Maar 2,5 miljoen

Het was de afgelopen raadsvergadering een beetje een tamme bedoening. De jaarrekening voor 2017 moest worden goedgekeurd. De accountant had al een goedkeurende verklaring afgegeven dus het was voor de raadsleden een beetje een hamerstuk. Een tekort van 2,5 miljoen euro bleek geen probleem voor onze raadsleden te zijn. Vreemd want dit is toch een aardig bedrag op een begroting! Natuurlijk waren er wel wat opmerkingen van verschillende partijen maar een stevig debat werd er niet gevoerd. Het tekort was ontstaan door de uitgaven in het sociale domein. De zorgkosten hoofdzakelijk. De gemeente krijgt minder geld van de rijksoverheid en dus kom je dan tekort. Niks aan te doen. De vorige wethouders konden er zogezegd niks aan doen. Het was immers bij veel gemeenten in Nederland zo! De huidige wethouder sociaal domein vertelde de raadsleden dat ze meer grip op de uitgaven wilde hebben, meer controle op de geleverde zorg en de facturen. Zij wilde kijken of ze waar voor haar geld kreeg. De raadsleden knikten instemmend. Via een omweg probeerden ze nog iets te zeggen over de betalingen en claims die vanuit Cure te verwachten zouden kunnen zijn, maar daar stak de voorzitter een stokje voor. Dat stond niet op de agenda. Dus aan het einde van de vergadering, na wat moties, werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd en het tekort vanuit de algemene reserve aangevuld. Daarmee waren wij meteen 2,5 miljoen euro minder rijk. Zo makkelijk gaat het dus. Er wordt niet gevraagd hoe het komt, waar beleid mogelijk gefaald heeft. Wanneer was de toenmalige wethouder Sociaal Domein op de hoogte van de tekorten en wat heeft ze er aan gedaan om die zo klein mogelijk te houden? Was de gemeenteraad door de vorige wethouder van financiën op tijd geïnformeerd? Welk beeld hadden de nieuwe raadsleden bij deze gang van zaken? Hoe gaan de nieuwe wethouders het tekort terugdringen? Welke keuzes gaan zij maken? Met andere woorden, wat gaan we wel en wat gaan we niet uitvoeren de komende tijd. Je kunt natuurlijk wel blijven beweren dat alles goed gaat met Valkenswaard, maar is dat wel zo. De nieuwe fractievoorzitter van het CDA sprak zich wat dat betreft al wat voorzichtiger uit door te zeggen: “Het gaat nog goed met Valkenswaard”. De huidige coalitie is een voortzetting van de vorige coalitie. Dat partijen elkaar niet afvallen of behoorlijk kritiek hebben op het toen gevoerde beleid begrijpen we ook. Maar we zijn toch met 8 partijen! Waar waren de kritische vragen van de 5 andere partijen? Op deze manier komen wethouders wel erg gemakkelijk weg met het door hen gevoerde beleid. Je kunt in de gemeenteraad dan wel zeggen dat je de taak om er uit te komen niet uit de weg gaat. Maar vertel dan hoe je dat gaat doen. Natuurlijk is de boodschap niet leuk en misschien politiek dodelijk als je zegt dat je gaat korten op de zorg. Maar geef dan aan waar je het geld wel vandaan denkt te kunnen halen. Geef als gemeenteraad een opdracht aan de wethouders. Hier wel en daar niet. Dat is duidelijk. Nu worden er wat vragen gesteld die door de nieuwe wethouders gepareerd worden en gaan we over tot de orde van de dag. Maar beste volksvertegenwoordigers u zit daar als toezichthouder namens 30.000 inwoners. U bent het hoogste orgaan. U mag best heel kritische vragen stellen. Richting geven. De piketpalen slaan. Natuurlijk moet het tekort van 2,5 miljoen euro worden aangezuiverd, maar dan toch wel graag nadat is vastgesteld dat gemeenteraad en wethouders er alles aan hebben gedaan om tijdig in te grijpen, bij te sturen en op de rem te trappen.

