Archive for the ‘PCV’ Category

De Omgevingswet: meer inspraak voor burgers

Al vanaf 2014 houdt de overheid zich bezig met het gedrocht ‘omgevingswet’. Om zo de grote verzameling wetten op het gebied van  ruimtelijke ordening in één wet te regelen.  Met als meest belangrijke aspect inspraak van de burgers. De bedoeling was om die wet medio 2017 in werking te laten treden. Het was echter al snel duidelijk dat die datum niet gehaald kon worden. Alle zeshonderd wetten en regelingen in één wet vastleggen. Alle gemeentelijke regels over onze leefomgeving in één regeling vatten. Dus niet meer alleen bepalen “het stapelen van stenen”, maar ook nog eens de gehele sociale infrastructuur. De samenhang tussen de mensen versterken. De leefbaarheid vergroten. Ga er maar aanstaan.
Die omgevingswet streeft ook naar een bredere participatie van burgers in het voortraject. Dus meepraten, meebeslissen, meedoen. Eindelijk echt luisteren naar belangen, meningen en creatieve ideeën van mensen die het betreft. Dus de inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders. Voor de inwoners moet daarbij ook snel duidelijk zijn wat is toegestaan in hun leefomgeving. En als je iets wilt wat niet mag, dan kun je proberen om voldoende mensen mee te krijgen voor je plan. Gewoon hopen op een groter draagvlak.
Gaandeweg bleek echter dat het geplande jaartal onhaalbaar was. Door allerlei organisaties was daar ook al voor gewaarschuwd. Ondertussen is er in de voorbereiding wel al van alles vastgelegd voor die nieuwe wet. Maar de Tweede Kamer had steeds aardig wat noten op zijn zang.  En wilde alsmaar wijzigingen en extra regels. Maar de minister hield toch vast, wellicht tegen beter weten in, aan 2017. Op onderdelen zijn er ook uitprobeersels geweest. De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan de theorie. Via diverse media luidden vele deskundigen de noodklok. Omdat menig gemeente bij lange na niet klaar is om volgens die nieuwe wet te gaan werken. Wellicht ook omdat de digitalisering verre van gereed was. En ook al snel bleek dat met name de kleinere gemeenten, lees Valkenswaard, het aan geld en capaciteit ontbreekt om hiermee ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Als je iets wilt invoeren moet je gewoon meteen aan de gang kunnen. Geen kinderziektes en dergelijke. Het werd dan ook een “mission impossible”. Steeds verder uitstel. Dus 2017 werd 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. En nu is het zover dat de wet op 1 januari 2023 toch in werking moet treden. Althans volgens minister De Jonge. Het nieuwe Valkenswaardse college zal daarmee dus rekening moeten houden. Duurt de formatie misschien daarom zo lang?   De algemene strekking van de omgevingswet beoogt in feite datgene waarvoor wij ons als Politiek Café Valkenswaard al meer dan tien jaar sterk gemaakt hebben. Ogen en oren open. Contact met de inwoners van Valkenswaard. En of die omgevingswet er nu uiteindelijk wel komt of toch weer wordt doorgeschoven, mag in wezen niets uitmaken.  Bij de nieuwe raad, bij het nieuwe college mag maar één ding van belang zijn: luister vooral naar de mensen in het dorp om te weten wat er nodig is. Begeef je onder het volk. Loop gewoon door het winkelcentrum of over de Markt. Ideeën van inwoners kunnen bijdragen aan een nog aangenamer Valkenswaard. Niet de inspraak, die burgerparticipatie laten afhangen van een wettelijke verplichting per 1 januari 2023. Maar werken vanuit je hart en van nature open staan voor de inbreng van de eigen inwoners!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Lokale verkiezingen bij ‘Politiek Café Valkenswaard’.

Valkenswaard 23 februari 2022

De verkiezingsstrijd voor de Valkenswaardse gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 wordt afgesloten met het lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard. Deze debatbijeenkomst vindt plaats op zondag 6 maart 2022 in de theaterzaal van het Cultuurcentrum De Hofnar.

