Centrum centraal

In de raadsvergadering van 2 juli 2020 werd ook het master centrumplan behandeld. Het bestuur van onze gemeente had een plan ingediend met veel ambitie en prachtige ideeën. Een grote verandering van de Markt, wijziging van de verkeerstromen en vooral een verbetering van het kern winkelgebied rondom de Eindhovenseweg en Corridor. Een prachtig plan, maar dat plan bleek al snel niet gedekt te worden door de nodige financiële middelen. Nu hebben we daar in Valkenswaard wel meer last van, dat we plannen maken waarbij we onvoldoende de financiën in de gaten houden. Dit maal was er ‘slechts’ een financieel tekort van maar 8 miljoen euro. De gemeenteraad heeft daar gelukkig een stokje voor gestoken. Met het beschikbaar gestelde geld moet het gehele plan worden uitgevoerd, oordeelde een raadsmeerderheid. Dus er moet op het gehele plan bezuinigd worden! Dan zou je denken dat de gemeente ook bij de verbetering van de Markt en het kern winkelgebied een bijdrage zou gaan vragen van de ondernemers, maar dat is niet aan de orde. Alles passeert de revue. Maar er wordt weinig gesproken hoe het plan er uiteindelijk uit gaat zien. Wie gaat dit betalen? De komende tijd zal onze gemeente zeker nog meer kosten gaan verhalen op de inwoners. De OZB gaat zeker stijgen. Moeten de precariogelden gaan stijgen? Gaat het parkeergeld omhoog? Wat is dit plan nog waard als er drastisch wordt versoberd? Waar komen plotseling alle gelden vandaan, die men denkt te kunnen bezuinigen of binnen te kunnen halen? Had men dat niet eerder kunnen bedenken? Met veel inspanning is een bedrag van ongeveer 1 miljoen te bezuinigen, maar waar komt de rest van het ontbrekende geld vandaan? Zal het uitbreiden van de terrassen leiden tot het weer afbreken van de enkele jaren geleden aangelegde parkeerplaatsen op de Markt? Wat is het gevolg van het bezuinigen op het groen in het centrum? Moeten we niet gewoon een soberder plan maken? Een nieuwe inspraakprocedure organiseren en de ondernemers er nog beter bij betrekken? Is het niet doorgaan van de kiosk een bezuiniging of geeft het juist mogelijkheden om meer invulling aan een gezellig centrum te geven? Misschien moeten de factievoorzitters eens samen om de tafel gaan zitten om in te grijpen in dit soort megalomane projecten. De wethouder van financiën lijkt weinig oog te hebben voor de vergrijzende, niet draagkrachtige inwoners die dit alles moeten gaan betalen. Het is begrijpelijk dat het moeilijk is om na jaren van beleid, waarin weinig daadwerkelijk is gerealiseerd, toe te geven dat we op de verkeerde weg zitten. Steeds, tegen beter weten in roepen dat het goed gaat, wordt niet meer geloofd door de inwoners. En steeds meer wordt er, zelfs door de gemeenteraad gezegd dat de geloofwaardigheid van dit college onder hevige druk staat. Dat is al enkele jaren zo maar nu dringt het ook tot de raadsleden door. Daarover mogen we in 2022 iets vinden.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

In het centrum van de macht!