 

DE WIJKRAAD ALS KLANKBORD

Weet u het nog? Op 24 februari jl. was ons eerste verkiezingsdebat in CC De Hofnar, waarbij wij behalve de 8 lijsttrekkers ook de vertegenwoordigers van wijkraad Dommelen en dorpsinitiatief Borkel & Schaft te gast hadden. Deze laatste twee hebben daar beide een mooi pleidooi gehouden over hun wijk/dorp, ieder op geheel eigen wijze. Een mooi pleidooi, maar tevens ook een heel helder en af en toe zelfs schrijnend betoog. Daarmee hebben zij heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk wijk- en dorpsraden zijn voor ons dorp, en met náme voor de kleinere kernen. De inwoners van Dommelen en Borkel & Schaft mogen zich gelukkig prijzen met de leden van de wijkraad en het dorpsinitiatief, want dit zijn mensen met een groot hart voor hun dorp, die (vrijwillig!) alle zeilen bijzetten om hun wijk/dorp levend en leefbaar te houden. Hulde dus voor deze enthousiastelingen die zo’n belangrijke rol hebben! Want burgerparticipatie en burgerinitiatieven starten vaak hier omdat men weet dat men hier gehoord wordt en gelijkgestemden vindt. Die betrokkenheid en behulpzaamheid zorgen ervoor dat inwoners van deze kernen hier terecht kunnen met hun vragen, zorgen, problemen, ideeën, kennis én talenten! Inmiddels hebben we in Valkenswaard al 9 van deze wijkraden, stuk voor stuk opgericht vanuit idealisme en bestaande uit zeer betrokken wijkbewoners die het beste willen voor hun wijk. Prachtig dus wanneer onze inwoners via deze wijk- en dorpsraden de politiek kunnen bereiken. Want samenwerken is het sleutelwoord, toch? In de diverse verkiezingsprogramma’s en- campagnes hebben we kunnen lezen en horen dat de partijen het ook veelvuldig hadden over samenwerking. En we hebben óók kunnen lezen en horen hoe belangrijk ze de wijkraden vinden en dat daar nog veel winst te behalen is. Wij zijn dan ook erg benieuwd welke stappen er sinds de verkiezingen van 18 maart jl. concreet zijn gezet. Heeft de politiek al gesprekken gevoerd met de diverse dorps-en wijkraden? Zijn er al raadsleden per partij bekend die het onderwerp ‘wijken’ in portefeuille krijgen? Wat zijn de plannen van het nieuwe college aangaande de complexe problematiek in Borkel & Schaft om deze kern te behouden en indien mogelijk om deze te verbeteren? Het werkbezoek van de nieuwe gemeenteraad onlangs aan Borkel & Schaft is een eerste stap in de goede richting natuurlijk, nu maar hopen dat dit een positief vervolg krijgt en dat het geen verkiezingsretoriek was, wij horen het graag! Het zou fantastisch zijn als hier vól op ingezet wordt; samen komen we immers veel verder!

Heel gewoon?