Het thema van de lijsttrekkersbijeenkomst is ‘Meedoen! Meewerken!’. De bedoeling is dat de vertegenwoordigers van de deelnemende politieke partijen tijdens dit debat duidelijk maken hoe zij met hun partij het aanzien van Valkenswaard de komende vier jaren gestalte gaan geven. Voor dit debat van Politiek Café Valkenswaard zijn uitgenodigd alle lijsttrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende partijen. Het debat staat onder leiding van Marionne van den Akker met als side kick Jan Zwarthoed.

Het debat is een initiatief van Politiek Café Valkenswaard in samenwerking met de lokale omroep VOS TV. Het programma wordt in zijn geheel rechtstreeks uitgezonden via VOS TV en loopt van 11.00 tot 12.20 uur. Deze rechtstreekse tv-uitzending is toegankelijk voor publiek.

Het lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard wordt gehouden in de theaterzaal van  De Hofnar aan De Hofnar 10 in Valkenswaard. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. Het publiek moet in de zaal aanwezig zijn om 10.55 uur.  De toegang is gratis.

Namens Politiek Café Valkenswaard

Frank Paumen, voorzitter

Het mandaat

In maart mag iedereen van 18 jaar en ouder zijn stem uitbrengen op een persoon die op een kieslijst staat. Politieke partijen melden zich aan voor de verkiezingen met een kieslijst. De partij kiest een aantal mensen voor die kieslijst. Mensen die zich kunnen vinden in de uitgangspunten van de betreffende partij. De mensen die gekozen worden vertegenwoordigen ons als volksvertegenwoordigers. Om duidelijk te maken waarvoor partijen staan heeft iedere partij een programma met hun denkbeelden en af en toe oplossingen voor problemen. De kiezer kan zo beter zijn keuze maken wat betreft partij en  persoon. Nu blijkt al jaren dat die programma’s houdbaar zijn tot de dag na de verkiezingen. Heel ingewikkelde zaken worden globaal beschreven en oplossingen  worden slechts zelden gegeven. Sommige problemen worden verzwegen. Maar de kiezer moet een keuze maken. De  volksvertegenwoordiger heeft vervolgens een mandaat. Hij kan beslissen wat hij wil. Maar is het juist dat hij beslist over zaken die niet beschreven stonden in het partijprogramma? Is het juist dat hij als vertegenwoordiger van ons allemaal beslissingen neemt die wij niet in het belang van onze gemeente vinden? Hoe kunnen kiezers vertrouwen op hun vertegenwoordigers als die vertegenwoordigers vooraf niet aangegeven hebben hoe ze over zaken denken. Zaken benoemen en zeggen hoe je die gaat oplossen. Moeten volksvertegenwoordigers in dergelijke gevallen het oordeel van de kiezer opnieuw vragen? Steeds meer zie je dat gemeenten een enquête houden over allerlei zaken. In onze gemeente gaat het dan bijvoorbeeld over Dommelland, gemeentelijke dienstverlening, verkeersveiligheid of milieu. Willekeurige inwoners krijgen een enquêteformulier of men kan een enquête online invullen. Maar de vraag is hoe de gemeente daarmee omgaat. Heeft het de status van een referendum? Nee dus. Wie bedenkt de vragen en hoe onafhankelijk zijn die samenstellers? Hoe is het mogelijk dat je online meerdere keren de enquête kunt invullen? Kortom moeten we niet terug naar een formele uiting van onze wensen. Stemmen hoe wij het willen hebben. Een expertisegroep oprichten die de verschillende partijen onafhankelijk advies geven. Immers de raadsleden hebben echt niet overal verstand van. De komende weken krijgt u de verschillende programma’s van de partijen binnen. Net reclamefolders. Met daarin artikelen met als uiterste houdbaarheidsdatum 17 maart 2022. Let de komende weken op zaken die wazig of niet beschreven staan. Spreek daar uw vertegenwoordiger op aan en vraag hoe hij stemt bij zaken als bijvoorbeeld WMO, windmolens, CO2, cultuur, industrie, paardenboulevard, ondermijning, WOZ, agrarische bedrijven en belastingen. Dwing ze tot keuzes, zodat u goed kunt kiezen.