De raadsvergadering van 2 juli was er een om te bewaren en te onthouden. Het begon, inmiddels gebruikelijk, dat het geluid van de livestream niet werkte. De vergadering werd anderhalf uur geschorst, waarna de monteur het euvel gelukkig in 10 minuten verholpen had.  Kwam dit toevallig goed uit!? Belangrijk agendapunt was het Masterplan Centrum met daarin opgenomen de kiosk. Stemmen voor het centrumplan is tevens stemmen voor de omstreden kiosk. Geen keuze dus! Ben je tegen de kiosk dan moet je dus tegen het centrumplan stemmen. Een vreemde gang van zaken als je eerlijke en transparante politiek wil bedrijven! Of is het de arrogantie van de macht die hier de kop op steekt?  De Cultuurraad, als adviesraad voor en door het college ingesteld, heeft hun achterban geraadpleegd. Uit de enquête bleek dat veel van wat door de stichting BIMVK was gezegd niet juist was. Zacht gezegd gejokt of mooier voorgedaan dan het was. Ook de tegenstanders van de kiosk hadden dat eerder al duidelijk  gemaakt! Heeft die stichting met zogenaamde “bekende” Valkenswaardenaren iets willen doordrukken dat niemand wilde? Hoe geloofwaardig zijn de leden van deze Stichting nog tegenover een gemeentebestuur of gerespecteerde ondernemers? Zit het probleem dan misschien in het old boys netwerk? Wat moet je denken van een voorzitter van een politieke partij die “even” op Facebook alle misleidende en onjuiste informatie van tegenstanders van de kiosk rechtzet? Waarom heeft het college niet meer onderzoek gedaan naar de juistheid van deze informatie? Zo zie je ook oud politici functies gaan bezetten om kennelijk invloed te blijven uitoefenen. Is dat gewenst? Het is gevaarlijk voor onze democratie als leden van adviesorganen onvoldoende kritisch zijn of hun advies niet gedragen wordt door hun achterban. Zo bepaalt een kleine groep mensen de bestuurscultuur van ons dorp. Na een heftig offensief van de tegenstanders van een kiosk op de Markt en een vernietigend advies van de Cultuurraad, trokken CDA en PvdA de angel uit het voorstel. De kiosk werd, door een grote meerderheid van de gemeenteraad, uit het plan gehaald. Opnieuw onderhandelen, draagvlak zoeken en met de juiste informatie komen, waren de argumenten en de opdracht aan het BIMKV. De Gemeenraad stemde in behalve fractie Verhoeven en H&G. CDA en PvdA doorbraken de eenheid in de coalitie en daar is lef voor nodig. De vraag is nu of de BIMKV ook bereid is naar anderen te luisteren. De toekomst zal het leren.  De Raad heeft in deze een controlerende functie. Zou het ooit veranderen in ons mooie dorp?

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Geldig verloren?!

Wat een gedoe in de gemeenteraad van Valkenswaard. De coronacrisis stelt extra eisen aan onze bestuurders, ambtenaren en raadsleden. De overheid heeft daarom speciale regels opgesteld. Die regels zijn er om de democratie te waarborgen! Om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel wordt gezet en zo hun werk niet meer naar behoren kan verrichten. Het blijft van belang dat iedereen goed weet hoe er gehandeld dient te worden in de nieuwe werkelijkheid. Zo zijn er al weken geleden richtlijnen, verordeningen,  juridische beschouwingen en adviezen gegeven aan de lokale overheden, hoe zij dienen te handelen. Belangrijk daarin is dat onze democratie transparant, controleerbaar en openbaar blijft. Dat laatste was in het geding toen het geluid van de raadsvergadering van 30 mei wegviel. Ondanks opmerkingen  en vragen door verschillende raadsleden over de openbaarheid van deze raadsvergadering en dus de geldigheid daarvan, werd door de voorzitter vastgesteld dat er niets aan de hand was. En dat was nu juist iets wat onjuist was! Een schorsing en enkele minuten Googlen had kunnen uitwijzen dat de vergadering ongeldig was en gestopt diende te worden. Zo stond het uitgebreid op de website van Binnenlandse Zaken, de VNG en de Vereniging van Raadsleden. Nader onderzoek, bespreking in het presidium en openbare excuses waren het gevolg. Dat alles had voorkomen kunnen worden als gemeenteraad en voorzitter wat beter naar elkaar zouden  luisteren en elkaar serieus nemen. Het is een moeilijke tijd en we hebben elkaar nodig. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen, want vertrouwen en gezag gaan samen. Deze gang van zaken heeft een negatieve uitstraling op het lokale gezag en bestuur. Het politieke spel tussen college en gemeenteraad moet open, eerlijk en op basis van gelijkheid gespeeld worden. Het gaat er niet om wie het beter weet, maar wie het zeker weet! Ook is er nog steeds een zweem van onduidelijkheid over de wel geldig verklaarde vergadering van april, ondanks de visie van enkele rechtsgeleerden. In deze tijd van besturen met noodverordeningen door de burgemeester, hoeft hij de Raad niet overal in te betrekken. Wat blijft is de controlerende taak van de gemeenteraad achteraf. In de hoop dat de mening van de Raad gerespecteerd wordt. Dat vergt van de raadsleden een bijzondere alertheid en kunde om scherp te krijgen wat wel en niet kan, dat geeft de democratische stem een andere dementie. Mooie woorden voor politiek gewin helpen dan niet. Coalitie of oppositie is van geen belang. Het hogere goed van onze democratische rechten moet beschermd worden en dat is mede de taak van de voorzitter van de gemeenteraad, maar ook van ieder raadslid. Niet vanuit  “ik”, maar “samen” weten we het beter. Alleen dan zal de bestuurscultuur in ons prachtige dorp verbeteren.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Is het spel over?

