Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat het coronavirus helaas ook in Valkenswaard zijn tol heeft geëist
 • dat mede door deze pandemie veel plaatselijk nieuws naar de achtergrond is verdrongen
 • dat het kiosk toch nog steeds de gemoederen aardig bezighoudt
 • dat uiteindelijk de gemeenteraad binnenkort zal beslissen over wel of niet een muziektent op de Markt
 • dat in deze bijzondere tijd de creatieve geesten boven komen drijven
 • dat de entree van Dommelen vanuit de richting Westerhoven wel zeer ingrijpend aan het veranderen is
 • dat door dit alles de rust voor een deel van de inwoners van Dommelen ook enigszins zal afnemen
 • dat ook de Luikerweg ter hoogte van Scouting Sint Maarten er straks geheel ander zal uitzien
 • dat we benieuwd zijn naar de ervaringen van de inwoners van Valkenswaard over ‘een gemeenteraadsvergadering via livestream’.
 • dat de weekmarkt met alleen maar food een aardig alternatief is
 • dat het toch wel wat vrolijker wordt als er, zoals elders in den lande, ook de non food-kramen weer een standplaats krijgen
 • dat de Frans schrijver en filosoof Voltaire ooit beweerde: “Politiek is de kunst van het liegen.”

De Wandelaar

Valkenswaard verandert

Het dodelijke coronavirus houdt de gehele wereld in zijn macht. De raderen van onze economie en onze samenleving zijn langzaam tot stilstand gebracht. De stilte op straat en de angst voor het onzichtbare zet mensen aan het denken en aan het relativeren. Wat is fictie en wat is werkelijkheid? Hoe ziet onze toekomst er straks uit? Wat is nog belangrijk? We zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden. We zijn in staat om snel te schakelen. Van oud bier kunnen we desinfecterende gel maken en veel werknemers kunnen ook heel goed van huis uit werken. Kantoren en gemeentehuizen zouden mogelijk kleiner kunnen. Minder verplaatsingen met auto’s. We beseffen dat veel vitale producten beter in eigen land kunnen worden vervaardigd. Dat we teveel hebben bezuinigd op sectoren die nu onze inwoners moeten gaan redden. Dat verschillende grote bedrijven alleen kunnen bestaan met behulp van veel subsidiegelden. Zou het niet kunnen zijn dat grote bedrijven en transport meer invloed hebben op het klimaat dat onze agrarische sector. We vragen ons af welke informatie nog betrouwbaar is! We zien hoe verschillende politieke partijen niet achter de leiders staan, maar ze proberen vaker hun eigen voordeel te halen. We zien ook dat niet onze leiders, maar vooral de gewone mensen in de samenleving in staat zijn tot prachtige dingen. De beren voor de raam, het maken van beschermende kleding, het halen van boodschappen en het maken van een online dorpsquiz. De scholen die in enkele dagen kunnen omschakelen naar online lesgeven. Maar we zien ook grote verschillen in onze samenleving. Groepen mensen die het allemaal niet zo serieus nemen. De verdeeldheid tussen de Europese landen onderling. Dat alles, en nog veel meer, zal leiden tot een andere samenleving en economie. De wereld zal niet meer zijn zoals hij enkele weken geleden was. En dan kunnen we blij zijn dat we in ons dorp wonen. Waar we ineens weer veel meer oog hebben voor onze medemens. Waar we ons samen inzetten om het vogelverschrikkerfestival in een nieuwe vorm te laten doorgaan. Waar we een hart op de brandweertoren zetten. Waar we respect hebben voor onze hulpverleners en bestuurders. Waar we samen tegen Corona vechten. Maar wat leren wij van deze crisis? Zullen we straks nog weten wat de vitale beroepen waren? Hoe belangrijk bijvoorbeeld de schoonmakers, vakkenvullers, verpleegkundigen en politiemensen waren. Zullen we weten, wie het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt? Zullen we weten, wie daarvoor verantwoordelijk waren? Wat bestuurders nu van ons vragen is heel veel. Maar nu moeten we overleven. En is er wel tijd voor uitgebreide debatten en bakken kritiek? Als je wilt afrekenen, komt daar nog wel een keer een moment voor. Nu hebben we behoefte aan een sterk bestuur en eensgezinde gemeenteraad. Samen staan voor een nieuw Valkenswaard!!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Even helpen

