Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat de feestdagen in Valkenswaard betrekkelijk rustig zijn verlopen
 • dat de schaatsbaan opnieuw veel ontspanning geboden heeft. Aan de kinderen, maar vooral ook aan de jeugdigen en volwassenen
 • dat op het eerste gezicht het centrum van Valklenswaard er profijt van gehad heeft
 • dat ook de oude dorpsgezichten veel belangstelling getrokken hebben en interessant waren mede door de inbreng van de VVV-gidsen.
 • dat verschillende plaatselijke speeltuinen op de schop gaan
 • dat in Dommelen veel belangstelling bestaat voor het concreet maken van de plannen voor verschillende dorpswegen na het gereed komen van de Westparallel
 • dat in sommige straten toch de vrees bestaat voor een toenemende drukte
 • dat er nu al hard gewerkt wordt aan de nieuwe verbinding met de A67
 • dat velen benieuwd zijn naar de verkeersaanpassingen in het centrum
 • dat nog dit voorjaar het kiosk een plek krijgt op de Markt
 • dat de plaatselijke muziekgezelschappen zich dan volop kunnen presenteren
 • dat nog niet iedereen overtuigd is van de toegevoegde waarde van een dergelijke ontmoetingsplek
 • dat de meeste gemeenteraadsleden weer uit hun winterslaap ontwaakt zijn
 • dat cabaretier Youp van ’t Hek eens opmerkte: “Vind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de
  politiek ‘de mensen’ niet meer serieus neemt!”

De Wandelaar

Wie stopt dit

Al lange tijd wordt Valkenswaard geregeerd door een handvol mensen die bepalen wat goed is voor de overige 30.000 inwoners. Met enige regelmaat hoor je in het dorp verhalen dat “andersdenkenden” door een kleine groep mensen onder druk worden gezet. Dit gaat soms erg ver. Mensen worden soms psychisch onder druk gezet om petities te ondertekenen. Dreigen dat juridische procedures worden aangespannen. In enkele gevallen is zelfs sprake van fysiek geweld. Om hun doelstellingen te bereiken wordt zelfs het verspreiden van fake-nieuws niet geschuwd. Het is helaas niet iets dat alleen lokaal gebeurt, ook op landelijk niveau zijn heel veel voorbeelden te noemen. Zo moeten onder andere burgemeesters, journalisten, advocaten en politici worden beveiligd omdat zij voor enkelen niet de gewenste besluiten nemen, of omdat zij hun mening onverbloemd zeggen. Onderzoeksjournalistiek toont regelmatig aan dat bestuurders en organisaties soms niet transparant zijn. Zaken worden anders voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn of behoren te zijn. Bestuurders houden zich soms niet aan gerechtelijke uitspraken, omdat zij het “anders” zien. De relatie tussen politici en sommige organisaties wordt angstvallig verbloemd. We lezen voorbeelden daarvan iedere dag in de krant en zien het op de televisie of media. Iedereen kan voorbeelden noemen. Maar de vraag is, wat gaan we er aan doen, wie gaat dit alles stoppen? We kunnen ons de tijd in Valkenswaard nog herinneren dat alle Corsobuurtschappen optrokken naar het gemeentehuis om hun belangen kracht bij te zetten. Dat vakbonden hun leden lieten samenkomen op het Malieveld in Den Haag om hun looneisen kracht bij te zetten. Wie durft op dit moment zijn nek nog uit te steken? Wie durft nog te zeggen dat we iets niet, of anders willen? Wie wil daarna permanent beveiligd worden? Is dat de reden dat we een weifelend bestuur hebben? Wordt het geen tijd dat onze inwoners eens precies weten hoe zaken in ons dorp gaan? Of dat we weer eens op de Markt of bij het gemeentehuis laten weten wat wij willen? Politici confronteren met iets wat ze eigenlijk al weten! Dat bestuurders aan inwoners en raadsleden transparant zijn over hoe het precies is met het bestemmingsplan Dommelkwartier, de vergunningen voor het Eurocircuit, subsidie voor de kinderboerderij in de Bosstraat, kiosk op de Markt, vrachtverkeer op de Eindhovenseweg, toeristisch plan Dommelland, de exploitatie van Lage Heide, om er maar enkele te noemen. In toenemende mate lijkt er sprake te zijn van een bepaalde angst. Die angst samen met het niet handhaven van regels en wetten, maakt dat onze samenleving ondermijnd wordt en polariseert. We vragen ons soms af of het niet goed is dat we weer eens de barricades op gaan. Niet om te strijden! Maar om te tonen dat er ook een andere waarheid is. Een waarheid van een onzichtbare meerderheid die niet meer durft. In bestuurlijk Nederland weegt het belang van het voorbestaan van de coalitie kennelijk altijd zwaarder dan de belangen die gediend zijn met volledige openheid en transparantie. De aangehaalde voorbeelden uit de Valkenswaardse praktijk vormen hiervan goede voorbeelden. Wie stopt dit?