De laatste weken heeft de politiek zich weer eens actief gebogen over “De Boodschappenmand”. Dit is, voor degenen die dat mogelijk niet weten, een andere naam voor de voedselbank in Valkenswaard. Een vrijwilligersorganisatie die er voor zorgt dat ongeveer 150 gezinnen iedere week een voedselpakket krijgen. De laatste jaren hebben hun activiteiten zich wat meer uitgebreid. Ook gebruiksgoederen, waaronder kleding, worden via deze organisatie verstrekt. Veel Valkenswaardse inwoners vinden de weg naar het oude schoolgebouw aan de Barentzstraat om daar hun overtollige goederen af te geven. De kosten die er gemaakt worden om dit soort activiteiten te kunnen blijven doen worden betaald uit sponsoring en subsidie. Nu is deze locatie enkele jaren geleden afgekeurd door de veiligheidsregio. Maanden geleden heeft de wethouder een voorstel gedaan om de voedselbank onder te brengen in de leegstaande jongerensoos aan de Kerkhofstraat. Een verbouwing van 400.000 euro was daarvoor noodzakelijk. De gemeenteraad ging niet akkoord en er moest een andere oplossing gezocht worden. Die andere oplossing laat wel heel lang op zich wachten. De gemeente berekende dat een oplossing misschien wel 100.000 euro zou gaan kosten. Ook dat was geen goed idee. Een deel van onze nieuwe gemeenteraad heeft nu wat tijd gekocht. Ze willen dat de verantwoordelijk wethouder er voor zorgt dat er een nieuwe locatie komt en dat de veiligheidsregio het gebruik van het huidige gebouw na 1 augustus toestaat. Enkele partijen in de gemeenteraad willen niet langer dat de voedselbank ook gebruiksgoederen verstrekt. De huidige locatie is ook nog een plaats waarop we veel huizen zouden kunnen bouwen en die dus de gemeente veel geld kan opleveren.  Dus eigenlijk veel te duur. Sommige raadsleden zijn van mening dat we het geld voor de voedselbank beter kunnen steken in armoedebeleid. Maar al die kreten en goed bedoelde opmerkingen en moties gaan voorbij aan iets wat we allemaal heel gewoon zijn gaan vinden. Een voedselbank. Het  beleid van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat een groep inwoners zich zorgen maakt over de minst bedeelden in ons dorp. Inwoners die op een of andere manier aangewezen zijn op het krijgen van voedsel dat door supermarkten wordt weggegooid. Kleding krijgen die door andere inwoners wordt afgedankt. Het blijkt dat een klein groepje gedreven inwoners meer voor elkaar kan krijgen dan een gehele gemeentelijke organisatie aangestuurd door een gemeenteraad. In die gemeenteraad praten we met afstand over de voedselbank. Het is heel gewoon. Iedere stad en dorp heeft er een. Maar beste politici het is niet gewoon. In een van de rijkste landen van de wereld moeten medeburgers blij zijn dat ze een fatsoenlijk voedselpakket krijgen? Niet georganiseerd door de verantwoordelijke politici maar door betrokken burgers. Net als zoveel andere vrijwilligersorganisaties zijn de vrijwilligers van de voedselbank in een gat gesprongen dat door politiek beleid is ontstaan. Het voortbestaan van onder andere een vrijwilligersorganisatie als de voedselbank geeft aan dat politici hun zaken niet op orde hebben. Is het daarom niet een plicht van iedere politicus om dit soort organisaties overbodig te maken. Geen discussie over wie, wat en waarom zoals een enkele fractie in de raad deed. Nee, wij hopen dat we dat nog eens mee mogen maken dat  inwoners niet iedere week een kratje eten mogen gaan halen maar dat gewoon kunnen kopen omdat ze voldoende gesteund worden door onze overheid.

 

Samen?

