Archive for May, 2011

Foto’s 17 mei 2011

© 2011 Bregje van den Eijnden

Pastor Willy Schaar legt ‘veiligheids’-vinger op zere plek

Tijdens de bijeenkomst van ‘Politiek Café Valkenswaard’, waarbij de lokale veiligheid centraal stond, wist pastor Willy Schaar de vinger op de zere plek te leggen. Bij het uitspreken van zijn column gaf hij aan dat veiligheid alles te maken heeft met ‘thuis’ en ‘welkom zijn’. Bij de aanwezige politici ging het vooral om het al dan niet plaatsen van camera’s in het centrum van Valkenswaard en of er wel of niet voldoende politietoezicht was. De politieke bijeenkomst van dinsdag 17 mei was de laatste van dit voorjaar. ‘Politiek Café Valkenswaard’ start zijn activiteiten weer in september.

De column van Willy Schaar sloeg aan. Te meer ook omdat hij aangaf dat veiligheid niet enkel te maken heeft met politie of bewaking, met fabrikanten van sloten en grendels of het installeren van allerlei veiligheidssystemen. In de ogen van pastor Schaar “is het de taak van ons allen om door ons gedrag, onze manier van omgaan met anderen, een veilige sfeer uit te stralen”. Hij koppelde dit vooral aan de begrippen ‘thuis’ en ‘welkom zijn’. Hij plaatste dan ook zeer nadrukkelijk zijn vraagtekens bij de vele veiligheidsmaatregelen die her en der genomen worden. Hij vroeg zich af of we in dat opzicht niet te ver doorslaan. Naar het idee van Willy Schaar moet de mens de oplossing voor het onveilig gevoel dichter bij zichzelf gaan zoeken. Zorg hebben voor de eigen omgeving en opkomen voor het algemeen belang vormen naar zijn idee de basis voor een veiliger maatschappij. “Wanneer je je medemens het gevoel geeft dat hij/zij welkom is en ook anders mag zijn, gerespecteerd wordt en wanneer die persoon of die groep mensen zich thuis mag voelen, dan pas wordt er een klimaat geschapen waarin iedereen zich veilig waant”.

Confrontatie

Ook het politieke deel was duidelijk spraakmakend. Niet enkel omdat de (on)veiligheid iedereen raakt, maar vooral omdat de politici duidelijk uitgesproken standpunten ventileerden. Met name Theo Geldens(H&G) nam geen blad voor de mond. Op het moment dat het jaarplan van de politie ter sprake kwam, gaf Geldens onverholen en met enig cynisme aan dat de Valkenswaardse gemeenteraad wel wordt geïnformeerd. “Maar we hebben geen invloed. Alles is regionaal geregeld!”, sprak hij geërgerd.

En ook bij het thema handhaving, onder meer in 30-kilometer gebieden, leverde de H&G-woordvoerder ongezouten kritiek: “Als er overlast is komt de politie gewoon niet!”. En richting de buurtbrigadiers: “Ze bestaan wel. Maar we kennen ze niet. Ze moeten prominent aanwezig zijn”. Het liefst zou Geldens weer terug willen naar de manier waarop vroeger de gemeentepolitie haar werk deed.

Repliek

De politiechef van de afdeling Valkenswaard-Waalre, mevrouw Terry Houben, reageerde desgevraagd teleurgesteld op de negatieve kritiek. Zij diende Geldens vervolgens nadrukkelijk van repliek en wees met trots op de resultaten van het afgelopen jaar. Naar haar idee werd er tijdens de discussie helaas een ander beeld geschetst. “Wij zijn bij elke woninginbraak ter plekke. En de buurtbrigadier is wel degelijk bekend in de wijk. Ik heb dat zelf ervaren tijdens een fietstocht door de buurten.”

Wat betreft de handhaving legde politiechef Houben de bal terug bij de gemeentelijke overheid. Volgens Houben kunnen overtreders in 30-kilometer buurten pas aangesproken worden op hun misdragingen als die wijk ook duidelijk als zodanig is ingericht.

BOA’s

Wout Verhoeven (Valkenswaard Lokaal) brak in het kader van handhaving een lans voor de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Deze kan ingezet worden voor kleine overtredingen die volgens Verhoeven grote ergernis veroorzaken (hondenpoep, parkeeroverlast). “Op dat aspect van handhaving kunnen we, in tegenstelling tot op de politietaken, wel degelijk invloed uitoefenen. Juist de BOA’s kunnen in de wijken de overlast, het onveilige gevoel wellicht terugdringen. Dan steken we tenminste onze energie echt in lokale zaken!”.