Eigen waarheid

Is er een relatie tussen politieke partijen en integriteit? Die vraag is de laatste weken vaak gesteld. Niet alleen een wethouder in Valkenswaard kwam daarmee in het nieuws, maar ook wethouders in ’s-Gravenhage. Nu zijn beide zaken niet met elkaar te vergelijken, maar toch. De verdediging is vaak, dat degene zich niet herkent in de verdachtmakingen. Hoe zou dat nu komen? In de huidige tijd gaat nieuws snel de wereld over. Iedereen is in de gelegenheid zijn eigen waarheid te maken. Er zijn dus blijkbaar meerdere waarheden. Hierbij kun je je afvragen of dit geen bedreiging van onze democratie is ? Is dit misschien een ongewenst neveneffect ? Wat als de inwoners van onze gemeente niet kunnen vaststellen wie van de bestuurders de waarheid spreekt? Als bestuurders de inwoners naar de mond kunnen praten, zonder dat de waarheid te controleren is, ontstaat dan geen populisme? Misschien is populisme alleen om onze inwoners in te palmen? Een goed en controleerbaar gebruik van het recht van vrijheid van spreken, zal de democratie alleen maar versterken. Daarin zal de politieke en sociale macht in evenwicht kunnen komen en kan er weer orde, gezag en saamhorigheid ontstaan. Dat in tegenstelling tot populisme dat kan leiden tot chaos en misschien polarisatie.  Je kunt je afvragen of populisme en het fabriceren van je eigen waarheid ertoe heeft geleid dat we zoveel politieke partijen hebben. Ieder zijn eigen waarheid en ieder zijn eigen zetel. Wordt de bestuurder in zijn drang om de gunst van de inwoners niet gedwongen om grenzen van zijn integer handelen te verleggen? Zou dit veranderen als Valkenswaard zou samengaan in A2 verband? Moet een bestuurder niet meer op afstand besturen? Staat de gemeente wel echt dichter bij de bevolking? We leven in een turbulente tijd waarbij de waarheid bijna niet meer te controleren is. Luisteren bestuurders wel genoeg naar hun kiezers, dat is immers een belangrijk  aspect van onze democratie. Democratie kan alleen bestaan als we bestuurders hebben die de moed hebben en in staat en bereid zijn, om de strijd tegen integriteit en ondermijning hard aan te pakken. Dat is niet populistisch, maar wel belangrijk om onze democratie in stand te houden. Als we dan kijken naar de verschillende bestuurders en raadsleden, dan is er nog veel werk te doen. Dan moeten er nog veel sessies op de grote hei komen. Niet alleen om het vertrouwen te herstellen en de polarisatie te verminderen, maar ook om te komen tot een goed en controleerbaar bestuur.