Deze week stond op de gemeentelijke pagina van het Valkenswaards Weekblad een oproep aan vrijwilligers van maatschappelijke organisaties om mee te schrijven aan het nieuwe coalitieprogramma. Twee weken achter elkaar kan er worden deelgenomen aan de thema’s  welzijn, bestuur en organisatie, werk, economie, onderwijs en vrije tijd. Je moet je inschrijven en per organisatie mogen twee mensen deelnemen. Een prima opzet van de partijen die de coalitie gaan vormen. Je zou het kunnen zien als een bepaalde vorm van burgerparticipatie. Burgers denken actief mee over de toekomst van hun dorp. Na het uitbrengen van je stem een mogelijkheid om actief mee te denken.  Aan de slag dus! Voor de belangenorganisaties in onze gemeente een uitstekende kans om de belangen van hun achterban kenbaar te maken aan de leden van de coalitie. Het getuigt ook van een bepaalde durf van de coalitie om het gesprek aan te gaan. Je kunt later niet zeggen dat je het niet wist en het schept ook verwachtingen maar  zeker ook verplichtingen. Maar wat gebeurt er als gewekte verwachtingen niet waargemaakt worden?  Anders gezegd de uitkomsten van de gesprekken en de geformuleerde doelstellingen worden door de coalitie niet gehaald. Dan ontstaat er bij de deelnemers een grote teleurstelling en zal het leiden tot grote frustratie. Misschien is het te overwegen om deze bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen. Een soort klankbord voor de raadsleden en de wethouders. Geen adviesraden ter ondersteuning van je eigen beleid, maar inwoners die kritisch kijken naar wat je doet. Doen we de dingen die de burgers van ons verwachten kan dan de vraag zijn. Wat moeten we nog doen om ons doel te bereiken? Het zou de werkzaamheden van de raadsleden mogelijk  wat eenvoudiger maken. De wethouders zouden dan meer draagvlak kunnen vinden voor hun uitvoeringsmaatregelen. Zo kan het mes aan twee kanten snijden. Kritische burgers zijn meestal ook de meest betrokken burgers. In de afgelopen zes weken werden door de coalitie de kaders van de samenwerking bepaald. Zouden de inwoners nu de prioriteiten aan kunnen geven? Het is een prima initiatief dat het proberen waard is maar dat ook kan leiden tot een ontgoocheling.  Gezien de uitnodiging lijkt het een actie van de drie coalitie partijen. Hun vertegenwoordigers zitten in de gemeenteraad om beleid te maken. Om toezicht te houden op de uitvoering. Als zij de burgers vragen om een mening of advies kun je bijna niet anders dan je er als partij aan conformeren. Laten we hopen dat deze start een eerste aanzet is tot een brede periodieke samenwerking tussen inwoners en politici. Een eerste stap op weg naar intensieve samenwerking tussen inwoners en politici. Een verfrissende start van een nieuwe lokale democratie waaraan we allemaal 4 jaar lang kunnen deelnemen. Wij houden wel van dit soort uitdagingen en vernieuwingen. Het goede voorbeeld is  Brainport. Daar zoeken enkelingen de samenwerking en groeien uit tot krachtige innovatieve organisaties. Dat voorbeeld moeten wij in Valkenswaard  volgen om samen van ons dorp weer een levendig en bruisend dorp te maken. Aanmelden dus. Meepraten en kritisch zijn. Aan de slag voor de toekomst van ons dorp.

Met een frisse blik!

Inmiddels zijn we ruim een maand onderweg met de nieuwe gemeenteraad. En niks ten nadele van de oude of herkozen raadsleden, maar vooralsnog lijkt het toch wel wat verfrissender. Meer vrouwen in de raad én ook één in het college. Hoera!. Meer jongeren in de raad en in het college. En wat ook mooi is: twee volledig nieuwe partijen in de raad. Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard komen samen met drie zetels de gemeenteraad in. Een geweldig knappe prestatie waarmee wij ze van harte willen feliciteren. Precies waar veel Valkenswaardenaren op hoopten is gebeurd; er hebben zich wat verschuivingen en vernieuwingen voorgedaan in het lokale politieke landschap en dat was wel een keer hard nodig. Het vormen van de coalitie kostte wat meer kruim, hoewel dat voor buitenstaanders mogelijk een appeltje-eitje lijkt. En als we sommigen moeten geloven was het zelfs allang voor de verkiezingen beklonken maarja, in verkiezings- en formatietijden wordt natuurlijk van alles geroepen. Feit is in ieder geval dat de oude coalitie van H&G, CDA en PvdA gewoon wordt voortgezet, zónder de VVD dan wel te verstaan die afgelopen raadsperiode als gedoogpartner fungeerde. De drie te leveren wethouders zijn echter wel fonkelnieuw! Zou dat dan ook een verfrissing betekenen? Of zouden Theo Geldens, Kees Marchal en Mieke Theus de lopende zaken 1-op-1 overnemen en doorzetten? Er mag best een frisse wind gaan waaien in het college, want de laatste maanden leek het er op dat de wethouders er geen zin meer in hadden. Kees kan al bogen op vier jaar ervaring als wethouder in Wijk bij Duurstede, voor Theo en Mieke is het wethouderschap nieuw, hoewel het duidelijk in de genen zit. Zowel Theo’s vader Piet als Mieke’s moeder Regien zijn eerder wethouder geweest in Valkenswaard! Wij hopen dat de kinderen van de eerdere wethouders iets geleerd hebben van hun ouders. Zij zijn ook kinderen van een nieuwe tijd met nieuwe kansen. Laat het vooral geen oude wijn in nieuwe zakken zijn. Niet terug naar de tijd van de regenten, maar op naar de tijd van verstandige, integere en bekwame bestuurders. Heel vervelend trouwens voor Mart Wijnen dat hij zijn karwei niet af kan maken, maar zijn gezondheid is natuurlijk veel belangrijker. Nogmaals van harte beterschap Mart! Dat de gemeenteraad nog nieuw en fris is kunnen we ook zien aan de agenda van de laatste raadsvergadering van 19 april.  De moties en amendementen vlogen je om de oren! Het lijkt wel een soort inhaalslag, alsof men alles ineens aan de kaak wil stellen en oplossen. De nieuwe raadsleden hebben blijkbaar behoefte aan verandering. Dat belooft wat, laten we hopen dat de nieuwe raadsleden deze ambitie en drive over pak ‘m beet twee jaar nog steeds hebben. Want dát is wat we nodig hebben in Valkenswaard, bevlogen en oplossingsgerichte raadsleden die luisteren naar wat er leeft, wat de mensen bezighoudt en bovenal die het algemeen belang van ons dorp voorop zetten! Daarom willen we graag het nieuwe verjongde college én alle raadsleden van de acht partijen die we tegenwoordig rijk zijn heel veel succes, wijsheid én plezier wensen voor de komende raadsperiode. We hopen op een mooie samenwerking en prima resultaten want ook wij houden van een gezond en prettig dorp om in te wonen!