In maart werd door de gemeenteraad tal van belangrijke besluiten genomen. Niet dat ze dat anders niet doen, maar deze keer ging het om verschillende zaken. De nieuwe verordening van de WMO 2018 kwam ter sprake. Een onderwerp dat al eerder op de agenda had gestaan. Toen afgevoerd omdat er verkeerde stukken bij zaten en er geen rekening was gehouden met eerdere amendementen. Het raadsvoorstel verdiende ook nu niet de schoonheidsprijs. Wijziging op wijziging en een oude verordening in nieuw jasje met oude benaming. Deze wethouder slaagt er niet in, om het sociale domein echt onder controle te krijgen. Diverse raadsfracties gaven aan de draad ook kwijt te zijn en soms ook helemaal niet te weten waarvoor ze wel en niet instemden. Leuk voor de hulpbehoevende inwoners van onze gemeente! Zo was ook het bekende rapport van Beerenschot aan de orde. Het gaat om een “stip aan de horizon”, maar eigenlijk gaat het over de fusie van de A2-gemeenten. Dus het opheffen van Valkenswaard! De raadsfracties hadden ieder hun eigen idee en samen kwamen ze er niet uit. Ook het feit dat men eigenlijk geen echt mandaat had leidde er toe, dat men het over de verkiezingen heen wilde tillen. Laat de inwoners bij de verkiezingen maar zeggen wat ze willen. De politieke partijen kunnen dit dan in hun verkiezingsprogramma zetten. Maar de verdeeldheid was groot. Doorgaan met het proces? Of zoeken naar andere partners? De dag ervoor had de gemeenteraad van Cranendonck aangegeven meer tijd nodig te hebben. Het besluit uitstellen tot januari 2021. De raadsfracties van Valkenswaard konden elkaar hierin niet echt vinden. Daarom probeerde de burgemeester de raadsfracties te helpen om tot een besluit te komen. Wel of niet verdergaan? Wel of niet gaan voor een fusie? Wel of niet het proces voortzetten? Wil Valkenswaard wel samen gaan met Heeze-Leende en Cranendonck? De hulp van de burgemeester resulteerde in een voorstel waarin een ingediend amendement van het CDA werd verwerkt. Hierin stond ook de datum van januari 2021, maar dat wilde de meerderheid van de gemeenteraad niet. Datum er uit dus! Het was handig van de burgemeester om een helpende hand te bieden aan een hevig verdeelde gemeenteraad. Maar de wijze waarop, leek toch een beetje op sturing van het besluit, ondanks zijn opmerkingen dat het vooral een besluit was van de gehele raad. Feitelijk heeft de burgemeester daarmee een eventuele fusie in de lucht gehouden. Een besluit waar veel raadsleden helemaal niet aan toe waren. Een sterke en eensgezinde gemeenteraad had dit niet laten gebeuren. Die had zich beter voorbereid en was gekomen met een standpunt gedragen door zoveel mogelijk fracties. In het duale stelsel van onze lokale democratie zit de burgemeester in het uitvoerende orgaan van de gemeente en is tevens technisch voorzitter van de gemeenteraad. De vraag is, of het niet beter was geweest het besluit dan maar uit te stellen? De toekomst van Valkenswaard ligt niet per definitie in het oosten! Daarom is het goed meerdere opties te onderzoeken om zo een zo goed mogelijk besluit te kunnen nemen. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft tot na de verkiezingen van 2022 om te komen tot een besluit dat echt gedragen wordt door de grote meerderheid van ons dorp.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Keuzen maken

