Nieuw jaar – nieuwe kansen

Hadden we in iedere gemeenteraad maar enkele vasthouders, een paar onderzoekers en wat doorbijters zoals in ons parlement. Volksvertegenwoordigers die hun taak ook écht serieus nemen. Geen klap- of stemvee, maar vertegenwoordigers die de bestuurders durven te controleren. Hoe mooi zou Nederland er dan uit zien? Als onze volksvertegenwoordigers over de partijen en coalities heen durven  opstaan. Niet steeds hun bestuurder voluit ondersteunen in elke omstandigheid. Geen verklaringen afleggen om te voorkomen dat hun bestuurder in gevaar komt. Hoewel we in ons land gekozen hebben voor een duaal politiek stelsel, is het vreemd dat dit niet optimaal gebruikt wordt door leden van de gemeenteraden. Controle is hét woord van 2020. Controle waar de belastinggelden van de inwoners blijven. Vragen hoe de gelden besteed worden. De meest zwakke in onze samenleving beschermen tegen de overheid. Geen genoegen nemen met opmerkingen van bestuurders dat ze het niet weten. Het lijkt alsof raadsleden alles mogen vragen aan bestuurders, maar dat ze niet moeilijk moeten doen. Iedere gemeenteraad heeft een ‘Pieter Omtzigt’ en ‘Renske Leijten’ nodig. Ons politieke bestel en hun bestuurders zouden behoorlijk veranderen. Kunnen bestuurders in de toekomst persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor hun besluiten en handelen? Het vertrouwen in de politiek wordt steeds minder. Politiek wordt helaas steeds meer geassocieerd met eigen belang, corruptie, machtsmisbruik, elitair handelen, vriendjespolitiek. Dat is vooral de schuld van de politiek zelf. Wie had kunnen denken dat mogelijk onze ministers en topambtenaren gedagvaard zouden worden voor hun handelen? Gaat dat straks dan ook gelden  voor een wethouders of burgemeester? Zouden de bestuurders bij onkunde, beleidsfouten, bestuurlijk falen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden?  Volksvertegenwoordigers, ook in de gemeenteraad, moeten er ook voor  zorgen dat de burgers de rechtsbescherming krijgen waar ze recht op hebben. Verantwoording  achteraf is slechts beperkt mogelijk. Het leed is dan veelal geschied. En als er al vragen komen, weten bestuurders het vaak niet meer. Verantwoording nemen als bestuurder is in ons land heel moeilijk. Wie is nu echt verantwoordelijk? In ons land, in onze regio zijn er zoveel samenwerkingsverbanden gemaakt dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt. Dat maakt een echte controle door volksvertegenwoordigers nagenoeg onmogelijk. Laten  we daarom van 2021 het ‘jaar van onderzoek en verantwoording’ maken. Politiek 2021. Lessen uit het verleden gebruiken om de toekomst voor ons allemaal beter te maken. Weer  meten met de menselijke maat. Je eigen tegenspraak organiseren. Niet iedereen zal die “nieuwe” wijze van politiek bedrijven bevallen. Dat mag. Maar maak dan plaats voor echte volksvertegenwoordigers.  Even goede vrienden. Wij als kiezers hebben immers gekozen voor volksvertegenwoordigers in onze besturen. Maar waarom blijkt dan regelmatig dat zij niet de stem van het volk vertegenwoordigen. In maart 2021 en 2022 kiezen de inwoners opnieuw. Een nieuw jaar met nieuwe kansen.!!!