Vernieuwing

Het was een mooi afscheid van de “oude” raadsleden in de raadszaal. De burgemeester had voor iedereen een goed woord over en mocht namens de Koning ook nog drie Koninklijke onderscheidingen uitreiken. Een mooi gebaar van Zijne Majesteit voor al de bewezen diensten in de afgelopen jaren voor ons prachtige Valkenswaard. Na afloop van deze plechtigheid gezellig op zijn Valkenswaards een borrel gedronken op de goede afloop. De dag daarna was het aan de “nieuwe” raadsleden om de eed of belofte af te leggen in handen van de burgemeester. Dit alles onder toeziend oog van de meer dan honderd familieleden en belangstellenden. Opnieuw klonken er lovende woorden. Ook was er een voorzichtige oproep van de burgemeester om te komen tot een raadsakkoord. Een overeenkomst waarin alle partijen zich zouden kunnen vinden en waarin er meer sprake is van samenwerking. Niet steeds de coalitie tegenover de oppositie. Na afloop was er weer de bekende gezellige borrel. Toch nog even met verschillende partijen gesproken over de opmerking van de burgemeester over dat raadsakkoord. Nee, veel steun hoorden we niet. Ze reacties waren heel divers. “Dan kun je geen politiek bedrijven”, “Kiezers moeten het verschil kunnen zien” en “We moeten ons als partij kunnen profileren”. Belangrijke opmerkingen zo aan de vooravond van de coalitievorming. De gedachte om het “samen” te doen spreekt hier niet erg uit. We zijn in Valkenswaard, in tegenstelling tot andere gemeenten, daar blijkbaar nog niet aan toe. Opvallend was dat in de verschillende hoeken en gaten van het gemeentehuis raadsleden in groepjes van twee stonden te praten. Soms de hand voor de mond misschien om te voorkomen dat een liplezende bezoeker kon zien wat ze bespraken. Zo beginnen en verlopen de coalitiebesprekingen blijkbaar. En nu, enkele weken na de verkiezingen, is het nog stil over een eventueel nieuw bestuur van ons dorp. “Er wordt gesproken” is steeds de reactie. “Vernieuwing wordt ook doorgezet in het college” horen we. Het is blijkbaar heel moeilijk. De huidige coalitie van H&G, CDA en PVDA willen samen verder. Ze zoeken nog een partner met twee zetels om een brede coalitie te vormen. Daar zal het probleem wel in zitten. VVD heeft aangegeven alleen mee te willen doen als Gerard Adam hun wethouder in het college kan worden. “Valkenswaard Lokaal” heeft nog geen beslissing genomen. Claimen zij ook een wethouder voor deelname? Wie gaat dat worden? Zal “Samen voor Valkenswaard” als nieuwe partij al bestuursverantwoordelijkheid nemen? Wil “Vitaal Valkenswaard” en D66 samen de coalitie niet gedogen zonder een wethouderszetel? Wat moet de coalitie dan daarvoor in ruil geven? Het is moeilijk om een brede coalitie te vormen. Was de opmerking van de burgemeester dan niet een betere oplossing. We hebben nieuwe en jonge mensen in de gemeenteraad gekozen. Willen zij verder in dit verouderde politieke stramien? Wanneer zal er beseft worden dat je samen meer bereikt dan te werken aan je profilering door verscheidenheid? Voor de verkiezingen riepen de meer dan 200 mensen op onze kieslijst dat ze samen zich sterk zouden gaan maken voor Valkenswaard. Na de verkiezingen wil men een zo breed mogelijke coalitie. Die insteek geeft al aan dat partijen of personen worden uitgesloten. Het “samen” wordt dan snel “wij”. Misschien was de opmerking van onze burgemeester, de kleine en voorzichtige hint over het raadsakkoord aan alle partijen, nog niet zo slecht voor ons dorp. Waarom zouden we het niet gewoon eens proberen? Maar dan moeten er wel enkele hanen in hennen veranderen en dat is heel moeilijk.

