van 1977? De provincie blijkt, in tegenstelling tot de uitspraken van de wethouder, geen enkel bewijs van geen bezwaar te hebben afgegeven. Na het afgeven van de omgevingsvergunning blijkt zelfs dat de Provincie bezwaar heeft gemaakt tegen de afgegeven vergunning. In de openbare raadsvergadering van februari willen de verantwoordelijke wethouders geen reactie en verantwoording geven op door raadsleden gestelde vragen. Helder dus. Het afgeven van een omgevingsvergunning in december, nadat enkele dagen daarvoor de beslistermijn nog verlengd was, is op zich bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat onze actieve natuurbeschermers weinig van zich laten horen. Welke belangen spelen hier? Hoe groot is de tijdsdruk om te verplaatsen werkelijk? Geen enkele blijkt nu. De hele procedure tussen de familieleden speelt al enkele jaren.  Diverse rechtszaken werden gevoerd over de huur. Nu hebben leden van de gemeenteraad uitzocht dat het bedrijf ook een pand heeft op het industrieterrein. Hoezo spoed? Speelt hier de relatie tussen familie of bedrijf en gemeente een rol? Is hier sprake van het onjuist informeren van de gemeente door de eigenaren of heeft het college de gemeenteraad foutief geïnformeerd? De door het bedrijf gestuurde brief met verduidelijking roept weer nieuwe vragen op. Wordt dit opnieuw een hoofdpijndossier waar grote juridische kosten voor gemaakt moeten worden? Regelmatig blijkt dat er grote problemen zijn met de communicatie tussen  dit college, de gemeenteraad en derden. Dat was zo bij de afrit van de Westparallel, het kiosk, Dommelkwartier, het verkeer in Dommelen, bestemmingsplannen Kerkeind en  Driessen, de vergunningen van de paardenboulevard, de boodschappenmand en het Eurocircuit om er maar enkele te noemen. Wat is dat toch met dit college? Wordt het geen tijd dat er een mogelijkheid komt om een raadsenquête te houden? Een feitenonderzoek door de gemeenteraad zelf. Als je niks te verbergen hebt is er toch niets op tegen om dat als gemeenteraad in te stellen. Hoelang blijft de gemeenteraad, en met name de coalitie, dit gedrag van het college tolereren? Deze komende maand zal blijken of het college gered wordt door de rechter of dat we weer belastinggeld gaan gebruiken voor dure juridische procedures. Maar ook dit is natuurlijk Valkenswaard. Nog 12 maanden naar de volgende verkiezingen!

Politiek Café Valkenswaard

Loket Den Haag

De regering gaat het volgens onze demissionaire  minister president Mark Rutte anders doen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de kindertoeslagaffaire. Er bleek veel mis te zijn gegaan. Niet alleen binnen het demissionaire kabinet, maar ook in de Tweede Kamer, op de departementen en bij de rechterlijke macht. Het rapport is dodelijk gebleken voor het kabinet. De verschillende kabinetten Rutte met daarin hoofdzakelijk VVD en CDA (en in Rutte 2 ook PvdA) hebben er voor gezorgd dat er in ons land een onbalans is op het gebied van openheid en controle. De langdurige en ingrijpende bezuinigingen hebben veel onderdelen  van onze samenleving hard geraakt. Zo werd op de zorg, de politie, het onderwijs, de brandweer en het openbaar vervoer jarenlang bezuinigd. Onder het mom dat gemeenten dichter bij de bevolking staan, werden verantwoordelijkheden verschoven naar het lokale bestuur zonder dit voldoende te voorzien  van de noodzakelijke financiën. Nagenoeg alle gemeenten zijn daardoor in de afgelopen jaren in de problemen gekomen, zo blijkt uit recente rapporten. Gemeenten die volstrekt onvoldoende financiën, kennis, kunde en visie hebben om de opgedragen taken uit te voeren. Je zou mogen verwachten dat partijen als PVDA, D66 en CDA, maar ook andere confessionele partijen die het lot van de burger zo hoog in het vaandel hebben staan, zich zouden verzetten tegen  deze manier van politiek bedrijven. Maar macht voelt kennelijk fijner dan principes. Echter de principes en het geweten van politici zijn anders. Rutte en Hoekstra trekken niet dezelfde conclusies dan Wiebes en Asscher. Zij blijven gewoon lijsttrekker voor de verkiezingen op 17 maart. Wat zullen de kiezers daar van gaan vinden? Wat als Pieter Omtzigt veel meer stemmen krijgt dan zijn lijsttrekker? Zouden de kiezers Rutte wegstemmen? Hoe hadden we er voor gestaan als zij al die bezuinigingen niet zo absurd hadden doorgevoerd? Meer gekeken naar de uitwerking dan naar de verdiensten? Hoe zouden onze zorg, de politie, het onderwijs en het lokaal bestuur er dan uitzien? Zou dan de burgemeester bestuursdwang moeten opleggen om de openbare orde  te handhaven of zou dan de “gemeente” politie die gewoon handhaven? De overheid heeft zich de laatste 10 jaar ontwikkeld tot een moloch zonder oog voor het individu. Ambtenaren en bestuurders moeten in de komende jaren weer in contact komen met de burgers. Zien en voelen hoe hun wetgeving en beleid invloed hebben op de inwoners van ons land en dorp. Ambtenaren en bestuurders moeten zich er van bewust worden dat het een eer is om voor de bevolking te mogen werken. Voeling hebben met en wonen in die samenleving. Maar misschien krijgen we als  Valkenswaard een eigen loket in Den Haag als de fractieleider van Valkenswaard Lokaal daar zijn “ombudsmanpolitiek” gaat uitoefenen. Jammer dat we dat in onze gemeenteraad zo weinig hebben mogen meemaken. Wijzigingen in Den Haag beginnen bij het uitbrengen van een stem in een Valkenswaards stemhokje. Daar kies je volksvertegenwoordigers die ook echt het volk vertegenwoordigen en de bestuurders durven controleren. De kiezer krijgt immers de leider die hij/zij kiest en dus verdient.

Politiek Café Valkenswaard

January 2022
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com