Politiek Café Valkenswaard

Grijs betaalt

De afgelopen weken werd in onze gemeenteraad weer gesproken over het financiële welzijn van onze gemeente. Er moeten harde beslissingen genomen worden in deze tijd. Het college heeft daar verschillende voorstellen voor gedaan en de gemeenteraad mag dan de knoop doorhakken. In de verschillende voorstellen wordt aangegeven wat het college wil en wat de financiële stand van zaken van onze gemeente is. Hoe komen we aan geld, waar gaan we het aan uitgeven en waarop gaan we bezuinigen. Het virus beheerst onze samenleving en legt delen van het bedrijfsleven stil. Naast de overheid helpt onze gemeente ook bepaalde delen van het bedrijfsleven om deze tijd door te komen. Verschillende belastingen worden kwijtgescholden of voorlopig niet geïnd. De maatregelen van de regering worden aan de gemeente geheel of gedeeltelijk gecompenseerd, maar de eigen maatregelen moet de gemeente zelf betalen. Wie gaat dat betalen? Uit de voorstellen blijkt dat ons college onder andere gekozen heeft voor het verhogen van de OZB en het bezuinigen op de zorg. Nu stijgen de prijzen van woningen in Valkenswaard de laatste maanden zeer fors. Soms zelfs wel met 10 procent. Daardoor komt er meer geld binnen bij de gemeente. Maar nu stelt het college ook voor om de OZB te verhogen. Hierdoor komt er opnieuw meer belastinggeld binnen. Dit terwijl deze belastingdruk in Valkenswaard al boven het landelijke gemiddelde ligt. Belastingen die voor het overgrote gedeelte moeten worden opgebracht door senioren in onze gemeente. Prima zou je denken, want de gemeente gaat dat ook voor deze mensen uitgeven. Maar nee hoor. Het college van H&G, CDA en PvdA komt met voorstellen om op onder andere de dagbesteding en andere voorzieningen voor de meest kwetsbaren in onze gemeente te bezuinigen. “Besparing” zoals de PvdA  het noemt. Hiermee worden de ouderen in Valkenswaard de dupe van het gevoerde beleid van deze coalitie. Een deel van onze samenleving die het al niet zo breed heeft. Dat terwijl er op verschillende voorzieningen en plannen in ons dorp geen enkele rem wordt gezet. En wat komt er nog meer op ons af? Wordt het geen tijd dat het college eens wat meer de tering naar de nering gaat zetten? Bezuinigen op onder andere het sociale domein is een verkeerde keuze. Wordt het geen tijd dat het gehele sociale domein weer nationaal geregeld gaat worden? Dit om te voorkomen dat gelden bedoelt voor de zwakkeren  gebruikt worden voor mogelijk lokale prestigieuze projecten of tekorten. We hebben de laatste maanden aangetoond dat we bereid zijn offers te brengen. Soberder te leven. Met minder pracht en praal kunnen we ook prima leven in ons dorp. Daarom is het niet te begrijpen dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden dit financiële beleid verdedigt, zonder het college een halt toe te roepen. Een lijn trekken. Tot hier en niet verder college. Maar misschien helpt het als de politici zich realiseren dat de meerderheid van de stemmers senioren zijn. Woensdag 16 maart 2022 kunnen we opnieuw een keuze maken.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Mis-verstand!

Wat hebben de gemeenteraad en het college de afgelopen maanden veel energie gestoken in de Boodschappenmand.  De vrijwilligersorganisatie die voedsel verstrekt aan de minder bedeelden binnen de A2-gemeenten. Nu is voedselverstrekking in de huidige tijd een volstrekt onaanvaardbare zaak. Een goed armoedebeleid dat verder gaat dan het verstrekken van voedsel zou meer op zijn plaats zijn. De Partij van de Arbeid heeft dat armoedebeleid altijd hoog in het vaandel en hun verkiezingsprogramma staan. Maar helaas is het de wethouder van deze partij in het college de afgelopen jaren niet gelukt om te komen met een integraal armoedebeleid. Mooie woorden maar opnieuw weinig daden. Dus de voedselvoorziening blijft voorlopig nog wel even bestaan. Al sinds de verhuizing van de Boodschappenmand naar de Geenhovensedreef is de huur onderwerp van hevige discussie. Door de oppositie zijn al verschillende moties en amendementen ingediend om te bewerkstelligen dat de huur werd opgezegd. Een meer marktconforme huur en een minder luxe pand was de wens van de vele interventies van de oppositie. Dus het college kon uiteindelijk niet anders dan de huur opzeggen en op zoek gaan naar een ander onderkomen. De resultaten werden voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar wat schetst de verbazing? De oppositie heeft de nieuwe berekeningen bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de Boodschappenmand gewoon aan de Geenhovensedreef  moet blijven. Is toch veel goedkoper. Twee raadsvergaderingen had de oppositie, gesteund door het CDA, nodig om het college te dwingen het huurcontract te verlengen. Het college werd hard aangepakt en kwam uiteindelijk tegemoet  aan de wens van de gemeenteraad. Het was geen mooie politiek. Het verdiende absoluut niet de schoonheidsprijs. Het was zelfs soms niet respectvol. Twijfels over de uitleg van het college en wantrouwen,  doorspekt met persoonlijke aanvallen, waren het resultaat. Een gemeenteraad en college in volledige verwarring. Een splitsing in de coalitie. Hoewel de oppositie van mening is dat zij door het college verkeerd begrepen is, blijft de zweem van wantrouwen en persoonlijk beschadigen hangen. Jammer dat onze vertegenwoordigers niet beter hun plaats kennen. In ons dorp zit de gemeenteraad te vaak op de stoel van de uitvoering en dus het college. Controleren is weliswaar een van de taken van  de gemeenteraad, maar het gaat om de manier waarop. Het diepgewortelde wantrouwen bij leden van de gemeenteraad ten opzichte van het college is slecht voor het imago van de politiek. De raadsleden brengen daarmee schade toe aan zichzelf. Ook het college zou er beter aan doen eens goed naar hun communicatie met de gemeenteraad te kijken. Niet denken dat het zo bedoeld is maar navragen. Wat is daar mis mee? Het bespaart ergernis, energie en geld. Het college moet de gemeenteraad serieus nemen en werken aan het winnen van vertrouwen. Een transparant beleid voeren en voorkomen dat de uitleg steeds in twijfel wordt getrokken. Dat geldt voor het fietspad over de Malpie, het Eurocircuit, de Westparallel, de basisschool in Borkel & Schaft enz. enz.. Inwoners hebben geen behoefte aan dat gedoe en zeker niet in deze crisistijd. Sta voor je dorp en laat persoonlijk gewin, dubbele agenda’s, wantrouwen en persoonlijke aanvallen achterwege. Het brengt je in ieder geval straks geen stemmenwinst.  Denk nog eens na over wat de waarde en zin van de bede is die voor elke raadsvergadering wordt uitgesproken. Of willen we in een soortgelijke situatie komen als in onze buurgemeente Waalre?