Het is zoals het is

Het is druk in de raadszaal van Valkenswaard. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt tegen middernacht bekend gemaakt. Het lijkt veel drukker dan met de nieuwjaarsreceptie. Familie en partijleden staan gegroepeerd om hangtafels bij hun lotgenoten. Tijdens het oplezen van de resultaten klinken er kreten van verbijstering of enthousiasme. We hadden een goed team zeggen de lijsttrekkers. De stemmen worden snel vertaald naar zetels. Lijstjes worden ingevuld en conclusies worden getrokken. Lijsttrekkers schakelen snel in positieve mode en maken van een verlies toch nog een winst. Knap als je dat zo kunt. Duidelijk laten de cijfers zien dat de trekkers van de coalitie, H&G en CDA, de meeste stemmen verloren hebben. Ook Valkenswaard Lokaal verliest hevig terwijl de twee nieuwe partijen met gemak drie zetels halen. De VVD en PvdA winnen terwijl ook die deel uit maakten van de coalitie. D66 kan zich, ondanks een verlies, staande houden met een zetel. Er wordt gerekend en geteld in de raadszaal. Al snel komt het gerucht dat H&G en CDA er vooraf al over gesproken hebben dat ze samen door willen gaan. We hoeven eigenlijk niet te onderhandelen zeggen enkele nieuwe raadsleden. Maar is dat zo? Hebben de inwoners van Valkenswaard dan geen signaal afgegeven. Slechts 52% vond het de moeite om te gaan stemmen. Dat moet je toch aan het denken zetten als politicus. De coalitie moet een verlies incasseren terwijl volledig onbekende en nieuwe partijen zoals Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard kennelijk zonder moeite een of meerdere zetels halen. Kan het niet anders? Het is toch gewoon een kwestie van tellen. Voor de meerderheid heb je 12 raadszetels nodig. Nou die zijn eenvoudig te vinden. Als fractieleiders in debatten zeggen niemand uit te sluiten dan kunnen ze dus met iedereen samen gaan werken. Of is die eerste belofte al een eerste leugen. Houden persoonlijke verhoudingen samenwerking soms niet tegen? Zowel na de verkiezingen. Was het dan niet eerlijker te zeggen met wie je wel en met wie je niet samen wilt werken? Dat zou dan wel zo helder zijn voor de kiezer. Misschien moeten we eerste de hanen het gevecht laten voeren. Als er dan een overeenkomst is tussen meerdere partijen zouden we dat ook weer aan de kiezer kunnen voorleggen. Zou dat met een lokaal referendum kunnen? De raadsleden vertegenwoordigen immers 13.000 inwoners. Misschien willen die wel heel iets anders dan de uitkomst van de besprekingen. Nu zullen de fractieleiders wel zeggen dat ze niet elke keer terug gaan naar hun kiezers omdat ze mandaat hebben gekregen. Maar zit hem daar nou net niet de kneep. Je kunt klagen over de opkomst maar als politicus ben je daar zelf debat aan. Wat deden de winnende partijen anders dan partijen die kiezers verloren. Wat kunnen we daar van leren? Plakkaten plakken en fietsen stallen helpt niet blijkt uit de cijfers. Nee, Valkenswaard heeft zijn keuze gemaakt. Nu is het de beurt aan de fractieleiders om die keuze te vertalen in het belang van onze prachtige gemeente.