Www.politiekcafevalkenswaard.nl

Schone lei

Het nieuwe jaar is enkele dagen oud. De goede wensen en voornemens zijn uitgesproken. Een nieuw jaar. Een schone lei. We kunnen de dagen inkleuren zoals we zelf willen. We kunnen er een jaar van maken met hoop op de toekomst. Een jaar waarin het niet gaat om ik maar wij. Een jaar waarin die duizenden communicatiemedewerkers er misschien in slagen om eens een keer per dag iets positief te zeggen. Een jaar waarin we niet tegenover elkaar staan maar naast elkaar. Waarin we een samenleving opbouwen die verbind. Samen bouwen aan onze culturele erfgoederen. De valkerij en het bloemencorso. Een dorp waarin het goed leven is. Waar de Markt weer het centrale punt van ons dorp is geworden. Waar we samenkomen om te vieren en te treuren. Een lokaal bestuur waartegen inwoners niet hoeven te procederen. Een samenleving die zich niet laat gijzelen door een kleine groep die hun eigen belangen verpakt in vermeende algemene belangen. Een groep gekozen vertegenwoordigers die zich samen inzetten om het beste voor ons dorp en inwoners te bewerkstelligen. Een jaar waarin we meer gaan omzien naar de medemens die onze hulp nodig heeft. Een jaar waarin we elkaar kunnen begroeten, ontvangen en aanraken. Een jaar waarin onze samenleving meer open gaat. Waar verenigingen weer kunnen organiseren. Onze samenleving weer tot bloei komt. Waar hoop doet leven. Een samenleving waarin “ik” “wij” is geworden. Waar geen plaats is voor intriges en achterkamertjes. Geen voortdurende vragen worden gesteld over integriteit. Waar onze “leiders” zelf begrijpen wat kan en niet kan. Een dorp waarin we bereid zijn naar elkaar te luisteren; gezag te accepteren. Waar niet alleen gesproken wordt over rechten maar ook plichten. Een samenleving waarin de bestuurders keuzen maken en heldere standpunten innemen. Zo een samenleving kunnen we samen maken. Een belangrijke keuze is op 16 maart 2022. Dan kiezen we namelijk onze nieuwe volksvertegenwoordigers en indirect dus ook onze lokale bestuurders. Onze voornemens en visie op onze samenleving zullen ook van belang zijn bij onze keuze op 16 maart aanstaande. Hopelijk met minder partijen, minder verscheidenheid, minder tegenstellingen. Misschien met mensen die vernieuwing en verjonging niet in de weg staan. We beginnen met een schone lei en die iedere dag een stukje meer schrijven. Iedere dag een stukje meer verbinding met elkaar. De lei is nu nog schoon en de manier waarop we die invullen in de loop van de tijd bepalen we zelf. Wat minder ik en wat meer wij. Een gezond 2022.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Een turbulent 2021

December is een maand om terug te kijken op het afgelopen jaar. Je kunt stellen een politiek turbulent jaar. Een jaar met een gedreven en gespleten gemeenteraad. Een jaar ook waarin de gemeenteraad steeds verder is gepolariseerd. Een vervaging van het duale stelsel. En een college dat twijfelachtige besluiten neemt, aangenomen moties niet uitvoert en aan amendementen geen uitvoeringsbesluiten hangt. Een polarisering tussen verschillende raadsleden en de voorzitter. Een college dat moeite heeft met de uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Een burgemeester die door de rechter op verschillende terreinen van zijn portefeuille wordt teruggefloten. Raadsleden die vertrekken omdat zij zich niet kunnen vinden in het partijbeleid. Een fractievoorzitter die bij de partij vertrekt omdat die vernieuwing en verjonging in de weg staat. We zien grote tegenstellingen binnen de verschillende partijen. Een goede relatie met de partijleiders lijkt veel belangrijker dan een goed contact met de kiezer. Veel juridische procedures die door inwoners tegen hun eigen gekozen bestuurders worden gevoerd. Een college dat alleen handhavend optreedt als het past in hun beleid. Een college dat bij de Raad van State de wenkbrauwen doet fronsen. Een gemeenteraad en college dat meer met zichzelf bezig is dan met de belangen van ons dorp of onze inwoners.

Maar er ging ook wel wat goed. Zo werd mede door inspanning van de inwoners de school in Borkel en Schaft gered. Er werd gestart om de inspraak van de inwoners te vergroten. Het centrum werd grondig op de schop genomen. Een forse reconstructie van wegen  in Dommelen. Aan projectontwikkelaars werden mogelijkheden gegeven om te bouwen. Komt er geen, wel of toch weer geen “haakje”. 