Falen is betalen

Dit jaar is de eerste keer dat het huidige college een volledig zelfstandige begroting aan de gemeenteraad zal aanbieden. In de vorige begrotingen moesten zij de beslissingen van het vorige college in goede banen leiden. Nu wordt er door verschillende partijen in onze gemeenteraad al jaren gehamerd op het feit dat de financiën van onze gemeente niet op orde zijn. En eerlijk gezegd is het college van H&G, CDA en PvdA erin geslaagd om de zorgvuldig opgebouwde reserves van 15 miljoen euro terug te brengen tot iets meer dan 3 miljoen euro. Er is volgens de betreffende partijen geen sprake van potverteren maar van investeren in de toekomst. Ook verwijst men graag naar de bezuinigingen die de nationale overheid opgelegd heeft in de zorg en naar het groter aantal taken die de gemeenten moeten uitvoeren. Dat is ook wel gedeeltelijk waar, maar de vraag blijft of het vorige college wel voldoende op onze centen hebben gepast. Er is een structureel tekort en er moet dus geld gegenereerd worden. De in de vorige 10 jaar geslagen gaten moeten worden gedicht. Dat gaat het college doen in de komende begroting. Of, zoals het college zegt, men gaat de balans zoeken tussen ambitie en financiële middelen. Kijk en dat hebben ze blijkbaar de afgelopen 10 jaar niet gedaan. En dus moeten de inwoners de gevolgen van dit beleid gaan betalen. Daarom heeft het college voorgesteld om allerlei leges en heffingen te verhogen. Waar H&G enkele jaren geleden de toeristenbelasting afdeed als onvriendelijk, voert men deze nu toch in. De bouwleges, de heffing afvalstoffen en reinigingsrechten, rioolheffing, parkeerbelasting, reclamebelasting en precariorechten worden verhoogd. Maar ook de WOZ belasting gaat omhoog. De inwoners gaan nu boeten voor een falend financieel beleid. Zo gaat dat eenmaal in ons land. Bestuurders en gemeenteraad passen niet goed op en de gevolgen zijn direct verhaalbaar op de burgers. In totaal moet dat meer dan 1,6 miljoen euro gaan opleveren. Daarmee zou Valkenswaard weer op koers liggen. Maar is die informatie wel juist? Hebben we ook rekening gehouden met de diverse claims die onze gemeente nog boven het hoofd hangen? Of maken we Valkenswaard dan nog duurder om in te wonen? De onbalans die er is met de omliggende dorpen wordt steeds groter waardoor het inwoneraantal steeds minder snel zal stijgen. De inkomsten dus ook. En daarmee zijn we in een neergaande spiraal terecht gekomen. Dat kunnen we als kiezers slechts een keer per vier jaar corrigeren, maar is het dan niet te laat? Is het geld dan niet al op? Zijn de lasten wel in overeenstemming met de inkomsten in de komende jaren? Al die mooie cijfers zijn niet meer dan aannamen. Weinig staat vast. Wat wel vast staat is hoe royaal we in ons dorp willen leven. Ook staat vast dat deze extra belastingen ongeveer 55 euro per inwoner gaat kosten. Eens is het plafond bereikt. Wij wensen de leden van de gemeenteraad veel wijsheid in hun besluitvorming.

Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat  het onderhoud aan de rijbaan en de fietspaden op de Damianusdreef in Dommelen aardig wat overlast met zich meebrengt
 • dat het nieuwe bestemmingsplan voor het Eurocircuit vanwege ‘Programma Aanpak Stikstof’ enige vertraging oploopt
 • dat zodoende de emoties tot enige bedaring kunnen komen
 • dat de leegloop in het winkelcentrum niet te stuiten lijkt
 • dat de atletiekclub een prachtige accommodatie heeft gekregen
 • dat De Valk en SV Valkenswaard strijden om de voetbalhegemonie van Valkenswaard
 • dat aan de Leenderweg wel een erg groot stuk industrieterrein braak ligt
 • dat de Luikerweg er enigszins aangepast uit komt te zien
 • dat de gemeentelijke begroting voor het volgend jaar de gemoederen al aardig bezighoudt
 • dat de mensen in Dommelen mee mogen beslissen over de wijze waarop, na de komst van de Westparallel, het sluipverkeer kan worden geweerd en de leefbaarheid kan worden gegarandeerd
 • dat schrijver Harry Mulisch ooit zei: ,,Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn.”