Het was een eenvoudige agenda. Een rustige avond voor de gemeenteraad zou je denken. Niks schokkends en kort. Alleen de bouw van het paviljoen bij het nieuwe zwembad voor € 300.000,00 was een aardig punt. Vroeg naar huis dus. Maar wat kunnen dingen anders lopen dan men denkt. Het voorstel om een nieuw paviljoen met kleedruimten te bouwen werd geen makkie. Verschillende fracties hadden de nodige vragen. Ook leden van de coalitie hadden vragen en opmerkingen. Het bleek moeilijk alle leden van de coalitie op een lijn te krijgen. En dus was het een goed voorbeeld van hoe ons duale stelsel ook kan  werken. Misschien had de wethouder er te gemakkelijk over gedacht. Waarom had hij de raadsleden geen keuze laten maken. Willen we een extra horecapunt in het paviljoen? Wat kost het renoveren van de bestaande kleedruimten? Kan het wel voor het gevraagde bedrag gebouwd worden? Wie garandeert de inkomsten via de horeca? Hoe noodzakelijk is de vernieuwing van de bestaande kleedruimten? De wethouder gaf de indruk er wat te lichtzinnig mee te zijn omgegaan. Had weinig steekhoudende argumenten op vragen en voor de gemeenteraad waren er weinig mogelijkheden om afwegingen te maken. Op de vraag wat de  argumenten waren om voor de kleedruimten bij het zwembad te kiezen en niet voor de kleedruimten van RKVV Dommelen kwam geen echte reactie. Natuurlijk waren er ook raadsleden die zonder enige kritiek of vraag hun coalitie steunden. Kijk en daar gaat het misschien wel mis met de besluitvorming. De gemeenteraad heeft een controlerende taak. Net als Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Die controlerende taak staat steeds meer onder druk volgens de voorzitster van de Tweede Kamer. Is dat mogelijk ook het geval in onze gemeente? Voorstellen vanuit het college dienen niet alleen te worden afgewogen tegen het algemeen belang maar ook gewogen worden op grond van haalbaarheid, noodzaak en prioriteit. Het hebben van een meerderheid in de gemeenteraad met een werkend duaal stelsel is dan geen garantie om iets gedaan te krijgen. Na de fouten rondom de WMO verordening in januari stond nu een politieke misser over het paviljoen bij de Wedert op de agenda. Daarbij kan men zich afvragen of wethouders het gevoel voor realiteit hebben verloren of onvoldoende aanvoelen wat er leeft bij onze inwoners vertegenwoordigt door de gemeenteraadsleden. Van de wethouder was het in ieder geval niet transparant, niet helder en misschien veel te gedreven. En dan kan de arrogantie van de macht op de loer liggen.

politiekcafevalkenswaard@gmail.com

Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat de aanpassingen in het centrum van Valkenswaard heel wat stof doen opwaaien
 • dat de verschillende verkeersstromen stevig bediscussieerd worden
 • dat ook het plaatsen van de kiosk de tongen in beweging brengt
 • dat Dommelen in trek is bij frietbakkers: twee naast elkaar op de Bergstraat
 • dat de mensen in Borkel en Schaft niet gerust zijn op de verkeersstromen na de aanleg van Westparallel N69
 • dat Peter en Rita Lavrijssen volop in het zonnetje zijn gezet tijdens de laatste vorstenzitting
 • dat er weddenschappen worden afgesloten op de nieuwe plek voor de carnavalszittingen: zaal Maenen of De Hofnar
 • dat de Striepersgatse kinderoptocht niet uit weelde verhuist naar de zondag
 • dat de kleedruimten van RKVV Dommelen eindelijk eens opgeknapt gaan worden
 • dat de gemeenteraad het voorstel voor vernieuwing van de kleedruimten bij buitenbad De Wedert in meerderheid(inclusief coalitiepartner CDA) heeft afgewezen.
 • dat het duale systeem dus toch werkt.
 • dat de Amerikaanse staatsman/president Abraham Lincoln ooit zei: “Als je het karakter van een mens wilt leren kennen, moet je hem macht geven.”