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Bestuurlijk verantwoordelijk

In de afgelopen maanden zien we steeds meer dat er door oplettende burgers, kritische Kamerleden en gemotiveerde onderzoeksjournalisten feiten aan het licht worden gebracht die anders zijn dan door bestuurders zijn voorgesteld. Het lijkt een trend te worden. De mensen  hebben steeds minder vertrouwen in hetgeen een bestuurder zegt of ten stelligste beweert. Bestuurders stellen de zaken vaak anders voor dan ze zijn! Waarschijnlijk  om juridische aansprakelijkheid  te voorkomen of vertragen. Vaak zijn de beweringen zodanig dat iedere burger meteen snapt dat de bestuurder ‘staat te jokken’. Zo ging het met het bekende bonnetje van Opstelten en Teeven, met de burgemeester van Den Haag over de Nieuwjaarsvuren,  de ministers over het handelen van de Belastingdienst. En ons eigen college verzuimde onderzoek naar de beweringen over de kiosk, stelde zaken anders voor bij burgers over verkeersbesluiten bij de Westparallel, onze burgemeester schatte de rechtmatigheid van enkele raadsvergaderingen anders in en het college maakt nauwelijks voortgang om het Eurocircuit te behouden. Zo maar wat zaken op een rijtje gezet! Zaken waarbij iedereen een klein of groot vraagteken stelt. Het lijkt gemeengoed te worden dat bestuurders zaken anders voorstellen  dan ze in werkelijkheid zijn. Komt de bestuurder in de problemen dan wordt snel de toevlucht gezocht in een onafhankelijk onderzoek. Vertragen en versluieren. En dan begint het weer opnieuw. Zo bleek de Nationale Ombudsman diverse documenten niet gekregen te hebben en de commissie Donner worden belangrijke documenten onthouden door het Ministerie van  Financiën. Leden van  de Tweede Kamer krijgen niet de gevraagde informatie of alleen na langdurig aandringen. Die werkwijze begin je nu ook terug te zien op lokaal niveau. In een buurgemeente is het vertrouwen in de burgemeester al enkele weken opgezegd zonder daarover de gemeenteraad te informeren. Stukken gevraagd door raadsleden komen niet of te laat en een beetje jokken is niet  erg. Met de steun van de meerderheid heb je toch niets te vrezen!  Verantwoording afleggen is misschien een wassen neus. Je beroept je op voortschrijdend inzicht, nieuwe informatie, aanvullend overleg, kortom: “Ik kon er niets aan doen”. Komt de bestuurder  daar  zo maar mee weg? De meerderheid beschermt de bestuurder en roept dat ze zaken echt anders zien. Wordt het toch weer eens tijd dat normen en waarden terug komen in onze samenleving? Zouden de bestuurders wellicht verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun doen en laten ?  Zoals de politieman, de chirurg en buschauffeur en de ondernemer?  Besturen heeft met een geweten, dat gevoed wordt door waarden en normen en  een bepaald moreel besef te maken. Roepen dat er ondermijning is en dan niet overgaan  tot handhaving. Roepen dat crimineel geld wordt afgenomen terwijl hiervan  slechts een klein deel kan worden geïnd. Zeggen dat je overleg voert, maar alleen om daarmee te voldoen aan je wettelijke plicht! In deze beangstigende tijd moet je blindelings kunnen vertrouwen op je  volksvertegenwoordigers en bestuurders!. Niet met een klein vraagteken, maar helemaal zonder vraagteken. Het zal nog lang duren voordat onderzoeksjournalistiek overbodig is en de burgers weer vertrouwen hebben in hun bestuurders. Tenzij wij bereid zijn de bestuurders aan te spreken  en weg te sturen. Een moreel appel op de volksvertegenwoordigers die er niet voor zichzelf maar voor de kiezers behoren te zitten.  Anders moeten wij dat in 2022 bij de verkiezingen laten blijken.