De Wandelaar

Burgerinitiatief Transparant Bestuur

Vroeger had je volksvertegenwoordigers nu zijn het politici. Regelmatig kun je dat horen of lezen. Daarmee geeft de kiezer aan dat er in de afgelopen decennia iets gewijzigd is in het beroep van bestuurder. De volksvertegenwoordiger is degene die zeer betrokken is bij het wel en wee van zijn kiezers en verantwoording draagt voor veel meer dan zijn kiezers. De politicus is degene die er zijn beroep van heeft gemaakt om het volk te vertegenwoordigen, waarbij macht en geld belangrijker zijn dan het wel en wee van degenen die hij/zij vertegenwoordigt. Om macht en geld te behouden heiligt vaak het doel de middelen. Door deze wijzigingen in de politiek komt de onderzoekjournalistiek sterk op. Niet alleen op nationaal maar vooral ook op wereldniveau. Denk maar eens aan de Panama-papers, Paradise-papers of de Shell-papers. Die onderzoeken hebben  aangetoond dat wat er door de politici steeds gezegd is, niet in overeenstemming is met de waarheid. Het toont aan dat een overheid of bestuur er belang bij heeft dat dat soort documenten niet of niet helemaal bekend wordt. Het onderzoeksteam “Follow the Money” toont in Nederland regelmatig aan hoe bepaalde dossiers in werkelijkheid zijn gegaan. Dit toont dan aan dat het handelen van een bestuurder, minister of overheid anders is gegaan dan bekend is. Op lokaal niveau hebben we een rekenkamer om dossiers te onderzoeken. De resultaten en conclusies zijn er om van te leren en veranderingen door te voeren. Maar leren we iets van gemaakte fouten? Verbeteren we de procedures of besluitvorming? Na jaren kunnen we vaak vaststellen dat met de uitkomsten weinig is gedaan en dat we eigenlijk niets hebben geleerd. Een nieuwe trend in onze samenleving is het Burgerinitiatief. Een aantal betrokken inwoners van een stad of dorp maken zich samen sterk om een doel in een gemeente te bereiken. Vaak zijn het doelen waarbij de overheid minder inspanning levert of is teruggetreden in verband met bezuinigingen, onder het mom dat mensen het zelf maar moeten gaan doen. De lokale overheid is dan meer faciliterend geworden. Wat zou er gebeuren als er een groep inwoners zou opstaan die een “Burgerinitiatief Transparant Bestuur“ zou oprichten? Doelstelling: “alle belangrijke dossiers analyseren en openbaar  maken”.  Iedere politieke partij heeft in zijn partijprogramma staan dat ze transparant zijn. Nou, dat kunnen ze dan meteen laten zien. Meewerken, dossiers overhandigen en openheid geven.  We kunnen ons voorstellen dat een gemeenteraad zal zeggen dat het hun taak is. Maar hoe onpartijdig doen ze hun werk dan? Partijbelangen en coalitie- en regeerakkoorden spelen een rol in de beoordeling. In Valkenswaard hoor je weinig kritiek van de coalitiepartijen op het college. Het gaat geweldig met ons dorp zeggen ze. Maar intussen is het geld op, worden er geheime vergaderingen gehouden over bepaalde dossiers en vergeten bestuurders hoeveel bijlagen er in een dossier zitten. De oppositie heeft het idee te worden afgescheept en kan er geen vat op krijgen.  Moeten de inwoners dan niet zelf het heft in handen nemen en onderzoek gaan plegen. Onpartijdig en objectief. Door de partijen heen een groep mensen vanuit diverse disciplines en met diverse vaardigheden: Burgerinitiatief Transparant Bestuur.