De Wandelaar

Wensen voor 2020

Het is een goed gebruik dat er aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens worden gemaakt. Ook de beste wensen worden dan uitgesproken. Ook wij hebben onze wensen voor de Valkenswaardse politiek eens op een rij gezet. Wij zouden graag zien dat de tegenstellingen in de gemeenteraad verdwijnen. Dat alle negatieve energie om die tegenstellingen in stand te houden wordt omgezet in positieve energie om ons dorp vooruit te helpen. Dat de wethouders van dit college hun dossiers kennen. Dat zij het debat aangaan in de gemeenteraad en niet alles afdoen met een schriftelijke reactie. Dat het harde werken van deze wethouders ook zichtbaar en merkbaar wordt voor de inwoners van ons dorp. Dat fractievoorzitters hun fractieleden beter in de hand krijgen. Dat er geen vragen en opmerkingen, bedoeld om een wethouder in het zonnetje te zetten, worden voorgekookt. Dat het gebruik van twitter door fractieleden ter verheerlijking van hun partij of wethouder wordt gestopt. Dat er om die fractieleden in ons dorp smalend gelachen wordt. Dat de fracties gaan werken aan wat echt voor ons dorp belangrijk is. Dat de politieke partijen meer gaan luisteren naar wat de inwoners willen. Dat raadsleden hun dubbele agenda’s in de prullenbank gooien. Dat er in de gemeenteraad gestemd wordt op basis van argumenten en feiten. Dat stemmingen om de macht te behouden, het duale stelsel geweld aan doen. Dat partijen zich duidelijk uitspreken over een eventuele fusie in A2 verband. Dat daarvoor misschien een referendum wel een aangewezen middel is. Dat de wensen van de gehele bevolking worden gerespecteerd en niet de wensen van een kleine groep hardroepers. Dat de inwoners zich eens laten horen over diverse politieke onderwerpen. Dat we precies te weten komen wat de kosten van Dommelkwartier kunnen gaan worden omdat wij die moeten gaan betalen. Dat fracties stelling nemen in belangrijke onderwerpen zoals stikstof, de kiosk, Eurocircuit, Crescendo, financiën en natuur. Dat het college in staat is om het aantal gerechtelijke procedures te verminderen omdat die heel veel geld kosten en meestal verloren worden. Dat we in 2020 meer met elkaar zoeken naar overeenstemming. Dat je gelijk halen bij de rechter altijd tot tegenstellingen leid. Als al die wensen in 2020 zouden uitkomen zou er veel ten goede veranderen in Valkenswaard. Een beter klimaat in de lokale politiek zou al een goed begin zijn. Dat zal heel veel energie gaan kosten maar dat is ons dorp meer dan waard. Het moet anders. Als de huidige politieke partijen doorgaan zoals ze nu doen kunnen ze er zeker van zijn dat bij de volgende verkiezingen landelijke partijen zoals 50plus en Forum voor Democratie zeker ook hier stemmen halen. Dat de verkiezingen in rap tempo naderen. Wil je wethouder blijven of raadslid? Neem je je politiek werk serieus? Dan zul je moeten veranderen. Het tij gaat keren en daarvoor is Den Haag zelfs bereid het lokale bestuur op de schop te nemen. De grootste fout die de leden van ons lokale bestuur, college en gemeenteraad, kunnen maken is te denken dat het wel mee zal vallen. Steeds meer inwoners willen verandering en meer toekomstperspectief. Voor al die inwoners zit u in de gemeenteraad en het bestuur. Niet voor die enkeling die lid is van je partij. Wensen te over.  Nu de wil en de bewustwording nog. De klok tikt. 

Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat de feestdagen in Valkenswaard betrekkelijk rustig zijn verlopen
 • dat de schaatsbaan opnieuw veel ontspanning geboden heeft. Aan de kinderen, maar vooral ook aan de jeugdigen en volwassenen
 • dat op het eerste gezicht het centrum van Valklenswaard er profijt van gehad heeft
 • dat ook de oude dorpsgezichten veel belangstelling getrokken hebben en interessant waren mede door de inbreng van de VVV-gidsen.
 • dat verschillende plaatselijke speeltuinen op de schop gaan
 • dat in Dommelen veel belangstelling bestaat voor het concreet maken van de plannen voor verschillende dorpswegen na het gereed komen van de Westparallel
 • dat in sommige straten toch de vrees bestaat voor een toenemende drukte
 • dat er nu al hard gewerkt wordt aan de nieuwe verbinding met de A67
 • dat velen benieuwd zijn naar de verkeersaanpassingen in het centrum
 • dat nog dit voorjaar het kiosk een plek krijgt op de Markt
 • dat de plaatselijke muziekgezelschappen zich dan volop kunnen presenteren
 • dat nog niet iedereen overtuigd is van de toegevoegde waarde van een dergelijke ontmoetingsplek
 • dat de meeste gemeenteraadsleden weer uit hun winterslaap ontwaakt zijn
 • dat cabaretier Youp van ’t Hek eens opmerkte: “Vind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de
  politiek ‘de mensen’ niet meer serieus neemt!”