Www.politiekcafevalkenswaard.nl

Centrum centraal

In de raadsvergadering van 2 juli 2020 werd ook het master centrumplan behandeld. Het bestuur van onze gemeente had een plan ingediend met veel ambitie en prachtige ideeën. Een grote verandering van de Markt, wijziging van de verkeerstromen en vooral een verbetering van het kern winkelgebied rondom de Eindhovenseweg en Corridor. Een prachtig plan, maar dat plan bleek al snel niet gedekt te worden door de nodige financiële middelen. Nu hebben we daar in Valkenswaard wel meer last van, dat we plannen maken waarbij we onvoldoende de financiën in de gaten houden. Dit maal was er ‘slechts’ een financieel tekort van maar 8 miljoen euro. De gemeenteraad heeft daar gelukkig een stokje voor gestoken. Met het beschikbaar gestelde geld moet het gehele plan worden uitgevoerd, oordeelde een raadsmeerderheid. Dus er moet op het gehele plan bezuinigd worden! Dan zou je denken dat de gemeente ook bij de verbetering van de Markt en het kern winkelgebied een bijdrage zou gaan vragen van de ondernemers, maar dat is niet aan de orde. Alles passeert de revue. Maar er wordt weinig gesproken hoe het plan er uiteindelijk uit gaat zien. Wie gaat dit betalen? De komende tijd zal onze gemeente zeker nog meer kosten gaan verhalen op de inwoners. De OZB gaat zeker stijgen. Moeten de precariogelden gaan stijgen? Gaat het parkeergeld omhoog? Wat is dit plan nog waard als er drastisch wordt versoberd? Waar komen plotseling alle gelden vandaan, die men denkt te kunnen bezuinigen of binnen te kunnen halen? Had men dat niet eerder kunnen bedenken? Met veel inspanning is een bedrag van ongeveer 1 miljoen te bezuinigen, maar waar komt de rest van het ontbrekende geld vandaan? Zal het uitbreiden van de terrassen leiden tot het weer afbreken van de enkele jaren geleden aangelegde parkeerplaatsen op de Markt? Wat is het gevolg van het bezuinigen op het groen in het centrum? Moeten we niet gewoon een soberder plan maken? Een nieuwe inspraakprocedure organiseren en de ondernemers er nog beter bij betrekken? Is het niet doorgaan van de kiosk een bezuiniging of geeft het juist mogelijkheden om meer invulling aan een gezellig centrum te geven? Misschien moeten de factievoorzitters eens samen om de tafel gaan zitten om in te grijpen in dit soort megalomane projecten. De wethouder van financiën lijkt weinig oog te hebben voor de vergrijzende, niet draagkrachtige inwoners die dit alles moeten gaan betalen. Het is begrijpelijk dat het moeilijk is om na jaren van beleid, waarin weinig daadwerkelijk is gerealiseerd, toe te geven dat we op de verkeerde weg zitten. Steeds, tegen beter weten in roepen dat het goed gaat, wordt niet meer geloofd door de inwoners. En steeds meer wordt er, zelfs door de gemeenteraad gezegd dat de geloofwaardigheid van dit college onder hevige druk staat. Dat is al enkele jaren zo maar nu dringt het ook tot de raadsleden door. Daarover mogen we in 2022 iets vinden.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

In het centrum van de macht!