De afgelopen weken is er veel gezegd over het bouwen van acht woningen aan de Hoppenbrouwers. Een plaatselijke aannemer wil daar mooie boerderijwoningen gaan bouwen. Een beetje vreemd, als je bedenkt dat het gebied tegen het omstreden Dommelkwartier is gelegen! Uit dat bestemmingsplan werd door de toenmalige coalitie van onder andere  CDA, H&G en PVDA de stekker getrokken. De gevolgen daarvan voor de schatkist van Valkenswaard worden op korte termijn duidelijk. In die tijd werd ook het bestemmingsplan Lage Heide vastgesteld. Wij hebben in voorgaande periodes de verschillende fracties in onze politieke debatten in de Senaat gewaarschuwd, dat het vaststellen van dat bestemmingsplan grote consequenties voor het Eurocircuit zou kunnen hebben. Dit als de omwonenden zouden gaan klagen over de geluidsoverlast. Dezelfde fracties waren toen van mening dat dit juridisch helemaal kon worden afgedekt. Niets is minder waar gebleken! Nu staat de gemeenteraad opnieuw voor de keuze om een bestemmingsplan goed te keuren aan de Hoppenbrouwers. Het plan komt heel dicht bij de mooiste speeltuin van de regio te liggen. Opnieuw zijn de fracties van H&G, CDA en de PvdA (huidige coalitie) van mening dat dit bestemmingsplan moet kunnen, mits er voldoende waarborgen zijn voor de speeltuin. Het verleden heeft aangetoond dat dit juridisch niet af te dekken is. De wethouder gaf aan dat er wel iets te regelen is, maar dat het niet helemaal is uit te sluiten. Opnieuw  wordt er een prachtige voorziening in ons dorp bedreigd in zijn voortbestaan. Het lijkt of onze raadsfracties weinig leren van het verleden! Misschien zijn op die plaats wel heel andere mogelijkheden te bedenken, die minder overlast zouden kunnen ondervinden van spelende kinderen. Wat ook bedacht wordt, de rechten van de toekomstige bewoners zijn niet in te perken. De gevolgen van de besluiten die onze politici in het verleden hebben genomen, lijken ze niet erg goed te onthouden. Politici denken niet meer dan vier jaar vooruit en kijken zeker niet om! Lering trekken uit het verleden is ook niet hun sterkste kant. En mocht speeltuin Geenhoven over enige jaren moeten verdwijnen, dan is er niemand die daarvoor de verantwoordelijkheid neemt. Niemand die opstaat om het tegen te houden. Misschien is het daarom beter om nu wat langer en beter na te denken en geen risico te nemen.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat het coronavirus helaas ook in Valkenswaard zijn tol heeft geëist
 • dat mede door deze pandemie veel plaatselijk nieuws naar de achtergrond is verdrongen
 • dat het kiosk toch nog steeds de gemoederen aardig bezighoudt
 • dat uiteindelijk de gemeenteraad binnenkort zal beslissen over wel of niet een muziektent op de Markt
 • dat in deze bijzondere tijd de creatieve geesten boven komen drijven
 • dat de entree van Dommelen vanuit de richting Westerhoven wel zeer ingrijpend aan het veranderen is
 • dat door dit alles de rust voor een deel van de inwoners van Dommelen ook enigszins zal afnemen
 • dat ook de Luikerweg ter hoogte van Scouting Sint Maarten er straks geheel ander zal uitzien
 • dat we benieuwd zijn naar de ervaringen van de inwoners van Valkenswaard over ‘een gemeenteraadsvergadering via livestream’.
 • dat de weekmarkt met alleen maar food een aardig alternatief is
 • dat het toch wel wat vrolijker wordt als er, zoals elders in den lande, ook de non food-kramen weer een standplaats krijgen
 • dat de Frans schrijver en filosoof Voltaire ooit beweerde: “Politiek is de kunst van het liegen.”