Ons dorp over vier jaar 4

De komende vier jaar zijn belangrijk voor de toekomst van ons dorp. Vraagstukken op het gebied van technologie vragen om een reactie. De leden van onze gemeenteraad zullen zich daarover moeten buigen, want hun besluiten zijn van belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de technologie waar zelfs nog geen wet- of regelgeving voor is. Nee sterker nog de huidige wetten en regels staan een verdere inpassing van die technologie behoorlijk in de weg. Zo zal de mobiliteit veranderen. Nog niet zo lang geleden waren er in onze gemeenteraad stemmen die vragen stelden over het nieuwe fietspad via de oude spoorbaan. Nu is gebleken dat vele duizenden mensen daarvan gebruik maken. Het autoverkeer wordt daardoor toch wat minder en dat is beter voor ons milieu. Maar ook de kansen die we gaan krijgen voor ons bedrijfsleven vragen om stevige besluiten. Onze gemeente moet meer ruimte gaan geven aan kenniscentra en nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande bedrijven. Je nek durven uitsteken voor nieuwe ontwikkelingen. Een conglomeraat van vele kleine bedrijven die samenwerken wordt steeds meer de trend. En als we dan zo eens over het industrieterrein lopen, wat voor mogelijkheden zien we dan. Is het niet van belang dat er overal snel internet is, goede vrijliggende fietsverbindingen en een uitstekend openbaar vervoer. Aangevuld misschien met een eenvoudig restaurant en een parkeerplaats met laadpalen voor auto’s en fietsen. Is het misschien goed om een kleine supermarkt op het industrieterrein te hebben? Innovatieve bedrijven moet je aantrekken door prima voorzieningen. Zijn we de komende jaren bereid daarin het voortouw te nemen? Zullen gemeenten in de toekomst niet door het gebruik van BIG Data worden voorbijgelopen. Wat nu vast staat kan morgen door nieuwe wetenschap en techniek ontwrichtend werken en leiden tot onzekerheden. Het enige dat doorgaat in onze samenleving zal de verandering zijn. Daarom is het misschien niet vreemd om in plaats van alle verschillende taakvelden van wethouders een wethouder van innovatie aan te stellen. In zijn portefeuille zouden dan alle zaken samenkomen, zodat hij/zij degene kan zijn die de verbindingen kan maken. Daarvoor hebben we jonge bestuurders nodig die nog niet gekneed zijn door bestaande politieke partijen. De nu heftige discussies over verkeer, vrachtwagenverbod en eurocircuit zullen de geschiedenis in gaan als non issues. Zaken die zichzelf oplossen door nieuwe technieken. Misschien was de kabelbaan naar het centrum van ons dorp geen visioen maar een echt toekomstbeeld. De gemeenteraadsleden zullen moeten beslissen of zij een dorp willen maken waarbij zij en het bestuur de aanjager zijn van de innovatie. Ons dorp zal, meer dan in de afgelopen vier jaar, een sterke impuls moeten hebben op het gebied van technologie. De kansen liggen voor het oprapen, maar je moet ze wel willen en durven zien en vooral nemen. Kom daarom stemmen en bepaal je eigen toekomst.

Is het einde van Valkenswaard in zicht?