Maar de vraag blijft, zijn veel van de bestuurders van politieke partijen, leden van het college en gemeenteraad misschien over hun uiterste houdbaarheidsdatum heen? En zijn we  dus in Valkenswaard toe aan een totale vernieuwing? Hoeveel leden hebben die “gevestigde ” partijen eigenlijk. Meer dan een gemiddelde vereniging? Wat geeft hen dan het recht om te handelen zoals ze doen? De verkiezingen! Daarvoor doen de partijen het. Macht en geld. Voor het behoud van de macht en de baan doet men veel. Loopt men gedachteloos achter de voorman aan, kleurt men groen, geel of blauw zoals het het best uitkomt,  doet men alles om in de media te komen en nemen sommigen een loopje met de waarheid. Hoe zouden we stemmen als we kennis zouden hebben van hetgeen zich op bestuursniveau afspeelt? Wat zijn de successen van dit college in 2021? Het sociaal domein? De financiën? De bestemmingsplannen? De nieuwe verkeersaanpak rondom de Westparallel en Markt? Misschien eens iets om over na te denken in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Wij wensen alle inwoners een gezond 2022 met veel politieke wijsheid en meer vrijheid.

Www.politiekcafevalkenswaard

Minder auto en meer milieu?

Door de komst van de Westparallel hebben verschillende omliggende  gemeenten extra geld gekregen  voor het uitvoeren van aanvullende werken op het gebied van infrastructuur. Zo zal in Waalre een belemmering komen om het doorgaande verkeer over de Wollenbergstraat/Bergstraat/Onze Lieve Vrouwedijk te verminderen. In Aalst gaat , om het autoverkeer terug te dringen, de Eindhovenseweg op de schop.  Natuurlijk kan Valkenswaard niet achterblijven. Het centrum wordt een autoluw gebied. Het doorgaande verkeer wordt om het centrum geleid. Geen auto’s meer vanuit het zuiden naar het noorden via de Eindhovenseweg.  En omgekeerd van noord naar zuid over de Markt. Via  Luikerweg/stukje Dommelseweg en omgekeerd wordt het verkeer om het centrum geleid. De Westerhovenseweg/Brouwerijdreef wordt doorgaand met een afslag naar de Bergstraat en minder  autovriendelijk. Veel groene ideeën van ons gemeentebestuur.? We planten flink wat bomen ter vergroening. Maar ook wel om het milieu te redden? Weg met de auto, weg met de luchtvervuilers! Maar toch nog even dit. Alle automerken hebben als beleid dat ze in 2025 hoofdzakelijk elektrische voertuigen gaan verkopen. Auto’s die geen lucht vervuilen.  Auto’s die geen geluid meer maken. De coronacrisis zal er wel toe leiden dat mensen meer thuis zullen gaan werken. Misschien ook wel tot minder openbaar vervoer uit angst voor besmetting. Mensen zullen voor hun verplaatsingen vooral de auto en fiets nemen. Steeds meer elektrische auto’s en elektrische fietsen. De fietsen krijgen ruim baan. Voor de auto’s wordt het veelal meer omrijden, meer kilometers, meer tijd. Wordt zo het landelijke autopesten ook gemeengoed op plaatselijk niveau? Niet lettend op de toekomst, niet lettend op de innovatie, alleen lettend op de korte termijn? Natuurlijk is het van belang maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Maar denk ook  na over wat je op lange termijn wilt. Hoe moet ons dorp er dan uit zien? Of wordt Valkenswaard een witte naam op een blauw ANWB bord? Wel ooit van gehoord, maar nooit geweest. Wel langs gereden.  Het klinkt politiek aardig dat je van alles voor het milieu doet. Maar zorg er vooral voor  dat je een beleid en visie ontwikkelt voor de lange termijn. En voorkom daarmee dat de politiek eenzelfde chaos wordt als af en toe het verkeer. Zoals nu ook soms in ons nieuwe centrum. Niemand wil het zo. Als straks het centrum helemaal klaar is, is een goede evaluatie bittere noodzaak. Of wilde politiek daar niets van weten? Geen bescherming en geen optimale veiligheid voor de verkeersdeelnemers in het centrum? En wat als er dan straks niemand meer in Valkenswaard komt? Degene die het besluit hebben genomen zijn daarop nooit aanspreekbaar of verantwoordelijk voor. De inwoners en ondernemers worden wel de dupe. Die dragen de kosten voor een lege mooie groene, maar tegelijk een lege markt. Moeten we niet eens wat beter en langer nadenken hoe het voor de bezoekers aan het centrum nog beter kan?  Misschien geeft maart 2022 een optie als we weer mogen gaan kiezen.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

“Verleden en heden”.