De Wandelaar

Valkenswaard verandert

Het dodelijke coronavirus houdt de gehele wereld in zijn macht. De raderen van onze economie en onze samenleving zijn langzaam tot stilstand gebracht. De stilte op straat en de angst voor het onzichtbare zet mensen aan het denken en aan het relativeren. Wat is fictie en wat is werkelijkheid? Hoe ziet onze toekomst er straks uit? Wat is nog belangrijk? We zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden. We zijn in staat om snel te schakelen. Van oud bier kunnen we desinfecterende gel maken en veel werknemers kunnen ook heel goed van huis uit werken. Kantoren en gemeentehuizen zouden mogelijk kleiner kunnen. Minder verplaatsingen met auto’s. We beseffen dat veel vitale producten beter in eigen land kunnen worden vervaardigd. Dat we teveel hebben bezuinigd op sectoren die nu onze inwoners moeten gaan redden. Dat verschillende grote bedrijven alleen kunnen bestaan met behulp van veel subsidiegelden. Zou het niet kunnen zijn dat grote bedrijven en transport meer invloed hebben op het klimaat dat onze agrarische sector. We vragen ons af welke informatie nog betrouwbaar is! We zien hoe verschillende politieke partijen niet achter de leiders staan, maar ze proberen vaker hun eigen voordeel te halen. We zien ook dat niet onze leiders, maar vooral de gewone mensen in de samenleving in staat zijn tot prachtige dingen. De beren voor de raam, het maken van beschermende kleding, het halen van boodschappen en het maken van een online dorpsquiz. De scholen die in enkele dagen kunnen omschakelen naar online lesgeven. Maar we zien ook grote verschillen in onze samenleving. Groepen mensen die het allemaal niet zo serieus nemen. De verdeeldheid tussen de Europese landen onderling. Dat alles, en nog veel meer, zal leiden tot een andere samenleving en economie. De wereld zal niet meer zijn zoals hij enkele weken geleden was. En dan kunnen we blij zijn dat we in ons dorp wonen. Waar we ineens weer veel meer oog hebben voor onze medemens. Waar we ons samen inzetten om het vogelverschrikkerfestival in een nieuwe vorm te laten doorgaan. Waar we een hart op de brandweertoren zetten. Waar we respect hebben voor onze hulpverleners en bestuurders. Waar we samen tegen Corona vechten. Maar wat leren wij van deze crisis? Zullen we straks nog weten wat de vitale beroepen waren? Hoe belangrijk bijvoorbeeld de schoonmakers, vakkenvullers, verpleegkundigen en politiemensen waren. Zullen we weten, wie het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt? Zullen we weten, wie daarvoor verantwoordelijk waren? Wat bestuurders nu van ons vragen is heel veel. Maar nu moeten we overleven. En is er wel tijd voor uitgebreide debatten en bakken kritiek? Als je wilt afrekenen, komt daar nog wel een keer een moment voor. Nu hebben we behoefte aan een sterk bestuur en eensgezinde gemeenteraad. Samen staan voor een nieuw Valkenswaard!!