Aangezien het dezer dagen in de lokale media veel over de aanstaande verkiezingen van de Gemeenteraad gaat, lijkt het ons verfrissend om het eens even ergens anders over te hebben. De gemeentelijke herindelingen. Op 1 januari 2018 bestond Nederland uit precies 380 gemeenten. Dat zijn er zo’n 60 minder dan pakweg 10 jaar geleden en de komende jaren zullen dat er alleen maar nóg minder worden. Als u het nieuws een beetje gevolgd heeft dan weet u vast dat de gemeente Nuenen gaat verdwijnen en gaat vallen onder de gemeente Eindhoven. Nuenen is daar bepaald niet blij mee en heeft het jaren proberen tegen te houden. Maar ze hadden uiteindelijk geen andere keus dan zich hierbij neer te leggen. Zou dat met Valkenswaard ook zomaar kunnen gebeuren? Natuurlijk kan dat. Het is ook allang niet meer ondenkbaar dát dat gaat gebeuren. De vraag is eerder wanneer en hoe. Valkenswaard bij Eindhoven? Valkenswaard samen met de A2 gemeenten?  Valkenswaard bij Bergeijk? Of komt er straks één grote gemeente genaamd “De Kempen”? Veel mensen vinden gemeentelijke herindeling een slecht idee. Ze zijn bang dat Valkenswaard zijn eigen identiteit kwijtraakt. Dat Valkenswaard als onderdeel van zo’n grootschalige gemeente zijn herkenbaarheid en betrokkenheid bij de inwoners verliest. En hoe hoog worden de lasten voor inwoners als men mee mag gaan betalen aan een regionaal bestuur en dito voorzieningen zoals bijvoorbeeld Eindhoven Airport? Allemaal begrijpelijke en legitieme zorgen. Daar tegenover staat natuurlijk dat een grotere gemeente meer daad- en slagkracht zal hebben met meer en betere kennis. Snellere besluitvorming en consensus in complexe dossiers op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur. Gemeenteraden kunnen wijk- en deelraden worden en het overkoepelend bestuur van zo’n grote nieuwe gemeente kan dan bestaan uit vakkundige professionals die weten waar ze over praten en die ‘gewoon’ in dienst zijn van de overheid. Raadsleden die dit verantwoordelijke werk niet naast hun dagelijkse baan, gezin en hobby’s hoeven te doen. Want dat is bijna ondoenlijk en, laten we eerlijk zijn, voor veel gemeenteraadsleden ook niet op de juiste manier in te vullen gezien de enorme kennis over elk onderwerp die je moet hebben en de stapels leesvoer die wekelijks worden aangevoerd. Niks ten nadele van de inzet en het enthousiasme van deze mensen, want die moet er wel zijn wil je hieraan beginnen. Wij zijn erg benieuwd naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als die nog komen tenminste……..of naar die van 2026. Nee, zo’n vaart zal het vast niet lopen want bestuurlijke vernieuwing en politieke hervormingen hebben doorgaans heel wat voeten in de aarde. En dus kunnen we ons in Valkenswaard het komende decennium waarschijnlijk nog gewoon druk maken om de Gemeenteraadsverkiezingen, om de poppetjes en de knikkers. Hè, gelukkig maar, want wat zouden wij anders allemaal moeten doen met onze vrije tijd?

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

POLITIEK DEBAT OP VOS TV

Op zaterdag 24 februari is het eerste Valkenswaardse lijsttrekkersdebat gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Aan dit debat, georganiseerd door Politiek Café Valkenswaard, deden alle 8 lijsttrekkers mee. Het debat bestaat uit 2 delen. Daarnaast zijn 2 columns te zien van de dorpsraden van Dommelen en Borkel en Schaft.

Het debat is vanaf dinsdag 27 februari om 20.00 uur te zien op VOS TV. Het zal vervolgens t/m woensdag 7 maart doorlopend op elk even uur worden herhaald. VOS TV is analoog en digitaal te zien bij de volgende providers: Ziggo kanaal 36, OnsBrabantNet kanaal 2007, KPN/Telfort/XS4ALL kanaal 1415. Voor kijkers buiten Valkenswaard is de uitzending ook online terug te kijken via Uitzending Gemist op www.rtvos.nl en www.youtube.com/vostelevisie.

July 2019
S M T W T F S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031