De raadsvergadering van 2 juli was er een om te bewaren en te onthouden. Het begon, inmiddels gebruikelijk, dat het geluid van de livestream niet werkte. De vergadering werd anderhalf uur geschorst, waarna de monteur het euvel gelukkig in 10 minuten verholpen had.  Kwam dit toevallig goed uit!? Belangrijk agendapunt was het Masterplan Centrum met daarin opgenomen de kiosk. Stemmen voor het centrumplan is tevens stemmen voor de omstreden kiosk. Geen keuze dus! Ben je tegen de kiosk dan moet je dus tegen het centrumplan stemmen. Een vreemde gang van zaken als je eerlijke en transparante politiek wil bedrijven! Of is het de arrogantie van de macht die hier de kop op steekt?  De Cultuurraad, als adviesraad voor en door het college ingesteld, heeft hun achterban geraadpleegd. Uit de enquête bleek dat veel van wat door de stichting BIMVK was gezegd niet juist was. Zacht gezegd gejokt of mooier voorgedaan dan het was. Ook de tegenstanders van de kiosk hadden dat eerder al duidelijk  gemaakt! Heeft die stichting met zogenaamde “bekende” Valkenswaardenaren iets willen doordrukken dat niemand wilde? Hoe geloofwaardig zijn de leden van deze Stichting nog tegenover een gemeentebestuur of gerespecteerde ondernemers? Zit het probleem dan misschien in het old boys netwerk? Wat moet je denken van een voorzitter van een politieke partij die “even” op Facebook alle misleidende en onjuiste informatie van tegenstanders van de kiosk rechtzet? Waarom heeft het college niet meer onderzoek gedaan naar de juistheid van deze informatie? Zo zie je ook oud politici functies gaan bezetten om kennelijk invloed te blijven uitoefenen. Is dat gewenst? Het is gevaarlijk voor onze democratie als leden van adviesorganen onvoldoende kritisch zijn of hun advies niet gedragen wordt door hun achterban. Zo bepaalt een kleine groep mensen de bestuurscultuur van ons dorp. Na een heftig offensief van de tegenstanders van een kiosk op de Markt en een vernietigend advies van de Cultuurraad, trokken CDA en PvdA de angel uit het voorstel. De kiosk werd, door een grote meerderheid van de gemeenteraad, uit het plan gehaald. Opnieuw onderhandelen, draagvlak zoeken en met de juiste informatie komen, waren de argumenten en de opdracht aan het BIMKV. De Gemeenraad stemde in behalve fractie Verhoeven en H&G. CDA en PvdA doorbraken de eenheid in de coalitie en daar is lef voor nodig. De vraag is nu of de BIMKV ook bereid is naar anderen te luisteren. De toekomst zal het leren.  De Raad heeft in deze een controlerende functie. Zou het ooit veranderen in ons mooie dorp?

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Geldig verloren?!