De Wandelaar

Wie stopt dit

Al lange tijd wordt Valkenswaard geregeerd door een handvol mensen die bepalen wat goed is voor de overige 30.000 inwoners. Met enige regelmaat hoor je in het dorp verhalen dat “andersdenkenden” door een kleine groep mensen onder druk worden gezet. Dit gaat soms erg ver. Mensen worden soms psychisch onder druk gezet om petities te ondertekenen. Dreigen dat juridische procedures worden aangespannen. In enkele gevallen is zelfs sprake van fysiek geweld. Om hun doelstellingen te bereiken wordt zelfs het verspreiden van fake-nieuws niet geschuwd. Het is helaas niet iets dat alleen lokaal gebeurt, ook op landelijk niveau zijn heel veel voorbeelden te noemen. Zo moeten onder andere burgemeesters, journalisten, advocaten en politici worden beveiligd omdat zij voor enkelen niet de gewenste besluiten nemen, of omdat zij hun mening onverbloemd zeggen. Onderzoeksjournalistiek toont regelmatig aan dat bestuurders en organisaties soms niet transparant zijn. Zaken worden anders voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn of behoren te zijn. Bestuurders houden zich soms niet aan gerechtelijke uitspraken, omdat zij het “anders” zien. De relatie tussen politici en sommige organisaties wordt angstvallig verbloemd. We lezen voorbeelden daarvan iedere dag in de krant en zien het op de televisie of media. Iedereen kan voorbeelden noemen. Maar de vraag is, wat gaan we er aan doen, wie gaat dit alles stoppen? We kunnen ons de tijd in Valkenswaard nog herinneren dat alle Corsobuurtschappen optrokken naar het gemeentehuis om hun belangen kracht bij te zetten. Dat vakbonden hun leden lieten samenkomen op het Malieveld in Den Haag om hun looneisen kracht bij te zetten. Wie durft op dit moment zijn nek nog uit te steken? Wie durft nog te zeggen dat we iets niet, of anders willen? Wie wil daarna permanent beveiligd worden? Is dat de reden dat we een weifelend bestuur hebben? Wordt het geen tijd dat onze inwoners eens precies weten hoe zaken in ons dorp gaan? Of dat we weer eens op de Markt of bij het gemeentehuis laten weten wat wij willen? Politici confronteren met iets wat ze eigenlijk al weten! Dat bestuurders aan inwoners en raadsleden transparant zijn over hoe het precies is met het bestemmingsplan Dommelkwartier, de vergunningen voor het Eurocircuit, subsidie voor de kinderboerderij in de Bosstraat, kiosk op de Markt, vrachtverkeer op de Eindhovenseweg, toeristisch plan Dommelland, de exploitatie van Lage Heide, om er maar enkele te noemen. In toenemende mate lijkt er sprake te zijn van een bepaalde angst. Die angst samen met het niet handhaven van regels en wetten, maakt dat onze samenleving ondermijnd wordt en polariseert. We vragen ons soms af of het niet goed is dat we weer eens de barricades op gaan. Niet om te strijden! Maar om te tonen dat er ook een andere waarheid is. Een waarheid van een onzichtbare meerderheid die niet meer durft. In bestuurlijk Nederland weegt het belang van het voorbestaan van de coalitie kennelijk altijd zwaarder dan de belangen die gediend zijn met volledige openheid en transparantie. De aangehaalde voorbeelden uit de Valkenswaardse praktijk vormen hiervan goede voorbeelden. Wie stopt dit?

Eigen waarheid

Is er een relatie tussen politieke partijen en integriteit? Die vraag is de laatste weken vaak gesteld. Niet alleen een wethouder in Valkenswaard kwam daarmee in het nieuws, maar ook wethouders in ’s-Gravenhage. Nu zijn beide zaken niet met elkaar te vergelijken, maar toch. De verdediging is vaak, dat degene zich niet herkent in de verdachtmakingen. Hoe zou dat nu komen? In de huidige tijd gaat nieuws snel de wereld over. Iedereen is in de gelegenheid zijn eigen waarheid te maken. Er zijn dus blijkbaar meerdere waarheden. Hierbij kun je je afvragen of dit geen bedreiging van onze democratie is ? Is dit misschien een ongewenst neveneffect ? Wat als de inwoners van onze gemeente niet kunnen vaststellen wie van de bestuurders de waarheid spreekt? Als bestuurders de inwoners naar de mond kunnen praten, zonder dat de waarheid te controleren is, ontstaat dan geen populisme? Misschien is populisme alleen om onze inwoners in te palmen? Een goed en controleerbaar gebruik van het recht van vrijheid van spreken, zal de democratie alleen maar versterken. Daarin zal de politieke en sociale macht in evenwicht kunnen komen en kan er weer orde, gezag en saamhorigheid ontstaan. Dat in tegenstelling tot populisme dat kan leiden tot chaos en misschien polarisatie.  Je kunt je afvragen of populisme en het fabriceren van je eigen waarheid ertoe heeft geleid dat we zoveel politieke partijen hebben. Ieder zijn eigen waarheid en ieder zijn eigen zetel. Wordt de bestuurder in zijn drang om de gunst van de inwoners niet gedwongen om grenzen van zijn integer handelen te verleggen? Zou dit veranderen als Valkenswaard zou samengaan in A2 verband? Moet een bestuurder niet meer op afstand besturen? Staat de gemeente wel echt dichter bij de bevolking? We leven in een turbulente tijd waarbij de waarheid bijna niet meer te controleren is. Luisteren bestuurders wel genoeg naar hun kiezers, dat is immers een belangrijk  aspect van onze democratie. Democratie kan alleen bestaan als we bestuurders hebben die de moed hebben en in staat en bereid zijn, om de strijd tegen integriteit en ondermijning hard aan te pakken. Dat is niet populistisch, maar wel belangrijk om onze democratie in stand te houden. Als we dan kijken naar de verschillende bestuurders en raadsleden, dan is er nog veel werk te doen. Dan moeten er nog veel sessies op de grote hei komen. Niet alleen om het vertrouwen te herstellen en de polarisatie te verminderen, maar ook om te komen tot een goed en controleerbaar bestuur.