Cameratoezicht

Bij het aspect cameratoezicht vond Wout Veerhoeven verschillende collega-raadsleden aan zijn zijde. Het is echter een idee van enkele jaren geleden. Toen waren de geesten er nog niet rijp voor. Gezien de positieve reacties van H&G en CDA lijkt er zich nu wel een meerderheid in de raad voor het cameratoezicht af te tekenen. En dan niet enkel in het centrum. Als het aan de fractie van Verhoeven ligt ook onder meer in de fietsenstalling bij het gemeentelijk zwembad De Wedert in het sportpark De Dries. Wout Verhoeven: “Met cameratoezicht is elders al veel ervaring opgedaan. Door het in te stellen weten we snel of het ook werkt in Valkenswaard”.

Najaar

Met deze editie over veiligheid in Valkenswaard sluit ‘Politiek Café Valkenswaard’ het voorjaarsseizoen af. Na de zomervakantie staan er opnieuw sessies gepland in september, oktober en november. De eerste bijeenkomst is op 20 september.

Column 17 mei 2011

Mij is gevraagd een column uit te spreken met als onderwerp “Veiligheid”. Mijn eerste gedachte was: dat is iets voor de politie, voor bewakingsdiensten, voor bedrijven die allerlei vernuftige sloten en grendels fabriceren, of veiligheidssystemen in auto’s uitvinden, etc. Maar toch… is het niet de taak van ons allen om door ons gedrag, door onze manier van omgaan met anderen een veilige sfeer uit te stralen…?

Wanneer ik mijn computer aanzet en het scherm licht op, dan is het eerste woord dat mij voor ogen komt: welkom. Dat ene woord geeft me al een gevoel van: hier hebben ze het beste met mij voor; hier kan ik persoonlijke zaken aan toevertrouwen, hier zijn de gegevens die ik invoer veilig! (Was het maar altijd waar…!) Veiligheid kan ons dus aangepraat worden, soms onder valse voorwendsels. Dat woordje welkom kan me misschien een veilig gevoel geven en alle oorzaken van een gevaarlijke situatie uitsluiten.

Welkom zijn is misschien wel het fijnste wat er is en het meest geruststellend. Je bent en je voelt je welkom en veilig wanneer er iemand is die je gelukkig maakt, iemand die het beste met je voor heeft en die je alle succes toewenst. Iemand die een hand op je schouder legt waardoor je je gesteund voelt, die een glimlach voor je heeft en waardoor je warm wordt van binnen. Dan ben je welkom!

Je bent niet welkom en je voelt je onveilig wanneer een ander een hekel aan je heeft, wanneer je je bedreigd voelt, wanneer een ander jou je talenten misgunt, wanneer die ander op je duidend en een manieren laat merken dat je er niet bij hoort.

Ik hoef u niet te vertellen tot welke afschuwelijke vormen het niet-welkom zijn kan uitgroeien: ja, dat degene die niet welkom is tot een risicofactor kan uitgroeien voor de veiligheid van anderen. We kennen het doodzwijgen van een ander, die dat op den duur niet kan volhouden, of het pesten van kinderen op school, dat kan uitmonden tot gevaarlijke situaties, tot onveilige situaties, zelfs tot het zomaar neerknallen van medeleerlingen of leraren op school of van medemensen die toevallig in de weg staan.

We kennen het niet-welkom zijn dat tot asielzoekers gezegd wordt wanneer ze zijn uitgeprocedeerd. Ze horen er niet meer bij, worden uitgesloten uit onze samenleving. Ze voelen zich niet meer veilig, voelen zich als opgejaagd wild en lopen het risico door te draaien, ze steken zichzelf in brand, of vormen een gevaar voor de veiligheid van anderen.

Terwijl we in jde jaren tachtig ons bekommerden om onze dierbare vrijheden, maken we ons nu vooral druk om onze veiligheid. Kan ik nog wel veilig over straat? Wordt mijn gezin wel voldoende beschermd door de overheid? WQe leven nu in een wereld waarin het aantal veiligheidsmaatregelen blijft toenemen. De laatste jaren ontstaat er een verdichting van veiligheidsmaatregelen. Wij zijn continu op zoek naar oplossingen als het gaat om veiligheid. Veiligheid voor ons eigen leven en dat van onze dierbaren, maar ook onze bezittingen willen we veiligstellen. Hoe meer bezittingen des te meer beveiliging, des te ingewikkelder de sloten op deuren en ramen, des te meer prikkeldraad, of waakhonden.

Ja, we leven nu eenmaal in een risicomaatschappij en dus zijn we voortdurend bezig met het uitbannen van alle mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen. We bepalen welke mensen tot een risicogroep behoren. Van diabetes tot en met achterstandswijkbewoners… Als mondige burgers doen we daar allemaal aan mee, we eisen bescherming, de overheid geeft prioriteit aan veiligheidsmaatregelen en zelfs bedrijven spelen daar gretig op in. Van die eis tot veiligheidsmaatregelen kunnen anderen weer de dupe worden, want zodra je afwijkt van het ideaalmodel hoor je al gauw bij de afwijkende profielen. En daarmee wordt ‘de ander’ gecreëerd. Jouw buurt kan worden bestempeld als een risicowijk, er wonen veel allochtonen waardoor je moeilijke een hypotheek kunt krijgen, of je je huis niet kunt verkopen.