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Even helpen

In maart werd door de gemeenteraad tal van belangrijke besluiten genomen. Niet dat ze dat anders niet doen, maar deze keer ging het om verschillende zaken. De nieuwe verordening van de WMO 2018 kwam ter sprake. Een onderwerp dat al eerder op de agenda had gestaan. Toen afgevoerd omdat er verkeerde stukken bij zaten en er geen rekening was gehouden met eerdere amendementen. Het raadsvoorstel verdiende ook nu niet de schoonheidsprijs. Wijziging op wijziging en een oude verordening in nieuw jasje met oude benaming. Deze wethouder slaagt er niet in, om het sociale domein echt onder controle te krijgen. Diverse raadsfracties gaven aan de draad ook kwijt te zijn en soms ook helemaal niet te weten waarvoor ze wel en niet instemden. Leuk voor de hulpbehoevende inwoners van onze gemeente! Zo was ook het bekende rapport van Beerenschot aan de orde. Het gaat om een “stip aan de horizon”, maar eigenlijk gaat het over de fusie van de A2-gemeenten. Dus het opheffen van Valkenswaard! De raadsfracties hadden ieder hun eigen idee en samen kwamen ze er niet uit. Ook het feit dat men eigenlijk geen echt mandaat had leidde er toe, dat men het over de verkiezingen heen wilde tillen. Laat de inwoners bij de verkiezingen maar zeggen wat ze willen. De politieke partijen kunnen dit dan in hun verkiezingsprogramma zetten. Maar de verdeeldheid was groot. Doorgaan met het proces? Of zoeken naar andere partners? De dag ervoor had de gemeenteraad van Cranendonck aangegeven meer tijd nodig te hebben. Het besluit uitstellen tot januari 2021. De raadsfracties van Valkenswaard konden elkaar hierin niet echt vinden. Daarom probeerde de burgemeester de raadsfracties te helpen om tot een besluit te komen. Wel of niet verdergaan? Wel of niet gaan voor een fusie? Wel of niet het proces voortzetten? Wil Valkenswaard wel samen gaan met Heeze-Leende en Cranendonck? De hulp van de burgemeester resulteerde in een voorstel waarin een ingediend amendement van het CDA werd verwerkt. Hierin stond ook de datum van januari 2021, maar dat wilde de meerderheid van de gemeenteraad niet. Datum er uit dus! Het was handig van de burgemeester om een helpende hand te bieden aan een hevig verdeelde gemeenteraad. Maar de wijze waarop, leek toch een beetje op sturing van het besluit, ondanks zijn opmerkingen dat het vooral een besluit was van de gehele raad. Feitelijk heeft de burgemeester daarmee een eventuele fusie in de lucht gehouden. Een besluit waar veel raadsleden helemaal niet aan toe waren. Een sterke en eensgezinde gemeenteraad had dit niet laten gebeuren. Die had zich beter voorbereid en was gekomen met een standpunt gedragen door zoveel mogelijk fracties. In het duale stelsel van onze lokale democratie zit de burgemeester in het uitvoerende orgaan van de gemeente en is tevens technisch voorzitter van de gemeenteraad. De vraag is, of het niet beter was geweest het besluit dan maar uit te stellen? De toekomst van Valkenswaard ligt niet per definitie in het oosten! Daarom is het goed meerdere opties te onderzoeken om zo een zo goed mogelijk besluit te kunnen nemen. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft tot na de verkiezingen van 2022 om te komen tot een besluit dat echt gedragen wordt door de grote meerderheid van ons dorp.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Keuzen maken