 “Wie het verleden kent, kan in de toekomst kijken” aldus een filosoof uit ons dorp. In het verleden ontstonden nederzettingen op kruispunten van weg- en waterwegen. Zo kwamen de wegen vanuit Maastricht en Luik bijeen in ons dorp, om samen verder te gaan naar Den Bosch. Dat kruispunt heeft ertoe geleid dat ons dorp groeide en bloeide en naam kreeg. De varkensmarkt van toen was in de verre regio bekend. Daar vond handel plaats en ontstond rechtspraak. Daar werd geld verdiend en belasting geheven. Met dit geld werd nieuwe handel geboren, die van de valkerij. Keizers, koningen en andere edelen uit geheel Europa wisten ons dorp te vinden. De welvaart steeg snel!  Er ontstonden herbergen, winkels en bedrijven.  Na de valkerij kwam de sigarenindustrie en vervolgens de maakindustrie zoals Brabantia, BOVA, NCB, Berkhof en andere ondernemers. Het dorp werd steeds bekender en het kruispunt van wegen werd een groot uitgaans- en winkelcentrum. Valkenswaard kreeg een echte regiofunctie! 

De ontwikkeling van de Westparellel brengt echter veel verandering te weeg. In ons Valkenswaard én in de gehele regio. De gemeenten hebben extra geld gekregen voor het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden op het gebied van infrastructuur. Wat onder meer is te zien aan de bijzondere kunstwerken over de rivierdalen, de wegen en fiets- en wandelbruggen.

In het kader van klimaatbeleid werden besluiten genomen, zoals het autoluw maken van dorpen en het weren van vooral het vrachtverkeer. Vooral het doorgaand verkeer wordt daarbij afgeremd. Voetgangers en (elektrische) fietsers zijn van het grootste belang, die krijgen voortaan voorrang.  De markt heeft een prachtige opknapbeurt gekregen en dat is te zien aan alle uitbreiding van de terrassen. Belangrijk is echter dat wij de industrie en daarmee de arbeidsplaatsen niet vergeten en hiervoor ruimte blijven scheppen voor jong en oud. Toerisme is goed, maar de werkverschaffing is nog belangrijker. De verwachting is dat in 2028 een groot deel van het verkeer elektrisch is en dat de fijnstof aanmerkelijk zal afnemen. De natuur, daar waar mogelijk, wordt hersteld of zelfs uitgebreid. Dat zie je nu al rond de N69 en aanpalende wegen. Belangrijk is dat Valkenswaard straks niet alleen een witte naam op  het blauwe ANWB bord wordt voor bejaarden en paarden, maar een levendig centrum voor jong en oud waar het goed wonen, werken en recreëren is. Misschien geeft maart 2022 een optie als wij weer mogen gaan kiezen. 

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Wat zijn de gevolgen!?

Voordat de gemeenteraad met reces, ging hebben ze nog een aantal belangrijke besluiten genomen. Besluiten over de financiën, het Eurocircuit en het ‘haakje’ vanaf de Westparallel. Het was een lange vergadering en het waren politiek belangrijke besluiten. Het ging immers over waar we als gemeente ons geld aan uitgeven. Blijft het eurocircuit bestaan? Of we toch de afsluiting van het ‘haakje’ bij de Westparallel open zullen stellen voor alle verkeer? De gemeenteraad heeft besloten om het beroemde Eurocircuit te behouden en nieuw leven in te blazen. Een meerderheid van de inwoners van Valkenswaard wilden dit ook. De wethouder was blij dat de gemeenteraad het ‘haakje’ open wilde stellen voor alle verkeer.  Hierdoor vervallen de juridische procedure met onze buurgemeente Bergeijk. Even vergat de wethouder dat hij zelf de aanstichter van dit juridisch geschil was. Het was een verkeersbesluit van het college en geen besluit van de gemeenteraad in een bestemmingsplan. De wethouder was dus de oorzaak van de ruzie met de buurgemeente. Maar kan het Eurocircuit nu wel verder? Wat als Bergeijk de Kempervennendreef bij de ingang van de Kempervennen afsluit en tot fietspad verheft? Immers die weg is voor een deel van Bergeijk. Hoe kom je dan bij het Eurocircuit? Heeft de gemeenteraad daarover nagedacht?