Legale zetel

De kogel lijkt door de kerk. Wout Verhoeven wil als zelfstandige partij in de gemeenteraad van Valkenswaard verder gaan. In het dorp werd al langer gesproken over de sfeer binnen Valkenswaard Lokaal. De afscheiding van  Valkenswaard Lokaal, was dus een kwestie van tijd. Toen het Eindhovens Dagblad dan ook met het “brekende” nieuws naar buiten kwam, was niemand verbaasd behalve mogelijk het raadslid zelf. In het dorp werd meteen volop gespeculeerd wat hij zou gaan doen. Blijven of weggaan?  Maar de meeste mensen wisten al te vertellen, dat hij zou blijven. Over de reden om te blijven werden allerlei argumenten aangehaald en roddels verzonnen. Nu is het in ons land zo dat iemand die gekozen is zijn zetel mag innemen en deze tot aan de nieuwe verkiezingen  mag behouden.  Maar er is natuurlijk ook een moreel aspect. Raadsleden zeggen zich verkiesbaar te hebben gesteld binnen een partij, om zich in te zetten voor het welzijn van de inwoners van het dorp en het dorp zelf. Dus geen eigen belang of om het eigen aanzien. Nee, ze zetten zich in voor ons als bewoners. In de laatste verkiezingen kreeg Valkenswaard Lokaal in totaal 2150 stemmen. Hiervan kreeg Wout Verhoeven 94 stemmen. Dat waren er minder dan sommige anderen op die lijst, maar op grond van zijn plaats op de kieslijst kwam hij in de gemeenteraad. Niks mis mee en ook conform de wettelijke regels. Maar de morele vraag doet zich nu voor, of je met een vertegenwoordiging voor 94 inwoners als zelfstandig raadslid wel verder moet gaan. Hoe hard kun je dan blijven zeggen dat je het doet voor het welzijn van de inwoners en het dorp. Wie vertegenwoordig je dan eigenlijk? Je familie en enkele vrienden?  Wat is dan de  drijfveer om te blijven? Je intense sociale betrokkenheid, het geld, de macht en invloed, of het aanzien? Gaat het hier over ik of zij? Welke invloed denk je te hebben of wil je gewoon je partij een hak zetten? Nogmaals er is formeel niks mis mee dat Wout Verhoeven zijn zetel blijft bezetten, maar is dat moreel ook zo. Steeds meer zie je bij landelijke-, provinciale- en gemeentelijke politici dit soort gedrag. Valkenswaard krijgt er nu een partij bij. De verdeeldheid wordt steeds groter en de besluitvorming wordt steeds moeilijker. De huidige coalitie wordt steeds sterker door de verdeeldheid binnen de oppositie. Dat is het spel in de politiek. Steeds meer lijkt het te gaan over de ik in plaats van de zij. Is dat de reden dat de afstand tussen politici en burgers steeds groter wordt. Immers het ledental van een politieke partij is vele malen minder dan die van een visclub of biljartvereniging. Moeten we ons kiesstelsel misschien aanpassen aan de eisen van deze nieuwe tijd? Geen partijen meer, want de verschillen zijn nagenoeg nihil. Versnippering lijkt ons niet de beste manier om ons dorp bestuurbaar te maken. Er is meer slagvaardigheid nodig en vooral meer doen en realiseren!

Maar we hebben toch ook goede dingen gedaan!