Het was een eenvoudige agenda. Een rustige avond voor de gemeenteraad zou je denken. Niks schokkends en kort. Alleen de bouw van het paviljoen bij het nieuwe zwembad voor € 300.000,00 was een aardig punt. Vroeg naar huis dus. Maar wat kunnen dingen anders lopen dan men denkt. Het voorstel om een nieuw paviljoen met kleedruimten te bouwen werd geen makkie. Verschillende fracties hadden de nodige vragen. Ook leden van de coalitie hadden vragen en opmerkingen. Het bleek moeilijk alle leden van de coalitie op een lijn te krijgen. En dus was het een goed voorbeeld van hoe ons duale stelsel ook kan  werken. Misschien had de wethouder er te gemakkelijk over gedacht. Waarom had hij de raadsleden geen keuze laten maken. Willen we een extra horecapunt in het paviljoen? Wat kost het renoveren van de bestaande kleedruimten? Kan het wel voor het gevraagde bedrag gebouwd worden? Wie garandeert de inkomsten via de horeca? Hoe noodzakelijk is de vernieuwing van de bestaande kleedruimten? De wethouder gaf de indruk er wat te lichtzinnig mee te zijn omgegaan. Had weinig steekhoudende argumenten op vragen en voor de gemeenteraad waren er weinig mogelijkheden om afwegingen te maken. Op de vraag wat de  argumenten waren om voor de kleedruimten bij het zwembad te kiezen en niet voor de kleedruimten van RKVV Dommelen kwam geen echte reactie. Natuurlijk waren er ook raadsleden die zonder enige kritiek of vraag hun coalitie steunden. Kijk en daar gaat het misschien wel mis met de besluitvorming. De gemeenteraad heeft een controlerende taak. Net als Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Die controlerende taak staat steeds meer onder druk volgens de voorzitster van de Tweede Kamer. Is dat mogelijk ook het geval in onze gemeente? Voorstellen vanuit het college dienen niet alleen te worden afgewogen tegen het algemeen belang maar ook gewogen worden op grond van haalbaarheid, noodzaak en prioriteit. Het hebben van een meerderheid in de gemeenteraad met een werkend duaal stelsel is dan geen garantie om iets gedaan te krijgen. Na de fouten rondom de WMO verordening in januari stond nu een politieke misser over het paviljoen bij de Wedert op de agenda. Daarbij kan men zich afvragen of wethouders het gevoel voor realiteit hebben verloren of onvoldoende aanvoelen wat er leeft bij onze inwoners vertegenwoordigt door de gemeenteraadsleden. Van de wethouder was het in ieder geval niet transparant, niet helder en misschien veel te gedreven. En dan kan de arrogantie van de macht op de loer liggen.

politiekcafevalkenswaard@gmail.com

Opgevangen in de Wandelgangen

 • dat de aanpassingen in het centrum van Valkenswaard heel wat stof doen opwaaien
 • dat de verschillende verkeersstromen stevig bediscussieerd worden
 • dat ook het plaatsen van de kiosk de tongen in beweging brengt
 • dat Dommelen in trek is bij frietbakkers: twee naast elkaar op de Bergstraat
 • dat de mensen in Borkel en Schaft niet gerust zijn op de verkeersstromen na de aanleg van Westparallel N69
 • dat Peter en Rita Lavrijssen volop in het zonnetje zijn gezet tijdens de laatste vorstenzitting
 • dat er weddenschappen worden afgesloten op de nieuwe plek voor de carnavalszittingen: zaal Maenen of De Hofnar
 • dat de Striepersgatse kinderoptocht niet uit weelde verhuist naar de zondag
 • dat de kleedruimten van RKVV Dommelen eindelijk eens opgeknapt gaan worden
 • dat de gemeenteraad het voorstel voor vernieuwing van de kleedruimten bij buitenbad De Wedert in meerderheid(inclusief coalitiepartner CDA) heeft afgewezen.
 • dat het duale systeem dus toch werkt.
 • dat de Amerikaanse staatsman/president Abraham Lincoln ooit zei: “Als je het karakter van een mens wilt leren kennen, moet je hem macht geven.”