Het lijkt wel alsof er de laatste tijd een staat van opwinding is gecreëerd. Toen er laatst een verwarde man door de trein rende en zei dat hij een bom had (en trouwens ook dat hij van iedereen hield…), werd heel het treinverkeer lamgelegd. Voordat duidelijk werd wat deze man van plan was, beweerde de NS al dat er een aanslag was verijdeld. De man in kwestie was duidelijk in de war. Doordat er constant het accent wordt gelegd op veiligheid, ook in de media, lijkt het steeds meer onveilig te worden. Onveilige beelden met veel drama eromheen verkopen nu eenmaal goed. Het gevolg van die angstaanjagende beelden van onveiligheid is hysterie. Iedereen wordt onrustig en wantrouwend. Denk nog maar aan de dodenherdenking vorig jaar op de Dam in Amsterdam. Eén schreeuw op een ongelukkig moment doet mensen in paniek een goed heenkomen zoeken.

Gelukkig klinken er ook tegengeluiden. Mensen vragen zich af of het allemaal wel zo nuttig is. Wat kost het wel niet, al die veiligheidsmaatregelen? Slaan we niet teveel door? De oplossing van dat onveilig gevoel waar veel mensen mee zitten is meer vertrouwen in de samenleving. Als je goed voor je omgeving zorgt en opkomt voor het algemeen belang, wordt de maatschappij veiliger.

Wanneer je het gevoel geeft aan je medemens dat hij of zij welkom is en anders mag zijn, gerespecteerd wordt, wanneer die persoon of die groep mensen zich thuis mag voelen, dan pas wordt er een klimaat geschapen waarin ieder zich veilig kan voelen. Veiligheid heeft dus alles te maken met: ‘thuis’ en ‘welkom zijn’.

Pastoor Willy Schaar.

Sinds 2006 is in de Gemeentewet (artikel 151-c) een wettelijke basis gelegd voor cameratoezicht op openbare plaatsen ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarin staat dat de gemeenteraad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid moet geven om cameratoezicht in te stellen. Hiervoor moet de APV worden aangepast. Vervolgens wijst de burgemeester de plaatsen aan waar cameratoezicht komt. Ook bepaalt hij de duur van het cameratoezicht – het is namelijk een tijdelijk instrument.

Pa

Uitgenodigde organisaties 17-05-2011

 • Politie Valkenswaard-Waalre
 • Gemeente Valkenswaard
 • Veilig Verkeer Nederland
 • Brandweer Valkenswaard
 • Scholengemeenschap Were Di
 • Paladijn
 • Wijkraad Dommelen
 • Wijkcommissie Het Gegraaf
 • Dorpsraad Borkel en Schaft
 • Ambulance
 • Winkeliersverenigingen
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard
 • Centrummanagement
 • De Belleman
 • Jongerenraad Valkenswaard
 • Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
 • SRE

Drugs? Geweld? Hard rijden? – Valkenswaard veilig?

Tijdens de laatste voorjaarsbijeenkomst van ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan alles wat te maken heeft met de veiligheid in Valkenswaard. Naast de Valkenswaardse politici worden diverse organisaties, die op de een of andere wijze te maken hebben met de de veiligheid in Valkenswaard, speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De discussieavond tussen lokale politici, plaatselijke instellingen en inwoners van Valkenswaard vindt plaats op dinsdag 17 mei in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard

De bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist (Willy van der Schaar) en enkele artiesten. Het motto van deze politieke avond over de veiligheid in Valkenswaards is: ‘Drugs? – Geweld? – Hard Rijden? Valkenswaard Veilig?’.

Tijdens de verschillende onderdelen kunnen de aanwezigen, zowel de uitgenodigde organisaties als de inwoners van Valkenswaard, reageren op de standpunten van de politici.

Tijdens het discussieonderdeel schuiven aan de vertegenwoordigers van alle politieke partijen die zitting hebben in de Valkenswaardse gemeenteraad.

In het laatste onderdeel komen vragen aan de orde van alle aanwezigen alsmede van de inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen alle Valkenswaardenaren hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst op 17 mei. Op onze website wordt tevens vermeld welke organisaties en instellingenvoor deze politieke bijeenkomst zijn/worden uitgenodigd.

De politieke ontmoeting in Stadscafé De Senaat begint om 20.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

May 2011
S M T W T F S
« Apr   Aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031