Donderdag 20 juni was er weer een uitzending van de gemeenteraad. Van te voren hadden leden van de oppositiepartijen aangegeven dat het er stevig aan toe zou gaan. Dus met belangstelling de tv op het juiste kanaal gezet. Na een ontspannen vragenuurtje kwamen we bij de bespreekpunten. Er stonden 3 bespreekpunten op de agenda, jaarverslag en jaarrekening 2018, een voorstel eerste bestuur rapportage 2019 en nota kaders 2020-2023. Er ontstond direct al enige verwarring, omdat er een voorstel lag om de drie onderwerpen in een keer te behandelen. Sommige partijen vonden het wel een aardig idee, andere partijen zagen de eigen voorbereiding wel geweld aan gedaan. Maar omwille van de samenhang van de drie onderwerpen werd besloten om de drie onderwerpen, in een keer te behandelen.  Voor de oppositie partijen bij uitstek de kans volop in de aanval te gaan en zich zeer kritisch uit te laten over de steeds maar leger wordende ‘schatkist’ van de gemeente Valkenswaard. Was er 5 jaar geleden nog sprake van een eigen vermogen van rond de 15 miljoen, nu is er sprake van nog maar zo’n 4 miljoen vrij eigen vermogen. Hoe kan dat nu? De oppositie partijen hadden er weinig woorden voor nodig, men sprak zelfs van ‘potverteren’ en niet goed op de euro’s letten. Wat hen betreft was er geen sprake van waardering, laat staan dat ze de stukken zouden goedkeuren. Schrijnend was het geluid van de woordvoerder van de grootste lokale partij, die het commentaar van de oppositie allemaal zo negatief vond en sprak over dat er toch heel veel goede dingen zijn gedaan. Immers, intussen was er aardig wat opgeknapt aan straten, wegen en pleinen. Ook het centrum zag er goed uit. Mooie bomen, mooie perken etc. Er waren toch mooie dingen tot stand gekomen. Dus de moties van wantrouwen tegen een of meerdere wethouders, werden alleen uitgesproken door oppositie partijen. Ondanks deze forse kritiek sloten de coalitiepartijen de rijen stevig en leek het erop alsof het ‘pluche’ voor de coalitie belangrijker was dan het nemen van forse maatregelen om de financiën weer op orde te brengen.  De vraag doet zich voor of de coalitie de kritiek wel serieus tot zich laat doordringen. Op de kritiek van de oppositie en het toekomstperspectief is niet of alleen maar verdedigend ingegaan.  Om dan toch door te gaan als verantwoordelijken getuigt van grote moed of wellicht is er sprake van forse naïviteit, ‘het zal wel meevallen!!!’. Naïef, of ‘arrogantie’ !?

Politiek café Valkenswaard.

Vreugde en verdriet

Het waren roerige weken in de Valkenswaardse politiek. Van sommige onderwerpen werd je blij, andere onderwerpen stelden teleur. Zo konden we lezen dat het college besloten heeft om de uitgifte van  grond in de Lage Heide te veranderen. De kavels moeten kleiner, het aantal huizen voor starters omhoog en de prijs omlaag. Een goede ontwikkeling. Iets waar we in de debatten de fracties al meerdere keren over hebben aangesproken.  Gelukkig heeft het college nu ingezien, dat het gevoerde beleid niet juist was. Natuurlijk vertelt de wethouder dat er een wijziging in de vraag is gekomen, maar dat is maar beperkt waar. De verkoop stagneerde en er dreigden grote verliezen te worden geleden op de grondprijs. Hoe je ook verpakt, we moeten verkopen en bouwen. Er zat immers niemand te wachten op landgoedachtige percelen van 1000 m2. Laat staan dat mensen dat kunnen betalen. Om te voorkomen dat we straks weer beleid moeten bijstellen is het goed dat de gemeente de afgelopen maanden inspraakavonden heeft georganiseerd op het gebied van het sociale domein. Een voorzichtig begin om samen te komen tot het gewenste beleid voor Valkenswaard en daar ook eindelijk een visie aan te koppelen. Vooral aan dat laatste schortte het. Daarom werd die vraag ook heel duidelijk aan de raadsleden en belangenorganisaties voorgelegd. Wat willen we en hoe komen we daar?  Er waren veel deelnemers die allemaal probeerden om het sociale domein in Valkenswaard naar een hoger plan te brengen. Een goed begin van samen nadenken over de toekomst. Maar er waren ook minder positieve zaken. Zo werd tijdens een commissievergadering van februari de objectiviteit van een lid van een adviesraad over de lokale omroep, door enkele fracties openlijk in twijfel getrokken. Gelukkig werd het lid van de adviescommissie door het college in bescherming genomen. De vraag is echter of je als raadsfractie dit moet aankaarten. Had je dan als raadslid niet eerder in moeten grijpen? Is het college daar door die fracties over bevraagd? Hadden we persoonlijke schade kunnen voorkomen? Zo is er afgelopen week ook een discussie op facebook over de besluitvorming van de voedselbank. In die discussie werd nodeloos op de persoon van de verantwoordelijke wethouder gespeeld. Een wethouder die het besluit van de gemeenteraad en het college moet uitvoeren. Gelukkig mag je over ieder onderwerp een mening hebben in dit land. Maar steeds vaker zien we dat de discussie zich op de persoon richt en niet op de inhoud. Dat is jammer en maakt het ambt van wethouder of raadslid minder aantrekkelijk. Verschillend denken over onderwerpen is heel erg goed en zorgt er voor dat we allemaal scherp blijven en de beste keuzes maken. Kijk ook eens positief kritisch naar zaken. We hopen meer te gaan bouwen in Lage Heide, we hebben de VOS voor 5 jaar een nieuwe licentie gegeven,  vragen aan inwoners hoe we het sociale domein moeten inrichten en de voedselbank zit in een prachtig gebouw. Het waren roerige tijden maar laten we vooral inhoudelijk met elkaar de dialoog aangaan.