De Wandelaar

Wensen voor 2020

Het is een goed gebruik dat er aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens worden gemaakt. Ook de beste wensen worden dan uitgesproken. Ook wij hebben onze wensen voor de Valkenswaardse politiek eens op een rij gezet. Wij zouden graag zien dat de tegenstellingen in de gemeenteraad verdwijnen. Dat alle negatieve energie om die tegenstellingen in stand te houden wordt omgezet in positieve energie om ons dorp vooruit te helpen. Dat de wethouders van dit college hun dossiers kennen. Dat zij het debat aangaan in de gemeenteraad en niet alles afdoen met een schriftelijke reactie. Dat het harde werken van deze wethouders ook zichtbaar en merkbaar wordt voor de inwoners van ons dorp. Dat fractievoorzitters hun fractieleden beter in de hand krijgen. Dat er geen vragen en opmerkingen, bedoeld om een wethouder in het zonnetje te zetten, worden voorgekookt. Dat het gebruik van twitter door fractieleden ter verheerlijking van hun partij of wethouder wordt gestopt. Dat er om die fractieleden in ons dorp smalend gelachen wordt. Dat de fracties gaan werken aan wat echt voor ons dorp belangrijk is. Dat de politieke partijen meer gaan luisteren naar wat de inwoners willen. Dat raadsleden hun dubbele agenda’s in de prullenbank gooien. Dat er in de gemeenteraad gestemd wordt op basis van argumenten en feiten. Dat stemmingen om de macht te behouden, het duale stelsel geweld aan doen. Dat partijen zich duidelijk uitspreken over een eventuele fusie in A2 verband. Dat daarvoor misschien een referendum wel een aangewezen middel is. Dat de wensen van de gehele bevolking worden gerespecteerd en niet de wensen van een kleine groep hardroepers. Dat de inwoners zich eens laten horen over diverse politieke onderwerpen. Dat we precies te weten komen wat de kosten van Dommelkwartier kunnen gaan worden omdat wij die moeten gaan betalen. Dat fracties stelling nemen in belangrijke onderwerpen zoals stikstof, de kiosk, Eurocircuit, Crescendo, financiën en natuur. Dat het college in staat is om het aantal gerechtelijke procedures te verminderen omdat die heel veel geld kosten en meestal verloren worden. Dat we in 2020 meer met elkaar zoeken naar overeenstemming. Dat je gelijk halen bij de rechter altijd tot tegenstellingen leid. Als al die wensen in 2020 zouden uitkomen zou er veel ten goede veranderen in Valkenswaard. Een beter klimaat in de lokale politiek zou al een goed begin zijn. Dat zal heel veel energie gaan kosten maar dat is ons dorp meer dan waard. Het moet anders. Als de huidige politieke partijen doorgaan zoals ze nu doen kunnen ze er zeker van zijn dat bij de volgende verkiezingen landelijke partijen zoals 50plus en Forum voor Democratie zeker ook hier stemmen halen. Dat de verkiezingen in rap tempo naderen. Wil je wethouder blijven of raadslid? Neem je je politiek werk serieus? Dan zul je moeten veranderen. Het tij gaat keren en daarvoor is Den Haag zelfs bereid het lokale bestuur op de schop te nemen. De grootste fout die de leden van ons lokale bestuur, college en gemeenteraad, kunnen maken is te denken dat het wel mee zal vallen. Steeds meer inwoners willen verandering en meer toekomstperspectief. Voor al die inwoners zit u in de gemeenteraad en het bestuur. Niet voor die enkeling die lid is van je partij. Wensen te over.  Nu de wil en de bewustwording nog. De klok tikt. 

September 2021
S M T W T F S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com