Een nader heet hangijzer was het armoedebeleid. Zo lijkt het er op dat de insteek van het CDA de regeling ” kosten naar draagkracht” is gesneuveld. De gelden gereserveerd voor het armoedebeleid zijn overgegaan naar het sociale domein.  Daarmee heeft de gemeenteraad de controle over dit geoormerkte geld verloren. Is dit geld nu verloren voor de minst bedeelden in onze gemeente? Zat de gemeenteraad te slapen? Heeft het CDA niet zitten opletten? De gereserveerde  € 300.000 zullen snel wegbezuinigd zijn en opgaan in de Algemene reserve. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van de Partij van de Arbeid, een partij die zegt op te komen voor verdrukten in onze samenleving. Heeft de gemeenteraad wel goed opgelet of was het zo afgesproken?

Het nieuwe politieke jaar komt er aan en ook de verkiezingen in 2022. Is het ‘haakje’ en het circuit dan open? Zijn we weer goede vrienden met de buurgemeente Bergeijk? Hoe betrouwbaar is de gemeenteraad voor de minst bedeelden? De partijen zullen het wel helder uitleggen aan de kiezers. Maar we kijken naar de daden en niet naar de woorden. In maart 2022 kun je kiezen!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Van Regionaal naar Lokaal

De afgelopen eeuw is Valkenswaard bestuurd door een combinatie van lokale en landelijke partijen. Daarbij waren steeds een of meerdere landelijke partijen de constante factor, samen met een lokale partij. Valkenswaard was een gemeente met een aansprekende regiofunctie. Een dorp met een belangrijk aantal winkels en aardig wat maakindustrie. Wij bouwden nieuwe woonwijken in Dommelen, en ook verrezen de Kreijenbeek en het Gegraaf. Jongeren bleven in ons dorp en stichtten er hun gezinnen. Als gevolg hiervan ontstond een bloeiend cultureel leven met evenementen, een circuit, harmonieën en fanfares en tal van andere verenigingen en activiteiten. Een gezellig centrum omringd door vele terrassen. De jeugd paradeerde langs de kroegen tussen de Luikerweg en Waalreseweg. Het oude gemeentehuis met een aansprekend bordes straalde. Echter de bestuurders wilden meer.

De overdekte winkelcentra zoals de Gaanderij Prado Passage, Valkenstaete en Kerverij verschenen. Valkenswaard moest grootsteedser worden en de uitstraling van weleer behouden. De bestuurders wilden zeker iets achterlaten. Er bleek behoefte aan een groter gemeentehuis met een bijpassend cultuurcentrum. Een centrum aansluitend bij de functie van het dorp. Beide projecten werden gerealiseerd. Een gemeentehuis dat bij de opening al te klein was. Een cultuurcentrum dat  jaarlijks de inwoners veel geld ging kosten. Valkenswaard werd bekend in Europa door de evenementen als achteruitrijden, caravan-, rally- en motorcross, bloemencorso en vogelverschrikkerfestival.  Duizenden bezoekers bezochten ons dorp en we verdienden er goed aan.

Maar tijden veranderen! De tabaksindustrie verdween. Het centrum heeft een totaal ander aanzien gekregen. In de Hofnar  verschijnen steeds meer niet-culturele ruimten en steeds meer ambtenaren. De regionale functie van Valkenswaard wordt minder. De omliggende dorpen worden steeds meer vernieuwend en zelfvoorzienend. Het winkelgebied krimpt in. Valkenswaard raakt alsmaar minder in trek bij de jongeren. Het nieuwe woonproject Dommelkwartier wordt stilgelegd. De verkoop van woningen in het nieuwe project Lage Heide loopt traag. Dure vrijesectorwoningen worden vervangen door sociale woningbouw. Valkenswaard is niet echt meer in trek als woongemeente. Maar de bestuurders bouwen aan de toekomst van leisure en pleasure met de Maastrichterweg e.o. als het centrum van de paardenwereld. Het Valkenswaardse centrum wordt een wandelgebied dat aansluit op het winkelgebied de Corridor. Bestuurders willen immers graag iets achterlaten. Helaas niet steeds met het verwachte succes.