De weg kwijt

Alles om de West Parallel blijft onderwerp van discussie en procedures. Nu gaat het weer over een weggetje naar het Eurocircuit. Via dat weggetje kunnen belanghebbenden hun percelen bereiken. Dit weggetje kan de gemeente ook open stellen voor de bezoekers van het eurocircuit als er wedstrijden worden gehouden. Dat is zes keer per jaar. Bij de inspraak over het bestemmingsplan is door de gemeente aan de belanghebbenden verteld dat dat in het bestemmingsplan zou worden vastgelegd. Beloofd is beloofd dachten de belanghebbenden. Je eigen gemeente kun je wel vertrouwen. Dus hebben velen geen zienswijze ingestuurd. Maar wat blijkt tijdens de vergadering in de gemeenteraad. De wethouder heeft onder druk van de gemeente Bergeijk het beloofd is beloofd gewijzigd. Hij wil het niet in het bestemmingsplan vastleggen maar in een verkeersbesluit. Daar hadden belanghebbenden niet op gerekend. De wethouder zegt dat het niks wijzigt aan de belofte maar de belanghebbenden voelen zich belazerd. Misschien moet de wethouder de werking en strekking van een verkeerbesluit ten opzichte van een bestemmingsplan nog een goed laten uitleggen. Maar veel erger is dat er weer een nieuwe soap ontstaat in de procedures rond de West Parallel. Nog erger is dat opnieuw de geloofwaardigheid en het vertrouwen in het lokale bestuur door datzelfde lokale bestuur te grabbel wordt gegooid. Het is dan ook niet vreemd dat er steeds tegen het bestuur van onze gemeente procedures worden aangespannen die vaak met succes door belanghebbenden worden beëindigd. Een bestuur dat volgens de wet werkt, integer handelt en zijn beloften nakomt kan bij de rechter toch alleen maar gelijk krijgen.  Je vraagt je af of de bestuurders van ons mooie dorp zich wel bewust zijn van hun handelen en de schade die ze vaak ook ongewild aanbrengen. Nu kunnen beide gemeenten wel zeggen dat ze in goed overleg met elkaar dit soort zaken bespreken maar hoe betrouwbaar is die opmerking. Je verwacht toch niet dat Bergeijk en Valkenswaard zullen zeggen dat ze ruziënd met elkaar over straat rollen. De druk van de gemeente Bergeijk is groot en Valkenswaard heeft niet veel keuzes in de omgeving van het Eurocircuit. Een ontsluiting van de Victoriedijk geeft weer andere complicaties die zeker ook weer tot nieuwe procedures zullen leiden. Misschien is het goed dat de wethouder van onze gemeente nog eens met alle belanghebbenden en ook met de gemeente Bergeijk tegelijk om de tafel gaat zitten. Dat ze zoekt naar een oplossing zonder procedures waarin iedereen zich kan vinden. Praten en vooral luisteren noemt men dat. Of zijn we zo de weg kwijt dat we zelf ook niet weten hoe we het moeten oplossen? Het is wachten op de volgende soap.

September 2020
S M T W T F S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com