Wat een gedoe in de gemeenteraad van Valkenswaard. De coronacrisis stelt extra eisen aan onze bestuurders, ambtenaren en raadsleden. De overheid heeft daarom speciale regels opgesteld. Die regels zijn er om de democratie te waarborgen! Om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel wordt gezet en zo hun werk niet meer naar behoren kan verrichten. Het blijft van belang dat iedereen goed weet hoe er gehandeld dient te worden in de nieuwe werkelijkheid. Zo zijn er al weken geleden richtlijnen, verordeningen,  juridische beschouwingen en adviezen gegeven aan de lokale overheden, hoe zij dienen te handelen. Belangrijk daarin is dat onze democratie transparant, controleerbaar en openbaar blijft. Dat laatste was in het geding toen het geluid van de raadsvergadering van 30 mei wegviel. Ondanks opmerkingen  en vragen door verschillende raadsleden over de openbaarheid van deze raadsvergadering en dus de geldigheid daarvan, werd door de voorzitter vastgesteld dat er niets aan de hand was. En dat was nu juist iets wat onjuist was! Een schorsing en enkele minuten Googlen had kunnen uitwijzen dat de vergadering ongeldig was en gestopt diende te worden. Zo stond het uitgebreid op de website van Binnenlandse Zaken, de VNG en de Vereniging van Raadsleden. Nader onderzoek, bespreking in het presidium en openbare excuses waren het gevolg. Dat alles had voorkomen kunnen worden als gemeenteraad en voorzitter wat beter naar elkaar zouden  luisteren en elkaar serieus nemen. Het is een moeilijke tijd en we hebben elkaar nodig. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen, want vertrouwen en gezag gaan samen. Deze gang van zaken heeft een negatieve uitstraling op het lokale gezag en bestuur. Het politieke spel tussen college en gemeenteraad moet open, eerlijk en op basis van gelijkheid gespeeld worden. Het gaat er niet om wie het beter weet, maar wie het zeker weet! Ook is er nog steeds een zweem van onduidelijkheid over de wel geldig verklaarde vergadering van april, ondanks de visie van enkele rechtsgeleerden. In deze tijd van besturen met noodverordeningen door de burgemeester, hoeft hij de Raad niet overal in te betrekken. Wat blijft is de controlerende taak van de gemeenteraad achteraf. In de hoop dat de mening van de Raad gerespecteerd wordt. Dat vergt van de raadsleden een bijzondere alertheid en kunde om scherp te krijgen wat wel en niet kan, dat geeft de democratische stem een andere dementie. Mooie woorden voor politiek gewin helpen dan niet. Coalitie of oppositie is van geen belang. Het hogere goed van onze democratische rechten moet beschermd worden en dat is mede de taak van de voorzitter van de gemeenteraad, maar ook van ieder raadslid. Niet vanuit  “ik”, maar “samen” weten we het beter. Alleen dan zal de bestuurscultuur in ons prachtige dorp verbeteren.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Is het spel over?

De afgelopen weken is er veel gezegd over het bouwen van acht woningen aan de Hoppenbrouwers. Een plaatselijke aannemer wil daar mooie boerderijwoningen gaan bouwen. Een beetje vreemd, als je bedenkt dat het gebied tegen het omstreden Dommelkwartier is gelegen! Uit dat bestemmingsplan werd door de toenmalige coalitie van onder andere  CDA, H&G en PVDA de stekker getrokken. De gevolgen daarvan voor de schatkist van Valkenswaard worden op korte termijn duidelijk. In die tijd werd ook het bestemmingsplan Lage Heide vastgesteld. Wij hebben in voorgaande periodes de verschillende fracties in onze politieke debatten in de Senaat gewaarschuwd, dat het vaststellen van dat bestemmingsplan grote consequenties voor het Eurocircuit zou kunnen hebben. Dit als de omwonenden zouden gaan klagen over de geluidsoverlast. Dezelfde fracties waren toen van mening dat dit juridisch helemaal kon worden afgedekt. Niets is minder waar gebleken! Nu staat de gemeenteraad opnieuw voor de keuze om een bestemmingsplan goed te keuren aan de Hoppenbrouwers. Het plan komt heel dicht bij de mooiste speeltuin van de regio te liggen. Opnieuw zijn de fracties van H&G, CDA en de PvdA (huidige coalitie) van mening dat dit bestemmingsplan moet kunnen, mits er voldoende waarborgen zijn voor de speeltuin. Het verleden heeft aangetoond dat dit juridisch niet af te dekken is. De wethouder gaf aan dat er wel iets te regelen is, maar dat het niet helemaal is uit te sluiten. Opnieuw  wordt er een prachtige voorziening in ons dorp bedreigd in zijn voortbestaan. Het lijkt of onze raadsfracties weinig leren van het verleden! Misschien zijn op die plaats wel heel andere mogelijkheden te bedenken, die minder overlast zouden kunnen ondervinden van spelende kinderen. Wat ook bedacht wordt, de rechten van de toekomstige bewoners zijn niet in te perken. De gevolgen van de besluiten die onze politici in het verleden hebben genomen, lijken ze niet erg goed te onthouden. Politici denken niet meer dan vier jaar vooruit en kijken zeker niet om! Lering trekken uit het verleden is ook niet hun sterkste kant. En mocht speeltuin Geenhoven over enige jaren moeten verdwijnen, dan is er niemand die daarvoor de verantwoordelijkheid neemt. Niemand die opstaat om het tegen te houden. Misschien is het daarom beter om nu wat langer en beter na te denken en geen risico te nemen.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat het coronavirus helaas ook in Valkenswaard zijn tol heeft geëist
 • dat mede door deze pandemie veel plaatselijk nieuws naar de achtergrond is verdrongen
 • dat het kiosk toch nog steeds de gemoederen aardig bezighoudt
 • dat uiteindelijk de gemeenteraad binnenkort zal beslissen over wel of niet een muziektent op de Markt
 • dat in deze bijzondere tijd de creatieve geesten boven komen drijven
 • dat de entree van Dommelen vanuit de richting Westerhoven wel zeer ingrijpend aan het veranderen is
 • dat door dit alles de rust voor een deel van de inwoners van Dommelen ook enigszins zal afnemen
 • dat ook de Luikerweg ter hoogte van Scouting Sint Maarten er straks geheel ander zal uitzien
 • dat we benieuwd zijn naar de ervaringen van de inwoners van Valkenswaard over ‘een gemeenteraadsvergadering via livestream’.
 • dat de weekmarkt met alleen maar food een aardig alternatief is
 • dat het toch wel wat vrolijker wordt als er, zoals elders in den lande, ook de non food-kramen weer een standplaats krijgen
 • dat de Frans schrijver en filosoof Voltaire ooit beweerde: “Politiek is de kunst van het liegen.”