Falen is betalen

Dit jaar is de eerste keer dat het huidige college een volledig zelfstandige begroting aan de gemeenteraad zal aanbieden. In de vorige begrotingen moesten zij de beslissingen van het vorige college in goede banen leiden. Nu wordt er door verschillende partijen in onze gemeenteraad al jaren gehamerd op het feit dat de financiën van onze gemeente niet op orde zijn. En eerlijk gezegd is het college van H&G, CDA en PvdA erin geslaagd om de zorgvuldig opgebouwde reserves van 15 miljoen euro terug te brengen tot iets meer dan 3 miljoen euro. Er is volgens de betreffende partijen geen sprake van potverteren maar van investeren in de toekomst. Ook verwijst men graag naar de bezuinigingen die de nationale overheid opgelegd heeft in de zorg en naar het groter aantal taken die de gemeenten moeten uitvoeren. Dat is ook wel gedeeltelijk waar, maar de vraag blijft of het vorige college wel voldoende op onze centen hebben gepast. Er is een structureel tekort en er moet dus geld gegenereerd worden. De in de vorige 10 jaar geslagen gaten moeten worden gedicht. Dat gaat het college doen in de komende begroting. Of, zoals het college zegt, men gaat de balans zoeken tussen ambitie en financiële middelen. Kijk en dat hebben ze blijkbaar de afgelopen 10 jaar niet gedaan. En dus moeten de inwoners de gevolgen van dit beleid gaan betalen. Daarom heeft het college voorgesteld om allerlei leges en heffingen te verhogen. Waar H&G enkele jaren geleden de toeristenbelasting afdeed als onvriendelijk, voert men deze nu toch in. De bouwleges, de heffing afvalstoffen en reinigingsrechten, rioolheffing, parkeerbelasting, reclamebelasting en precariorechten worden verhoogd. Maar ook de WOZ belasting gaat omhoog. De inwoners gaan nu boeten voor een falend financieel beleid. Zo gaat dat eenmaal in ons land. Bestuurders en gemeenteraad passen niet goed op en de gevolgen zijn direct verhaalbaar op de burgers. In totaal moet dat meer dan 1,6 miljoen euro gaan opleveren. Daarmee zou Valkenswaard weer op koers liggen. Maar is die informatie wel juist? Hebben we ook rekening gehouden met de diverse claims die onze gemeente nog boven het hoofd hangen? Of maken we Valkenswaard dan nog duurder om in te wonen? De onbalans die er is met de omliggende dorpen wordt steeds groter waardoor het inwoneraantal steeds minder snel zal stijgen. De inkomsten dus ook. En daarmee zijn we in een neergaande spiraal terecht gekomen. Dat kunnen we als kiezers slechts een keer per vier jaar corrigeren, maar is het dan niet te laat? Is het geld dan niet al op? Zijn de lasten wel in overeenstemming met de inkomsten in de komende jaren? Al die mooie cijfers zijn niet meer dan aannamen. Weinig staat vast. Wat wel vast staat is hoe royaal we in ons dorp willen leven. Ook staat vast dat deze extra belastingen ongeveer 55 euro per inwoner gaat kosten. Eens is het plafond bereikt. Wij wensen de leden van de gemeenteraad veel wijsheid in hun besluitvorming.

May 2021
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com