Het College en de raad hebben te weinig ingespeeld op de economische en demografische veranderingen in onze gemeente. Er komt steeds meer leegstand in de winkelcentra Kerverij en Valkenstaete. De maakindustrie is, op wat uitzonderingen na,  verdwenen.  Jongeren vestigen zich elders. Het Eurocircuit is nog lang niet uit de problemen. Het winkelcentrum wordt kleiner en de regiofunctie is verdwenen. Tekenen die erop wijzen dat er in Valkenswaard wel wat moet veranderen. De gemeenteraad moet meer zaken naar zich toe trekken. Functioneren als echte volksvertegenwoordigers. Luisteren naar de inwoners! Die verandering is mogelijk na maart 2022!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Begroting door gehaktmolen

De bespreking van de jaarrekening en de nota kaders van de gemeente heeft in onze gemeenteraad tot een bijzonder fenomeen geleid. Zelden waren fracties het zo eens met elkaar. Zelden werden samen de belangen van de inwoners boven het partijbelang gesteld. Nooit werd zo duidelijk zichtbaar dat ons bestuur zich totaal vervreemd heeft van de bevolking. Nooit eerder werd unaniem besloten om de begroting voor de komende jaren in zo sterke bewoordingen af te wijzen. De Partij van de Arbeid gaf aan dat acht miljoen was uitgegeven aan de Europalaan, een miljoen aan het sportpark, zes miljoen aan het zwembad. De reserves waren spaargelden betoogde deze partij die uitgegeven mogen worden. De wethouders probeerden te redden wat er te redden was, maar de leden van de gemeenteraad hielden hun rug recht. Hierop opende de wethouder van financiën een charme offensief door te zeggen dat hij en het college blij waren met alle input. De gemeenteraad maakte gehakt van de begroting, weigerde die vast te stellen en nam die voor kennisgeving aan. De opdracht aan het college was duidelijk. We moeten fors bezuinigen en dat doen we niet door de lasten voor alle inwoners te verhogen of te bezuinigen op de sociale voorzieningen. Want de bezuinigingen van de wethouder van financiën waren fors. 153% stijging kosten invalide parkeerkaart. Afschaffen collectieve ziektekostenverzekering. Verhoging tarieven CMD. Afschaffen regeling naar draagkracht. Verhoging OZB met maximaal 15%. Daarnaast had  het college een wensenlijstje gemaakt. Een miljoen investeren in de Kerverij. Investeren in Dommelland en de paardenboulevard. Onze vertegenwoordigers waren hard en verweten het college geen enkele vorm van zelfreflectie, geen visie en korte termijn denken. Ze verweet de wethouder van financiën dat hij onvoldoende actief reageerde en geen keuzes maakte. De begroting moet over anders zou de gemeenteraad zelf met een begroting komen. Geen grote investeringen, geen subsidies meer aan de paardenboulevard, uitstellen van investeringen in Dommelland, vertragen van de uitvoeringen van het centrumplan, het wensenlijstje met leuke dingen laten vervallen. De raadsfracties trokken de teugels strak aan. Kosten moeten naar draagkracht en mensen gaan voor stenen zo waren zij van mening. Vertraging van de energietransitie. Niet te snel van aardgas af. Het college werd geen sensitiviteit verweten. Inderdaad werd pijnlijk duidelijk dat er een groot verschil is tussen de visie van het college en de vertegenwoordigers van de inwoners. De wethouder van financiën werd verantwoordelijk gesteld voor het verdampen van de reserves en de slechte solvabiliteit. De wethouder probeerde nog aan te geven dat de ambtenaren heel hard werken, maar dat werd door de raadsleden voor kennis aangenomen. Niks zielige verhalen, jij bent verantwoordelijk en je doet samen met het college het huiswerk maar over. Zelden was een raadsvergadering een zo goede uitstraling wat inwoners willen, zonder partijpolitiek maar gewoon recht uit het hart. Complimenten raadsleden. Misschien besluiten de fracties na de verkiezingen eens voor wethouders die wel voeling hebben met ons als inwoners. In maart 2022 is daar de gelegenheid voor.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

December 2022
S M T W T F S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com