De Wandelaar

Valkenswaard verandert

Het dodelijke coronavirus houdt de gehele wereld in zijn macht. De raderen van onze economie en onze samenleving zijn langzaam tot stilstand gebracht. De stilte op straat en de angst voor het onzichtbare zet mensen aan het denken en aan het relativeren. Wat is fictie en wat is werkelijkheid? Hoe ziet onze toekomst er straks uit? Wat is nog belangrijk? We zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden. We zijn in staat om snel te schakelen. Van oud bier kunnen we desinfecterende gel maken en veel werknemers kunnen ook heel goed van huis uit werken. Kantoren en gemeentehuizen zouden mogelijk kleiner kunnen. Minder verplaatsingen met auto’s. We beseffen dat veel vitale producten beter in eigen land kunnen worden vervaardigd. Dat we teveel hebben bezuinigd op sectoren die nu onze inwoners moeten gaan redden. Dat verschillende grote bedrijven alleen kunnen bestaan met behulp van veel subsidiegelden. Zou het niet kunnen zijn dat grote bedrijven en transport meer invloed hebben op het klimaat dat onze agrarische sector. We vragen ons af welke informatie nog betrouwbaar is! We zien hoe verschillende politieke partijen niet achter de leiders staan, maar ze proberen vaker hun eigen voordeel te halen. We zien ook dat niet onze leiders, maar vooral de gewone mensen in de samenleving in staat zijn tot prachtige dingen. De beren voor de raam, het maken van beschermende kleding, het halen van boodschappen en het maken van een online dorpsquiz. De scholen die in enkele dagen kunnen omschakelen naar online lesgeven. Maar we zien ook grote verschillen in onze samenleving. Groepen mensen die het allemaal niet zo serieus nemen. De verdeeldheid tussen de Europese landen onderling. Dat alles, en nog veel meer, zal leiden tot een andere samenleving en economie. De wereld zal niet meer zijn zoals hij enkele weken geleden was. En dan kunnen we blij zijn dat we in ons dorp wonen. Waar we ineens weer veel meer oog hebben voor onze medemens. Waar we ons samen inzetten om het vogelverschrikkerfestival in een nieuwe vorm te laten doorgaan. Waar we een hart op de brandweertoren zetten. Waar we respect hebben voor onze hulpverleners en bestuurders. Waar we samen tegen Corona vechten. Maar wat leren wij van deze crisis? Zullen we straks nog weten wat de vitale beroepen waren? Hoe belangrijk bijvoorbeeld de schoonmakers, vakkenvullers, verpleegkundigen en politiemensen waren. Zullen we weten, wie het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt? Zullen we weten, wie daarvoor verantwoordelijk waren? Wat bestuurders nu van ons vragen is heel veel. Maar nu moeten we overleven. En is er wel tijd voor uitgebreide debatten en bakken kritiek? Als je wilt afrekenen, komt daar nog wel een keer een moment voor. Nu hebben we behoefte aan een sterk bestuur en eensgezinde gemeenteraad. Samen staan voor een nieuw Valkenswaard!!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

January 2022
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com